Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Brüssel, 9. aprill 2010

Eurobaromeeter: eurooplastel napib teavet bioloogilise mitmekesisuse hävimise kohta. Euroopa Komisjon algatab kampaania teadlikkuse tõstmiseks

Euroopa Komisjon avaldas Eurobaromeetri uuringu tulemused, millest ilmneb, et paljud eurooplased ei tea, mida tähendab bioloogiline mitmekesisus ega ole ka eriti kursis selle hävimise probleemiga. Komisjon algatas samaaegselt kampaania, mille eesmärk on teavitada avalikkust bioloogilise mitmekesisuse hävimisest Euroopa Liidus.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Bioloogiline mitmekesisus on meie tuleviku looduslik mootor ja meil tuleb õppida sellega hoolikalt ümber käima. Ma loodan, et see kampaania aitab meil seda teha ja suurendada teadlikkust, et me edaspidi oleksime hoolivamad looduse suhtes, millest me kõik sõltume.”

Uued uurimused bioloogilise mitmekesisuse kohta

Hiljutine Eurobaromeetri uuring näitab, et enamikel eurooplastel napib teavet bioloogilise mitmekesisuse kohta. Uuest uuringust, milles käsitletakse suhtumist bioloogilisse mitmekesisusse, ilmneb, et üksnes 38 % eurooplastest teab selle mõiste tähendust ning vaid 28 % on küll seda terminit kuulnud, kuid ei tea, mida see tähendab. Enamik eurooplasi peab bioloogilise mitmekesisuse hävimist tõsiseks probleemiks, kuid ei arva, et olukorra halvenemine neid isiklikult ohustaks; üksnes 17 % vastanuist tõdes selle hävimise kogemist. 27 % vastanute arvates hävitab bioloogilist mitmekesisust kõige rohkem õhusaaste, 26 % peab põhjuseks inimtegevuse tagajärjel toimunud õnnetusi. Oma tegevusetust bioloogilise mitmekesisuse hävimise takistamisel põhjendavad kodanikud peamiselt vähese teadlikkusega selle kohta, mida saaks teha.

Komisjoni kampaania teadlikkuse tõstmiseks

Kogu ELi hõlmav kampaania, mis ühtlasi langeb kokku ÜRO otsusega nimetada 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse aastaks, peaks veebilehtede, videoklippide, suhtekorraldustegevuse, tänavakunsti ning meedias ja ühiskondlikus meedias avaldatu kaudu suurendama inimeste teadlikkust. Kampaania peamine eesmärk on näidata kodanikele bioloogilise mitmekesisuse hävimise tegelikke mõjusid nende igapäevaelus, keskendudes sellele, mida inimesed ise saavad hävimise takistamiseks ära teha. Kampaania lipukirjaks on „Meie ühine südameasi”.

Tänu kampaaniale peaks bioloogilise mitmekesisuse mõiste inimestele tuttavamaks saama ning panema neid mõistma selle hävimise võimalikke tagajärgi, samuti seda, et inimesed ise võivad selle halvenemise peatamiseks midagi ära teha.

Kampaania tunnuslause on „Bioloogiline mitmekesisus – meie ühine südameasi”. Ühisürituses on ka õpetuslik iva, mis tähendab, et inimesi teavitatakse bioloogilise mitmekesisusega kaasnevast kasust ning rõhutatakse eelkõige ökosüsteemi teenuste tähtsust ja nende kadumisega seotud ohtusid. Eesmärk on suurendada kodanike teadlikkust nende osast hävimise aeglustamisel ja ennetamisel. Korduv teema selles on ühenduvus ja vastastikune sõltuvus.

Taustteave: mis on lahti bioloogilise mitmekesisusega?

Maailma bioloogiline mitmekesisus on tõsises ohus – liigid hävivad tavapärasest 100–1000 korda kiiremini. Vaadeldud liikidest rohkem kui kolmandikku ähvardab väljasuremine ning hinnanguliselt 60 % Maa ökosüsteemi teenustest on viimase 50 aasta jooksul kahjustunud. Sellist kahju põhjustab inimtegevus oma maakasutuse muutumise, ülekasutuse, mittesäästva tegevuse, invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja saastatusega, mille tõttu hävitatakse, killustatakse ning kahjustatakse elupaiku ja liike. Kahju tekitavad ka kliimamuutused.

Märtsi keskel arutasid ELi keskkonnaministrid bioloogilise mitmekesisuse uue eesmärgi üle ning jõudsid kokkuleppele peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine ja ökosüsteemide teenuste halvenemine ning taastada need funktsioonid võimaluse korral 2020. aastaks. Nad kehtestasid ka pikaajalise kava 2050. aastaks, kui bioloogiline mitmekesisus peaks olema kaitstud, hinnatud ja asjakohaselt säilitatud ning kutsusid üles bioloogilise mitmekesisuse eesmärke selgemini integreerima ELi eripalgeliste poliitikate ja strateegiate hulka. ELi juhid kinnitasid nõukogu järeldused 26. märtsil.

Lisateave:

Kampaania veebileht:

www.weareallinthistogether.eu

Hiljutine bioloogilist mitmekesisust käsitlev Eurobaromeetri uuring:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Nõukogu järeldused, mis käsitlevad bioloogilist mitmekesisust:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

Euroopa Liidu looduspoliitika:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar