Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Briuselis, 2010 m. balandžio 7 d.

Europos Komisija skatina romų socialinę įtrauktį

Didžiausia Europos Sąjungos etninė mažuma – romai – vis dar patiria nuolatinę diskriminaciją ir segregaciją. Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje valstybės narės raginamos pasinaudoti ES lėšomis socialinei ir ekonominei romų integracijai. Ataskaitoje teigiama, kad, siekiant užtikrinti šių bendruomenių socialinę įtrauktį, jų atstovams reikia sudaryti galimybę įsidarbinti ir naudotis nesegreguotomis švietimo, aprūpinimo būstu ir sveikatos priežiūros paslaugomis. Už romų, kurių, kaip manoma, yra maždaug 10–12 milijonų (beveik tiek pat, kiek Belgijos ar Graikijos gyventojų) integraciją yra atsakingos ir valstybės narės, ir ES institucijos. Per pastaruosius dvejus metus padaryta integracijos pažanga įvertinta atskiroje ataskaitoje. Balandžio 8–9 d. Kordoboje, Ispanijoje, įvyksiančio antrojo Europos aukščiausiojo lygio susitikimo romų klausimais dalyviai aptars šias ataskaitas.

„Europos Sąjunga pagrįsta tvirtomis vertybėmis, todėl privalome užtikrinti, kad pagrindinės romų teisės būtų gerbiamos. Šios etninės mažumos diskriminacija nepateisinama, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Spręsti romų problemas naudinga mūsų visuomenei ir ekonomikai. Tik tvariais ir suderintais veiksmais galėsime iš tikrųjų pakeisti romų padėtį Europoje.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andoras sakė: „Pastangos integruoti romus turi apimti visus gyvenimo etapus ir prasidėti nuo pirmųjų dienų darželyje, kad romų vaikai galėtų lankyti bendrą mokyklą, suaugusieji – gauti darbą, o senyvo amžiaus romai – priežiūrą. Neatsiejama mūsų kovos su skurdu ir nedarbu dalis skiriama romų bendruomenei.“ Taip pat jis pridūrė: „Romų tautai nereikia atskiros darbo rinkos, romų vaikams nereikia atskirų mokyklų ir romų bendruomenė nenori atnaujintų getų. Mes norime, kad romai integruotųsi į mūsų visuomenę ir taptų lygiaverčiais jos nariais. Europos socialinis fondas – tinkama priemonė tokiai visapusiškai veiklai remti.“

Šiandien priimtame politiniame komunikate Komisija išdėstė ambicingą laikotarpio vidurio programą, skirtą opiausiems romų įtraukties uždaviniams spręsti. Joje numatyta:

  • sutelkti struktūrinius fondus ir Europos socialinį fondą (kurių bendros lėšos sudaro beveik pusę ES biudžeto) romų įtraukčiai remti;

  • atsižvelgti į romų klausimą įgyvendinant visų susijusių sričių politiką nacionaliniu ir ES mastu, pvz., užimtumo ir miestų planavimo, visuomenės sveikatos ir ES plėtros;

  • naudotis visu romų bendruomenės potencialu siekiant remti įtraukųjį augimą, –tai strategijos „Europa 2020“ dalis.

Nors daugelio Europos romų padėtis išlieka sunki, ES ir valstybių nariu lygiu padaryta didelė pažanga. Paskutinius dvejus metus ES ir valstybės narės tikslingai rengė kovos su diskriminacija teisės aktus ir stengėsi veiksmingiau naudoti ES lėšas romų įtraukčiai skatinti. Šios lėšos buvo skirtos kovoti su diskriminacija, segregacija ir rasistiniu smurtu, taip pat remti programas, kuriomis siekiama padėti išbristi iš skurdo, panaikinti socialinę atskirtį, pasiekti aukštesnių rezultatų mokykloje ir pagerinti prastą būstą bei sveikatą.

Štai pavyzdžiui, Komisija pradėjo pažeidimų 24 valstybėse narėse nagrinėjimo procedūras, kad įsitikintų, jog ES kovai su diskriminacija dėl rasės skirti teisės aktai teisingai perkelti į nacionalinę teisę. 12 nagrinėjimo procedūrų vis dar vyksta, o kitos 12 sėkmingai baigtos. Kad paragintų valstybes nares naudotis struktūriniais fondais, Komisija atlieka du tyrimus: pirmasis susijęs su fondais apskritai, o antrasis – su Europos socialinio fondo parama romų bendruomenei. Atlikus tyrimus paaiškės sėkmingi romų įtraukties projektai, programos ir politika.

Komunikatas ir pažangos ataskaita bus aptarti drauge su ES pirmininkaujančia Ispanija surengtame antrajame Europos aukščiausiojo lygio susitikime romų klausimais. Į susitikimą atvyks aukšto lygio ES institucijų, valstybių narių ir pilietinės visuomenės atstovai, kad apžvelgtų po pirmojo susitikimo 2008 m. padarytą pažangą.

Pagrindiniai faktai

Romų bendruomenės dažnai patiria ekonominę, socialinę ir politinę diskriminaciją. Nauda, kurios šios bendruomenės galėtų duoti Europos visuomenei, dažnai nepastebima, nes ją nustelbia stereotipai ir prietarai.

ES vadovų prašymu Komisija parengė išsamią ES priemonių, politikos krypčių ir romų įtraukties pažangos ataskaitą, kuri 2008 m. rugsėjo mėn. buvo pristatyta pirmajame Europos aukščiausiojo lygio susitikime romų klausimais. 2008 m. gruodžio mėn. ES vadovai patvirtino, kad jų vyriausybės įsipareigoja pasinaudoti turimomis paramos romų įtraukčiai priemonėmis. 2009 m. Komisija surengė Europos romų įtraukties forumą, į kurį sukvietė šios srities ekspertus ir politikos formuotojus. Forumo dalyviai nustatė 10 pagrindinių romų įtraukties principų, kuriais vadovaudamiesi politikos formuotojai gali rengti ir įgyvendinti efektyvius veiksmus.

ES turi tvirtą kovos su diskriminacija teisinį pagrindą. Ji naudoja Europos struktūrinių fondų lėšas ir rengia informuotumo didinimo iniciatyvas romų diskriminacijos problemai spręsti. Be to, ES koordinuoja tam tikrų romų įtraukčiai itin svarbių sričių politiką, pvz., švietimo, užimtumo ir socialinės įtraukties.

Papildoma informacija

ES ir romai :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=lv

2-asis Europos aukščiausiojo lygio susitikimas romų klausimais

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Strategija „Europa 2020“ :

http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Vaizdo naujienos. Ką mes žinome apie romus?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar