Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Brussel, 7 april 2010

Europese Commissie dringt aan op sociale inclusie van de Roma

De Roma, de grootste etnische minderheid in de Europese Unie, hebben nog steeds te lijden onder hardnekkige discriminatie en segregatie. De Europese Commissie heeft er vandaag in een verslag bij de lidstaten op aangedrongen de EU‑fondsen aan te wenden voor de sociale en economische integratie van de Roma. Volgens het verslag is het voor de sociale inclusie van deze gemeenschappen van groot belang dat zij toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en niet-gesegregeerde opleiding, huisvesting en gezondheidsdiensten. De integratie van de naar schatting 10 tot 12 miljoen Roma – een groep zo groot als de bevolking van België of Griekenland – is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de EU‑instellingen. In een tweede verslag wordt de in de afgelopen twee jaar met de integratie geboekte vooruitgang geëvalueerd. De deelnemers aan de tweede Europese top over de Roma, die op 8 en 9 april in Córdoba (Spanje) zal plaatsvinden, zullen deze verslagen bespreken.

"Als een op krachtige waarden gebaseerde Unie moeten wij garanderen dat de grondrechten van de Roma geëerbiedigd worden. Discriminatie van deze etnische minderheid is niet acceptabel", aldus de vicevoorzitter van de Commissie Viviane Reding, commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Als wij hun problemen aanpakken, komt dat onze samenlevingen en economieën ten goede. Alleen een volgehouden en gecoördineerd optreden kan de situatie van de Roma in heel Europa pas echt verbeteren."

László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, onderstreepte: "De inspanningen om de Roma te integreren moeten zich uitstrekken over een heel leven, te beginnen bij de kleuterschool en regulier onderwijs voor kinderen, banen voor volwassenen en zorg voor de ouderen. De Roma nemen een belangrijke plaats in in onze strijd tegen armoede en werkloosheid. De Roma hebben geen behoefte aan een aparte arbeidsmarkt, zij hebben geen behoefte aan scholen die de segregatie van Romakinderen continueren, en zij willen geen gerenoveerde Romagetto's. Ons doel is het de Roma op gelijke voet geaccepteerd te krijgen en hen te integreren in de maatschappij. Het Europees Sociaal Fonds is een krachtig instrument om deze horizontale aanpak te ondersteunen", zo voegde hij eraan toe.

In haar vandaag goedgekeurde mededeling schetst de Commissie een ambitieus middellangetermijnprogramma waarmee zij de belangrijkste problemen rond de inclusie van de Roma te lijf wil gaan. Dit omvat onder andere:

  • Bijdrage van de structuurfondsen, waaronder het Europees Sociaal Fonds – die tezamen bijna de helft van de EU-begroting uitmaken – ter bevordering van de inclusie van de Roma;

  • Rekening houden met de Romaproblematiek op alle relevante beleidsterreinen op nationaal en EU-niveau, van werkgelegenheid tot stadsontwikkeling en van volksgezondheid tot uitbreiding van de EU;

  • Benutting van het potentieel van de Romagemeenschappen ter ondersteuning van inclusieve groei in het kader van de Europa 2020‑strategie.

Hoewel de situatie van veel Roma in Europa moeilijk blijft, is er op nationaal en EU‑niveau belangrijke vooruitgang geboekt. In de afgelopen twee jaar hebben de EU en de lidstaten zich ingespannen om de antidiscriminatiewetgeving en de EU‑financiering doeltreffender in te zetten voor de bevordering van de inclusie van de Roma. Hiertoe behoren enerzijds bestrijding van discriminatie, segregatie en racistisch geweld, en anderzijds ondersteuning van programma's om de vicieuze cirkel van armoede, sociale marginalisatie, lage opleidingsniveaus en slechte huisvesting en gezondheid te doorbreken.

Zo heeft de Commissie tegen 24 lidstaten rechtszaken aangespannen om ervoor te zorgen dat de EU‑wetgeving die discriminatie op grond van ras verbiedt, op de juiste wijze in nationale wetgeving wordt omgezet. Van deze zaken zijn er nog twaalf aanhangig, de andere twaalf zijn met succes afgesloten. Om de lidstaten aan te moedigen doeltreffend gebruik te maken van de structuurfondsen, voert de Commissie twee studies uit waarmee succesvolle projecten, programma's en beleidsvormen op het gebied van de inclusie van de Roma moeten worden geïnventariseerd en waarvan er één op de fondsen als geheel betrekking heeft en de andere op de steun van het Europees Sociaal Fonds voor de Roma.

De mededeling en het voortgangsverslag zullen worden besproken tijdens de tweede Europese top over de Roma, die in samenwerking met het Spaanse EU‑voorzitterschap zal worden georganiseerd. Hier komen hoge vertegenwoordigers van de EU‑instellingen, lidstaten en maatschappelijke organisaties en groeperingen bijeen om de sinds de eerste top in 2008 geboekte vooruitgang te evalueren.

Achtergrond

Romagemeenschappen zijn vaak het mikpunt van economische, sociale en politieke discriminatie. De rijkdom die deze gemeenschappen in de Europese samenleving zouden kunnen inbrengen, wordt dikwijls over het hoofd gezien en is beladen met stereotypen en vooroordelen.

Op verzoek van de EU‑leiders heeft de Commissie een uitvoerig verslag gepubliceerd over de instrumenten en het beleid van de EU inzake de inclusie van de Roma en de daarbij geboekte vooruitgang; dit verslag werd gepresenteerd op de eerste Europese Romatop in september 2008. De EU‑leiders hebben in december 2008 bevestigd dat hun regeringen zich ervoor zullen inzetten de beschikbare instrumenten aan te wenden voor de bevordering van de inclusie van de Roma. In 2009 heeft de Commissie een Europees platform voor de inclusie van de Roma in het leven geroepen om deskundigen en beleidsmakers samen te brengen.

Dit legde tien gemeenschappelijke grondbeginselen inzake de inclusie van de Roma vast die zijn bedoeld als leidraad voor beleidsmakers bij de uitwerking en implementatie van doeltreffende acties.

De EU beschikt over een solide rechtskader voor de bestrijding van discriminatie. Zij wendt de Europese structuurfondsen aan en besteedt in haar bewustmakingsinitiatieven aandacht aan de discriminatie van de Roma. Bovendien coördineert zij een aantal belangrijke beleidsterreinen die bijzonder relevant zijn voor de inclusie van de Roma, zoals onderwijs, werkgelegenheid en sociale inclusie.

Meer informatie

De EU en de Roma : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=nl

http://ec.europa.eu/roma

2e Europese Romatop

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Europa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Videoreportage: Do we really know the Roma?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar