Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Брюксел, 9 април 2010 г.

Евробарометър: Европейците не са добре информирани относно загубата на биоразнообразие. Европейската комисия стартира кампания за повишаване на осведомеността

Европейската комисия публикува проучване на Евробарометър, което показва, че много европейци не разбират какво се крие зад понятието „биоразнообразие“ и не се чувстват добре информирани за загубата на биоразнообразие. Същевременно Комисията стартира кампания, насочена за информиране на обществеността за загубата на биоразнообразие в Европейския съюз.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Биоразнообразието представлява природният двигател за бъдещето ни и трябва да се научим да се отнасяме грижовно към него. Надявам се настоящата кампания да спомогне за това и да повиши осведомеността относно потребността да се отнасяме с уважение към природата, от която зависим.“

Ново изследване относно осведомеността за биоразнообразието

Последното проучване на Евробарометър показва, че повечето европейци не се чувстват добре информирани за биоразнообразието. Новото проучване „Настроения спрямо биоразнообразието“ разкрива, че само 38 % от европейците познават значението на термина, докато други 28 % са чували за него, но не знаят значението му. Мнозинството усещат, че загубата на биоразнообразие е сериозен проблем, въпреки че не смятат, че те лично биха били засегнати от спада му, като само 17 % от анкетираните потвърждават, че вече са го усетили. На въпроса кои са най-значителните заплахи пред биоразнообразието 27 % са изтъкнали замърсяването, като 26 % са посочили за виновник катастрофите, причинени от човека. Като основна причина за своето бездействие във връзка със спиране на загубата на биоразнообразие гражданите изтъкват слабата осведоменост относно това, което може да се направи по въпроса.

Кампанията на Комисията за повишаване на осведомеността

Кампанията на европейско равнище, която съвпада с обявяването от ООН на 2010-та за Година на биоразнообразието, цели повишаването на осведомеността за проблема посредством уебсайт, видеоклип, действия за популяризиране сред обществеността, улични фестивали и медии, включително социални медии. Основният замисъл на кампанията ще бъде да се покажат на гражданите същинските усложнения, до които тези загуби ще доведат в ежедневния им живот, като се подчертаят действията, които гражданите могат да предприемат за предотвратяване на подобни загуби. Кампанията се разгръща около девиза „всички сме част от него“.

Първостепенната задача на кампанията е да запознае хората с проблема за биоразнообразието, да се погрижи гражданите да осъзнаят потенциалните последици от загубата му, и че те могат да предприемат нещо да спрат тази загуба.

Кампанията се конструира около девиза „Биоразнообразието — всички ние сме част от него“. В нея ще присъства педагогически компонент за ползата от биоразнообразието, като се наблегне по-специално върху функциите на екосистемата и опасността от изчезването им. Цели се да се осведомят в по-голяма степен гражданите относно ролята, която те могат да изиграят за предотвратяването на загубата на биоразнообразие. Темата, която ще бъде спрягана непрекъснато, е тази за взаимосвързаността и взаимозависимостта.

История на досието: проблемите пред биоразнообразието

Глобалното биоразнообразие е сериозно застрашено, като видовете намаляват от 100 до 1000 пъти по-бързо от обичайното. Повече от една трета от подложените на оценка видове са пред изчезване, а според преценките 60 % от екосистемите на земята са се влошили през последните 50 години. Причина за тази загуба е дейността на човека, водеща до унищожаването, разпокъсването и влошаването на местообитанията вследствие на промяната в използването на земите, свръхексплоатирането им и неустойчивите практики, замърсяването и въвеждането на инвазивни видове. Изменението на климата също е фактор.

Министрите на околната среда на страните от ЕС обсъдиха в средата на март нови цели за биоразнообразието и се споразумяха да спрат загубата на биоразнообразие и деградацията на функциите на екосистемата и да ги възстановят до 2020 година, доколкото е възможно. Те също си поставиха дългосрочна цел за 2050 година, когато биоразнообразието трябва да бъде защитено, ценено и подходящо възстановено, и призоваха целите на биоразнообразието да бъдат по-ясно интегрирани в разнообразните политики и стратегии на ЕС. Заключенията на Съвета бяха одобрени от ръководителите на ЕС на 26 март.

За допълнителна информация:

адрес на уебсайта на кампанията: www.weareallinthistogether.eu

последното проучване на Евробарометър относно биоразнообразието: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

заключенията на Съвета по отношение на биоразнообразието:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

политики на ЕС по отношение на околната среда: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar