Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Briselē, 2010. gada 7. aprīlī

Eiropas Komisijas rosina romu sociālo integrāciju

Eiropas Savienības lielākā etniskā minoritāte – romu kopienas – aizvien vēl saskaras ar nepārtrauktu diskrimināciju un segregāciju. Šodien publicētajā ziņojumā Eiropas Savienība aicināja dalībvalstis izmantot ES fondus romu sociālai un ekonomiskai integrācijai. Ziņojumā teikts, ka būtiska nozīme šo kopienu sociālajā iekļaušanā ir piekļuves nodrošināšanai darbavietām, nenošķirtai izglītībai, mājokļiem un medicīnas pakalpojumiem. Pēc aplēsēm 10 līdz 12 miljonu romu (skaits, kas līdzvērtīgs Beļģijas vai Grieķijas iedzīvotāju skaitam) integrācija ir kopīga dalībvalstu un ES institūciju atbildība. Atsevišķā ziņojumā ir izvērtēts pēdējos divos gados integrācijā sasniegtais progress. Abi minētie ziņojumi tiks izskatīti otrajā Eiropas mēroga romu samitā, kas notiks Kodrovā (Spānija) 2010. gada 8. un 9. aprīlī.

“Kā uz stiprām vērtībām dibinātai Savienībai, mums jānodrošina romu pamattiesību ievērošana. Etnisko minoritāšu diskriminācija nav pieļaujama,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. “Viņu problēmu risināšana labvēlīgi ietekmē mūsu sabiedrību un ekonomiku. Vienīgi ar ilgtspējīgu un koordinētu rīcību mēs varam sniegt pozitīvas pārmaiņas romiem visā Eiropā.”

ES nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors uzsvēra: “Romu integrācijai jānorit visos dzīves cikla posmos – sākot no bērnudārza vecuma bērniem līdz vispārējai izglītībai, nodarbinātībai pieaugušajiem un aprūpei vecāka gadu gājuma cilvēkiem. Romu kopienas ir neatņemama sastāvdaļa cīņā pret nabadzību un bezdarbu.” Viņš piemetināja: “Romiem nav vajadzīgs atsevišķs darba tirgus, tiem nevajag skolas, kas paildzina romu bērnu nošķirtību, romi nevēlas atjaunotus romu geto. Mūsu mērķis ir panākt romu līdztiesību un integrāciju sabiedrībā. Eiropas Sociālais fonds ir ietekmīgs instruments šīs pārnozaru pieejas atbalstam.”

Šodien pieņemtajā politikas paziņojumā Komisija izklāstījusi plašu starpposma programmu romu iekļaušanas lielāko problēmu risināšanai, tostarp:

  • struktūrfondu mobilizēšana, ieskaitot Eiropas Sociālo fondu, kuros abos kopā ir gandrīz puse no ES budžeta līdzekļiem romu iekļaušanas atbalstam;

  • romu jautājuma ietveršana visās attiecīgajās politikas jomās valsts un ES līmenī - kā nodarbinātībā, tā pilsētu attīstībā un kā sabiedrības veselībā, tā ES paplašināšanās jomā;

  • romu kopienu potenciāla izmantošana integrējošas izaugsmes atbalstam kā stratēģijas “Eiropa 2020” sastāvdaļa.

Lai gan daudzu Eiropas romu situācija joprojām ir smaga, ES un valsts līmenī panākts nozīmīgs progress. Pēdējs divos gados ES un dalībvalstis koncentrējušas pūles pret diskrimināciju vērstu tiesību aktu un ES finansējuma efektivitātes kāpināšanai, lai veicinātu romu iekļaušanu. Tostarp veikta diskriminācijas, segregācijas un rasu vardarbības apkarošana, kā arī tādu programmu atbalsts, lai pārtrauktu nabadzības, sociālās atstumtības, zema zināšanu līmeņa skolā un sliktu sadzīves apstākļu, un sliktas veselības apburto loku.

Piemēram, Komisija sākusi tiesvedību pret 24 dalībvalstīm, lai nodrošinātu ES rasu pretdiskriminācijas tiesību aktu pareizu transponēšanu valsts tiesību aktos. Vēl aizvien tiek izskatītas 12 no minētajām lietām, bet 12 ir veiksmīgi pabeigtas. Lai veicinātu efektīvu struktūrfondu izmantošanu dalībvalstīs, Komisija veic divus pētījumus, kā rezultātā tiks noteikti romu iekļaušanai sekmīgi projekti, programmas un politika. Viens no pētījumiem aptver fondus kopumā, bet otrs - Eiropas Sociālo fondu romu atbalstam.

Paziņojums un progresa ziņojums tiks izskatīts Spānijas ES prezidentūras organizētajā otrajā Eiropas romu samitā. Pasākumā vienkopus saaicināti augsta līmeņa pārstāvji no ES institūcijām, dalībvalstīm un pilsoniskās sabiedrības, lai pārskatītu gūtos panākumus kopš pirmā samita 2008. gadā.

Pamatinformācija

Romu kopienas bieži saskaras ar ekonomisku, sociālu un politisku diskrimināciju. Nereti ieguvums, ko šīs kopienas varētu sniegt Eiropas sabiedrībai, tiek atstāts bez ievērības vai to aizēno stereotipi un aizspriedumi.

Pēc ES vadītāju aicinājuma Komisija publicēja visaptverošu ziņojumu par ES instrumentiem, politiku un sasniegto progresu virzībā uz romu iekļaušanu, ar kuru klātesošie tika iepazīstināti Eiropas romu samitā 2008. gada septembrī. ES vadītāji 2008. gada decembrī apliecināja dalībvalstu valdību apņēmību izmantot pieejamos līdzekļus, lai atbalstītu romu iekļaušanu. Komisija 2009. gadā izveidoja Eiropas platformu romu iekļaušanai, lai tuvinātu ekspertus un politikas veidotājus. Platformas ietvaros tika izstrādāti 10 kopējie romu iekļaušanas pamatprincipi, kas palīdz politikas veidotājiem, izstrādājot un īstenojot efektīvas darbības.

ES ir stiprs tiesiskais regulējums diskriminācijas apkarošanai. Tā izmanto Eiropas struktūrfondus un risina romu diskriminācijas jautājumus izpratni veicinošās iniciatīvās. Turklāt tā koordinē vairākas nozīmīgas politikas jomas, kas ir īpaši būtiskas romu iekļaušanai, piemēram, izglītība, nodarbinātība un sociālā iekļaušana.

Plašāka informācija

Eiropas Savienība un čigāni jeb romi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=lv

Otrais Eiropas romu samits:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Eiropa 2020: http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Ziņu videoizlaidums: Vai mēs pazīstam romus? (Do we really know the Roma?)

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar