Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Bryssel den 7 april 2010

Europeiska kommissionen uppmanar till integrering av romerna

De romska gemenskaperna, Europeiska unionens största etniska minoritet, drabbas alltjämt av diskriminering och segregation. I en rapport som offentliggörs idag uppmanar Europeiska kommissionen medlemsstaterna att använda EU:s fonder till integreringen av romer i näringslivet och samhället. Enligt rapporten är det avgörande att man ser till att dessa gemenskaper får sysselsättning och icke-segregerad utbildning, bostäder samt hälso- och sjukvård. Integrationen av uppskattningsvis tio till tolv miljoner romer – vilket motsvarar Belgiens eller Greklands befolkning – är medlemsstaternas och EU-institutionernas gemensamma ansvar. I en annan rapport utvärderas de två senaste årens framsteg när det gäller integrering. Deltagarna vid det andra europeiska toppmöte om romer, som hålls i Córdoba i Spanien den 8-9 april, kommer att granska dessa rapporter.

I egenskap av en union som bygger på starka värderingar måste vi se till att romernas grundläggande rättigheter respekteras. Vi kan inte tolerera diskriminering mot denna etniska minoritet. Våra samhällen och vårt näringsliv kommer att vinna på att vi tar itu med deras problem. Endast via varaktiga och samordnade insatser kan vi påverka romernas situation i hela Europa, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Insatserna för att integrera romerna måste omfatta hela livet, från de tidigaste åren i förskolan till allmän skola för barn, jobb för vuxna och omsorg för gamla. De romska gemenskaperna ingår i vår kamp mot fattigdom och arbetslöshet. Romerna behöver inte en separat arbetsmarknad, de behöver inte skolor som förlänger segregeringen av romska barn och de vill inte ha upprustade getton för romer. Vårt mål är att romerna blir accepterade på lika villlkor, att de integreras i samhället. Europeiska socialfonden är ett kraftigt verktyg som stöder detta övergripande tillvägagångssätt, betonar László Andor, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, sociala frågor och inkludering.

I sitt meddelande om politiken som antagits idag anger kommissionen ett ambitiöst program på medellång sikt som syftar till att reagera på de största utmaningarna i samband med integreringen av romer, och som omfattar följande

  • Mobilisera strukturfonderna, inbegripet Europeiska socialfonden – vilka sammanlagt motsvarar nästan hälften av EU:s budget – för att stödja romernas integration.

  • Beakta frågor som gäller romer i all relevant politik på nationell nivå och EU-nivå, från sysselsättning till stadsplanering och från folkhälsa till EU-utvidgning.

  • Utnyttja de romska gemenskapernas potential för att stödja en hållbar tillväxt för alla som del av Europa 2020-stategin.

Även om situationen för en stor del av Europas romska befolkning alltjämt är svår har stora framsteg gjorts på EU-nivå och i medlemsstaterna. Under de senaste två åren har EU och medlemsstaterna inriktat sig på att göra lagarna mot diskriminering och EU-medel mer verkningsfulla i främjandet av integrationen av romer. Detta omfattar bekämpning av diskriminering, segregation och rasistiskt våld samt stöd till program som tar itu med den onda cirkeln av fattigdom, social utslagning, dålig utbildningsnivå och hälsa samt undermåliga bostäder.

Till exempel har kommissionen inlett rättsliga förfaranden mot 24 medlemsstater för att säkerställa att EU:s lagstiftning mot rasrelaterad diskriminering överförs korrekt till nationell lagstiftning. Av dessa rättsfall är tolv fortfarande öppna medan man framgångsrikt avslutat de övriga tolv fallen. För att uppmuntra medlemsstaterna att använda strukturfonderna verkningsfullt genomför kommissionen två studier som har som syfte att kartlägga lyckade projekt, program och politiska åtgärder till förmån för romernas integration, varav den ena studien omfattar fonderna som helhet och den andra gäller stödet till romer ur Europeiska socialfonden.

Meddelandet och framstegsrapporten kommer att diskuteras vid det andra europeiska toppmötet om romer, som anordnas tillsammans med det spanska EU-ordförandeskapet. Evenemanget samlar företrädare på hög nivå för EU-institutionerna, medlemsstaterna och det civila samhället för att de ska granska de framsteg som gjorts sedan det första toppmötet 2008.

Bakgrund

De romska gemenskaperna drabbas ofta av ekonomisk, social och politisk diskriminering. Den rikedom som dessa gemenskaper skulle kunna tillföra det europeiska samhället förbises ofta, och uppfattningen om dem påverkas starkt av stereotyper och fördomar.

Efter önskemål från EU:s ledare offentliggjorde kommissionen en omfattande rapport om EU:s instrument, politik och framsteg som uppnåtts i integrationen av romer, vilken lades fram vid det första europeiska toppmötet om romer i september 2008. EU:s ledare bekräftade i december 2008 att deras regeringar hade förbundit sig att använda de tillgängliga medlen för att stödja romernas integration. År 2009 införde kommission en europeisk plattform för integrering av romerna, i syfte att samla experter och beslutsfattare. Plattformen utarbetade tio gemensamma grundprinciper för integrering av romer, vilka utgör en vägvisning för beslutsfattare som utformar och genomför slagkraftiga insatser.

EU har en solid juridisk ram mot diskriminering. EU använder de europeiska strukturfonderna och tar itu med diskriminering av romerna i sina medvetandehöjande initiativ. Dessutom samordnar EU ett antal viktiga politikområden som är särskilt relevanta för integreringen av romer, exempelvis utbildning, sysselsättning och social integration.

Ytterligare information

EU och romerna : http://ec.europa.eu/roma

Andra europeiska toppmötet om romer :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Europa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Pressmeddelande på video: Do we really know the Roma?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar