Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Bruxelles, den 9. april 2010

Eurobarometer: Europæerne ved ikke nok om tabet af biologisk mangfoldighed. Europa-Kommissionen lancerer oplysningskampagne

Europa-Kommissionen har offentliggjort en Eurobarometer-undersøgelse, som viser, at mange europæere ikke forstår, hvad der menes med biologisk mangfoldighed (biodiversitet), og ikke føler, at de er tilstrækkeligt informeret om tabet af biologisk mangfoldighed. Kommissionen har samtidig lanceret en kampagne til oplysning af offentligheden om tabet af biologisk mangfoldighed i EU.

Ved denne lejlighed udtalte EU's miljøkommissær, Janez Potočnik: "Den biologiske mangfoldighed er den naturens motor, som vores fremtid afhænger af, og vi må lære at behandle den varsomt. Jeg håber, at denne kampagne vil hjælpe os på rette vej og gøre os klart, at vi må behandle den natur, vi afhænger af, bedre."

Ny forskning i oplysning om den biologiske mangfoldighed

Den nylige Eurobarometer-undersøgelse viser, at størstedelen af europæerne ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om den biologiske mangfoldighed. Den nye undersøgelse af holdningerne til den biologiske mangfoldighed viser, at kun 38 % af europæerne ved, hvad der forstås ved begrebet, mens andre 28 % nok har hørt om det, men ikke forstår, hvad det betyder. Et flertal føler, at tabet af biologisk mangfoldighed er et alvorligt problem, selv om de ikke regner med, at det vil berøre dem selv. Kun 17 % af de adspurgte erklærede, at de allerede er berørt af dette tab. Som de alvorligste trusler mod den biologiske mangfoldighed pegede 27 % på forurening og 26 % på menneskeskabte katastrofer. På spørgsmålet om, hvorfor folk gjorde så lidt for at standse tabet i den biologiske mangfoldighed, blev hovedårsagen angivet som manglende viden om, hvad der kan gøres.

Kommissionens oplysningskampagne

EU-kampagnen, der falder sammen med FN's internationale biodiversitetsår i 2010, skal gøre folk mere opmærksomme på problemet gennem et websted, et videoklip, PR-fremstød, gadekunst og medier, herunder sociale medier. Kampagnen skal især vise folk, hvad disse tab vil betyde for dem i deres hverdag, med særligt fokus på, hvad de selv kan gøre for at forhindre tabene. Kampagnens slogan er "vores fælles ansvar".

Kampagnen skal først og fremmest udbrede kendskabet til truslerne mod den biologiske mangfoldighed og sikre, at borgerne forstår de potentielle følger af tabet, og indser, at de selv kan hjælpe med til at bringe det til ophør.

Kampagnen er bygget om omkring sloganet "Biologisk mangfoldighed – vores fælles ansvar". Den vil have et undervisningsislæt, hvor der gøres rede for de fordele, den biologiske mangfoldighed betyder, og som navnlig fremhæver økosystemtjenesternes store betydning og de farer, der er forbundet med tabet heraf. Målet vil være at vise borgerne, hvad de selv kan gøre for at bremse og standse dette tab. Det stadig tilbagevendende tema er, at alt hænger sammen og er indbyrdes afhængigt.

Baggrunden: hvad er problemet med den biologiske mangfoldighed?

Den biologiske mangfoldighed er alvorligt truet globalt - tabet af arter finder sted 100 til 1000 gange hurtigere end normalt. Over en tredjedel af de vurderede arter er udryddelsestruede, og det anslås, at 60 % af jordens økosystemtjenester er forringet i løbet af de seneste 50 år. Dette tab skyldes menneskelige aktiviteter: ændringer i arealanvendelsen, overudnyttelse, ubæredygtige landbrugsmetoder, forurening og indførelse af invasive arter, som fører til ødelæggelse, fragmentering og forringelse af levesteder og arter. Klimaændringerne spiller også en rolle i denne sammenhæng.

EU's miljøministre drøftede fastsættelsen af et nyt mål for den biologiske mangfoldighed i midten af marts og nåede frem til, at tabet i den biologiske mangfoldighed og forringelsen af økosystemtjenesterne så vidt muligt skulle standses og økosystemtjenesterne genoprettes inden 2020. De opstillede også en langsigtet vision for 2050, hvor den biologiske mangfoldighed skulle være beskyttet, værdsat og genoprettet på passende måde, og opfordrede til, at biodiversitetsmålene integreres tydeligere i EU's forskellige politikker og strategier. EU's stats- og regeringschefer tilsluttede sig Rådets konklusioner den 26. marts.

For yderligere oplysninger:


Side Bar