Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

V Bruselu dne 9. dubna 2010

Eurobarometr: Evropané nejsou dobře informováni o úbytku biologické rozmanitosti. Evropská komise zahajuje kampaň na zvyšování povědomí

Evropská komise zveřejnila průzkum Eurobarometru, podle něhož mnoho Evropanů neví, co si má pod pojmem biologická rozmanitost představit, a zároveň se domnívá, že o úbytku biologické rozmanitosti nemá dostatečné informace. Komise rovněž zahájila kampaň s cílem informovat veřejnost o úbytku biologické rozmanitosti v EU.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Biologická rozmanitost je nezbytnou součástí naší budoucnosti a musíme se naučit o ni pečovat. Doufám, že nám tato kampaň v našem úsilí pomůže a že zvýší povědomí o tom, jak je potřebné být ohleduplnější k přírodě, na níž jsme závislí.“

Nový průzkum o informovanosti v oblasti biologické rozmanitosti

Podle nedávného průzkumu Eurobarometru se většina Evropanů domnívá, že o biologické rozmanitosti není dostatečně informována. Z nového průzkumu o postoji veřejnosti k biologické rozmanitosti vyplývá, že pouze 38 % Evropanů zná význam tohoto pojmu, zatímco 28 % respondentů jej již zaslechlo, ale neumí si pod ním nic představit. Většina dotázaných považuje úbytek biologické rozmanitosti za vážný problém, který se jich ale osobně nedotkne. Pouhých 17 % respondentů uvedlo, že již důsledky tohoto problému sami pociťují. Za hlavní příčinu úbytku biologické rozmanitosti 27 % dotázaných považuje znečištění životního prostředí a 26 % z něho viní katastrofy způsobené člověkem. Jako důvod pro svou nečinnost v úsilí zastavit úbytek biologické rozmanitosti občané uváděli zejména nízké povědomí o tom, co je možné učinit.

Kampaň Komise na zvyšování povědomí

Cílem kampaně probíhající na úrovni EU v roce 2010, který OSN vyhlásila Mezinárodním rokem biodiverzity, je zvýšit povědomí o tomto problému prostřednictvím internetové stránky, videoklipu, akcí pro veřejnost, street artu a médií, včetně médií sociálních. Hlavní myšlenkou kampaně je ukázat občanům, jaký dopad bude mít úbytek biologické rozmanitosti na jejich každodenní život, a upozornit na to, co mohou učinit, aby k tomuto úbytku nedocházelo. Ústřední slogan kampaně zní: „týká se to nás všech“.

Kampaň by měla občanům otázku biologické rozmanitosti přiblížit a zajistit, aby pochopili možné důsledky jejího úbytku a to, že i oni sami mohou pomoci tento negativní vývoj zastavit.

Hlavní slogan kampaně je: „Biologická rozmanitost – týká se to nás všech“. Kampaň bude mít výchovnou dimenzi, která poukáže na přínosy biologické rozmanitosti a zdůrazní zejména význam služeb ekosystémů a nebezpečí hrozící v případě jejich zániku. Cílem bude upozornit občany na to, jak mohou přispět ke zpomalení úbytku biologické rozmanitosti a jak mohou pomoci tomuto negativnímu vývoji zabránit. Ústředním tématem bude myšlenka vzájemné propojenosti a závislosti.

Souvislosti: Co se děje s biologickou rozmanitostí?

Biologická rozmanitost je v celosvětovém měřítku vážně ohrožena a druhy vymírají sto až tisíckrát rychleji, než je běžné. Více než jedné třetině posuzovaných druhů hrozí vyhynutí a odhaduje se, že během uplynulých padesáti let se zhoršil stav zhruba 60 % služeb ekosystémů na Zemi. Tento nepříznivý stav je důsledkem lidských činností, a to změn ve využívání půdy, nadměrného využívání zdrojů, neudržitelných postupů, znečišťování životního prostředí a šíření invazivních druhů, což vede k poškozování přírodních stanovišť a druhů, k jejich fragmentaci a zhoršování jejich stavu. Vliv má rovněž změna klimatu.

V polovině března jednali ministři EU pro životní prostředí o novém cíli pro oblast biologické rozmanitosti. Dohodli se na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a na řešení problému zhoršování stavu služeb ekosystémů, jakož i na jejich obnově pokud možno do roku 2020. Stanovili rovněž dlouhodobou vizi do roku 2050, kdy by biologická rozmanitost měla být chráněna, všeobecně oceňována a náležitě obnovena. Ministři zároveň upozornili na to, že by se cíle pro oblast biologické rozmanitosti měly jasněji zohledňovat v řadě politik a strategií EU. Vedoucí představitelé EU podpořily závěry Rady dne 26. března.

Další informace:

internetové stránky kampaně: www.weareallinthistogether.eu

poslední Eurobarometr o biologické rozmanitosti: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

závěry Rady týkající se biologické rozmanitosti:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

politika EU v oblasti ochrany přírody: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar