Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Bruksela, dnia 7 kwietnia 2010 r.

Komisja Europejska wzywa do włączenia społecznego Romów

Społeczności romskie, stanowiące najwiekszą mniejszość etniczną Unii Europejskiej, wciąż narażone są na utrzymującą się dyskryminację i segregację. W swoim sprawozdaniu Komisja Europejska wezwała dziś państwa członkowskie do wykorzystania funduszy europejskich w celu społecznej i gospodarczej integracji Romów. Zgodnie ze sprawozdaniem zapewnienie tym społecznościom dostępu do miejsc pracy, edukacji wolnej od segregacji, mieszkań oraz usług zdrowotnych jest niezbędne dla ich włączenia społecznego. Integracja szacowanej na 10-12 milionów populacji Romów, porównywalnej z ludnością Belgii czy Grecji, jest wspólnym obowiązkiem państw członkowskich oraz instytucji UE. W osobnym sprawozdaniu oceniono postęp osiągnięty w integracji w ciągu ostatnich dwóch lat. Uczestnicy drugiego europejskiego szczytu w sprawie Romów, który odbędzie się w Kordobie (Hiszpania) w dniach 8-9 kwietnia, dokonają przeglądu tych sprawozdań.

„Jako Unia oparta na silnych wartościach musimy zapewnić, by podstawowe prawa Romów były szanowane. Dyskryminacja wobec tej mniejszości etnicznej jest niedopuszczalna”, powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji oraz komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Uwzględnienie ich problemów przynosi korzyści naszym społeczeństwom i gospodarkom. Jedynie dzięki trwałemu i skoordynowanemu działaniu możemy wprowadzić rzeczywiste zmiany z korzyścią dla Romów w całej Europie.”

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, podkreślił: „Wysiłki zmierzające do integracji Romów muszą obejmować cały cykl życia, począwszy od wczesnej edukacji przedszkolnej do głównego nurtu kształcenia, miejsc pracy dla dorosłych i opieki nad osobami starszymi. Nieodłączna część naszych starań zmierzających do walki z ubóstwem i bezrobociem dotyczy społeczności Romów.” Dodał on również: „Romowie nie potrzebują osobnego rynku pracy, szkół, które kontynuują segregację dzieci Romów, ani odnowionych gett romskich. Naszym celem jest, by Romowie byli akceptowani na równych warunkach i zintegrowani ze społeczeństwem. Europejski Fundusz Społeczny jest potężną dźwignią wspierającą to przekrojowe podejście".

W przyjętym dziś komunikacie dotyczącym tej polityki Komisja przedstawia ambitny średnioterminowy program zmierzający do sprostania największym wyzwaniom w zakresie integracji Romów, obejmujący:

  • uruchomienie funduszy strukturalnych, łącznie z Europejskim Funduszem Społecznym, które razem stanowią prawie połowę budżetu UE, w celu wsparcia integracji Romów;

  • uwzględnienie kwestii Romów we wszystkich ważnych dziedzinach polityki na szczeblu krajowym i unijnym, od zatrudnienia po rozwój obszarów miejskich oraz od zdrowia publicznego po rozszerzenie UE;

  • pełne wykorzystanie potencjału społeczności Romów w celu wspierania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu jako część strategii Europa 2020.

Mimo że sytuacja wielu Romów w Europie wciąż pozostaje trudna, nastąpił znaczący postęp na szczeblu unijnym i krajowym. W ciągu ostatnich dwóch lat UE i państwa członkowskie skupiały się na efektywniejszym stosowaniu przepisów antydyskryminacyjnych oraz wykorzystaniu funduszy UE w celu sprzyjania integracji Romów. Działania obejmowały walkę z dyskryminacją, segregacją i przemocą na tle rasowym oraz wspieranie programów zmierzających do rozwiązania problemów błędnego koła ubóstwa, marginalizacji społecznej, słabych wyników szkolnych, złych warunków mieszkaniowych i zdrowotnych.

Na przykład Komisja Europejska, aby zapewnić prawidłową transpozycję do prawodawstwa krajowego przepisów unijnych dotyczących dyskryminacji na tle rasowym, wszczęła postępowania sądowe przeciwko 24 państwom członkowskim. 12 z tych spraw jest wciąż w toku, a pozostałe 12 zostało pozytywnie zamkniętych. W celu promowania skutecznego wykorzystania funduszy strukturalnych przez państwa członkowskie Komisja prowadzi dwa badania, które pozwolą na wskazanie udanych projektów, programów i polityki w zakresie integracji Romów. Pierwsze z nich obejmuje fundusze jako całość, zaś drugie dotyczy wsparcia dla Romów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komunikat oraz sprawozdanie z postępów prac będą przedmiotem dyskusji podczas drugiego europejskiego szczytu w sprawie Romów organizowanego wraz z hiszpańską prezydencją UE. Wydarzenie to skupia wysokich rangą przedstawicieli instytucji UE, państw członkowskich oraz społeczeństwa obywatelskiego, którzy dokonają przeglądu postępu, jaki miał miejsce od pierwszego szczytu w 2008 r.

Kontekst:

Społeczności Romów często natrafiają na dyskryminację gospodarczą, społeczną i polityczną. Bogactwo, jakie mogłyby one wnieść do społeczeństwa europejskiego, jest często pomijane i przyćmione przez stereotypy i uprzedzenia.

Na wniosek przywódców UE Komisja opublikowała szczegółowe sprawozdanie na temat instrumentów unijnych, polityki oraz postępu w zakresie integracji Romów, które zostało przedstawione podczas pierwszego europejskiego szczytu w sprawie Romów we wrześniu 2008 r. W grudniu 2008 r. przywódcy UE potwierdzili zaangażowanie swoich rządów w wykorzystanie dostępnych narzędzi wspierających integrację Romów. W 2009 r. Komisja utworzyła platformę europejską na rzecz integracji Romów skupiającą ekspertów i decydentów. Platforma opracowała 10 wspólnych podstawowych zasad dotyczących integracji Romów, które stanowią wytyczne dla decydentów przy planowaniu i wdrażaniu skutecznych działań.

UE ma do dyspozycji mocne podstawy prawne dla zwalczania dyskryminacji. Unia wykorzystuje europejskie fundusze strukturalne i porusza kwestię dyskryminacji Romów w swoich inicjatywach na rzecz podnoszenia świadomości. Ponadto koordynuje ona szereg kluczowych dziedzin polityki, które mają szczególne znaczenie dla integracji Romów, takich jak edukacja, zatrudnienie i włączenie społeczne.

Więcej informacji

UE i Romowie : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=pl

Drugi europejski szczyt w sprawie Romów

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Europa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Komunikat wideo: Czy naprawdę znamy Romów?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar