Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Bruselj, 7. aprila 2010

Evropska komisija poziva k socialnemu vključevanju Romov

Romske skupnosti, ki so največja etnična manjšina v Evropski uniji, so še vedno deležne trdovratne diskriminacije in ločevanja. V današnjem poročilu je Evropska komisija pozvala države članice, naj uporabijo sklade EU za socialno in gospodarsko vključevanje Romov. Omenjeno poročilo navaja, da je zagotavljanje dostopa do delovnih mest, izobraževanja brez ločevanja, stanovanj in zdravstvenih storitev ključnega pomena za socialno vključevanje teh skupnosti. Po ocenah je Romov 10 do 12 milijonov, kar ustreza številu prebivalcev Belgije ali Grčije, njihovo vključevanje pa je v skupni pristojnosti držav članic in institucij EU. Napredek pri vključevanju, dosežen v preteklih dveh letih, ocenjuje ločeno poročilo, obe pa bodo pregledali udeleženci drugega evropskega vrha o Romih, ki bo potekal od 8. do 9. aprila v Córdobi v Španiji.

Unija temelji na trdnih vrednotah in mora zato zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic Romov. Diskriminacija te etnične manjšine je nesprejemljiva, je dejala podpredsednica Komisije Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. Reševanje njihovih problemov koristi našim družbam in gospodarstvom. Samo s trajnostnimi in usklajenimi ukrepi lahko zares spremenimo življenje Romov povsod po Evropi na boljše.

László Andor, komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je poudaril: Prizadevanja za vključevanje Romov morajo zajemati celotni življenjski cikel, od otroškega vrtca do rednega šolanja otrok, služb za odrasle in nege starejših. Romske skupnosti so pomemben del našega boja proti revščini in brezposelnosti. Dodal je: Romi ne potrebujejo posebnega trga dela, ne šol, ki podaljšujejo ločevanje romskih otrok in ne želijo prenovljenih romskih getov. Naš cilj je enakovredno sprejetje Romov in njihova vključitev v družbo. Evropski socialni sklad lahko veliko prispeva k temu medsektorskemu pristopu.

V danes sprejetem sporočilu Komisija predstavlja ambiciozen srednjeročni program za odpravo največjih težav pri vključevanju Romov, ki vključuje tudi:

  • uporabo sredstev iz strukturnih skladov, vključno z Evropskim socialnim skladom, ki skupaj pomenijo skoraj polovico proračuna EU, za podporo vključevanju Romov;

  • upoštevanje romskih vprašanj na vseh zadevnih področjih politik na nacionalni ravni in na ravni EU, vse od zaposlovanja do urbanističnega razvoja ter od javnega zdravja do širitve EU;

  • izkoriščanje potenciala romskih skupnosti v podporo vključujoči rasti kot del strategije Evropa 2020.

Čeprav so številni Romi v Evropi še vedno v težavnem položaju, je bil na ravni EU in nacionalnih ravneh dosežen pomemben napredek. V zadnjih dveh letih sta bila v središču pozornosti EU in držav članic bolj učinkovito izvajanje protidiskriminacijskih zakonov in uporaba finančnih sredstev EU za spodbujanje vključevanja Romov. To zajema boj proti diskriminaciji, ločevanju in rasnemu nasilju ter podporo programom za reševanje začaranega kroga revščine, družbene marginalizacije, nizke stopnje izobrazbe ter slabih stanovanjskih in zdravstvenih razmer.

Komisija je tako na primer sprožila sodne postopke proti 24 državam članicam za zagotovitev pravilnega prenosa protidiskriminacijske zakonodaje EU na podlagi rase. 12 od teh primerov je še odprtih, ostalih 12 pa je bilo uspešno zaključenih. Za spodbuditev učinkovite uporabe strukturnih skladov v državah članicah Komisija pripravlja dve študiji, ki bosta opredelili uspešne projekte, programe in politike vključevanja Romov ­– ena od njiju bo zajela sklade v celoti, druga pa bo obravnavala podporo Evropskega socialnega sklada Romom.

Sporočilo in poročilo o napredku bosta na dnevnem redu drugega evropskega vrha o Romih, ki ga prireja špansko predsedstvo EU. Dogodek združuje predstavnike institucij EU na visoki ravni, držav članic in civilne družbe, ki bodo pregledali napredek po prvem vrhu leta 2008.

Ozadje

Romske skupnosti se pogosto soočajo z gospodarsko, socialno in politično diskriminacijo. Pogosto se pozabi, kako lahko te skupnosti obogatijo evropsko družbo, namesto tega pa prevladujejo stereotipi in predsodki.

Na zahtevo voditeljev EU je Komisija objavila izčrpno poročilo o instrumentih EU, politikah in uspehu pri vključevanju Romov, ki je bilo predstavljeno na prvem evropskem vrhu o Romih septembra 2008. Decembra 2008 so ti voditelji potrdili zavezo svojih vlad za uporabo sredstev, ki so na voljo za podporo vključevanju Romov. Leta 2009 je Komisija vzpostavila evropsko platformo za vključevanje Romov, ki združuje strokovnjake in oblikovalce politik. Oblikovala je 10 splošnih osnovnih načel za vključevanje Romov, ki oblikovalce politik vodijo pri pripravi in izvedbi učinkovitih ukrepov.

EU ima na voljo trden pravni okvir za boj proti diskriminaciji. Uporablja evropske strukturne sklade in v svojih pobudah za ozaveščanje obravnava vprašanje diskriminacije Romov. Poleg tega usklajuje številna ključna področja politik, ki so posebnega pomena za vključevanje Romov, na primer izobraževanje, zaposlovanje in socialno vključevanje.

Dodatne informacije

EU in Romi : http://ec.europa.eu/roma

Drugi evropski vrh o Romih : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Evropa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Video novica: Ali zares poznamo Rome?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar