Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Bryssel 7. huhtikuuta 2010

Euroopan komissio vaatii osallistamaan romaniväestön yhteiskuntaan

Romaniyhteisöt ovat Euroopan unionin suurin etninen vähemmistö. Niihin kohdistuva syrjintä ja erottelu on jatkunut sitkeänä. Tänään julkistamassaan raportissa Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita käyttämään EU:n rahastoja romaniväestön sosiaalisen ja taloudellisen integraation tukemiseen. Työpaikkojen ja yhtäläisten koulutus-, asumis- ja terveydenhoitopalvelujen tarjoaminen on romaniyhteisöjen sosiaalisen osallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Romaneja on EU:ssa arvioiden mukaan 10–12 miljoonaa eli yhtä paljon kuin Belgiassa tai Kreikassa on asukkaita. Romanien integrointi on jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten yhteinen tehtävä. Lisäksi on julkistettu erillinen raportti, jossa arvioidaan kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana integroinnin alalla tapahtunutta edistystä. Molemmat raportit ovat esillä toisessa romaniväestöä käsittelevässä EU:n huippukokouksessa, joka järjestetään 8.–9. huhtikuuta Córdobassa, Espanjassa.

”Vahvojen arvojen puolustajana EU:n on huolehdittava, että romanien perusoikeuksia kunnioitetaan. Tähän etniseen vähemmistöön kohdistuvaa syrjintää ei voida hyväksyä”, toteaa oikeus- ja kansalaisasioista ja perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Romaniväestön ongelmien ratkaisemisesta on hyötyä EU:n yhteiskunta- ja talouselämälle. Romanien asemaa voidaan parantaa konkreettisesti kaikkialla Euroopassa vain pitkäjänteisin ja koordinoiduin toimin.”

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor korostaa, että romaniväestön integraation on oltava elinikäistä: sen on ulotuttava päiväkodeista yleissivistävään opetukseen ja katettava aikuisväestön työllisyys sekä vanhustenhoito. ”Romanit ovat oma kohderyhmänsä EU:n toimenpidepaketissa, jonka avulla pyritään vähentämään köyhyyttä ja työttömyyttä. Romanit eivät tarvitse erillisiä työmarkkinoita eivätkä kouluja, joissa jatketaan romanilasten erottelua. Ei ole myöskään tarpeen, että rakennetaan erillisiä romaniväestölle tarkoitettuja asuinalueita. EU on asettanut tavoitteeksi yhtäläisten edellytysten luomisen romaneille heidän yhteiskuntaan osallistamistaan varten. Euroopan sosiaalirahasto edistää vahvasti tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa romanikysymyksiin”, toteaa komissaari Andor.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa komissio esittää keskipitkän ajan kunnianhimoisen ohjelman, jonka avulla halutaan ratkaista romaniväestön osallistamiseen liittyvät suurimmat haasteet kuten:

  • romaniväestön osallistamisen tukeminen asettamalla käyttöön varoja rakennerahastoista, Euroopan sosiaalirahasto mukaan luettuna (rakennerahastot muodostavat yhdessä lähes puolet EU:n talousarviosta);

  • romanikysymysten huomioon ottaminen kaikilla asiaankuuluvilla politiikanaloilla sekä jäsenvaltioissa että EU:n tasolla, oli sitten kyseessä työllisyyspolitiikka, kaupunkikehitys, kansanterveys tai EU:n laajentuminen;

  • romaniyhteisöjen tarjoaman potentiaalin hyödyntäminen osallisuutta edistävän kasvun tukemiseksi Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä.

Monien romanien tilanne on EU:ssa yhä vaikea, mutta toisaalta on saatu aikaan huomattavaa edistystä sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. EU ja jäsenvaltiot ovat kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana painottaneet syrjintää torjuvaa lainsäädäntöä ja EU:n rahoitusta, jotta ne tukisivat entistä tehokkaammin romaniväestön osallistamista. Kohteina ovat olleet muun muassa syrjinnän, erottelun ja rasistisen väkivallan torjunta sekä köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen, alhaisen koulutustason ja heikon asunto- ja terveystilanteen aiheuttaman noidankehän katkaiseminen.

Komissio on esimerkiksi aloittanut oikeustoimet 24:ää jäsenvaltiota vastaan. Tavoitteena on varmistaa, että rotuun perustuvan syrjinnän torjumista koskeva EU-lainsäädäntö saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Käynnistetyistä oikeustoimista on edelleen vireillä kaksitoista, ja kaksitoista on saatu onnistuneesti päätökseen. Rakennerahastojen käytön tehostaminen jäsenvaltioissa on tavoitteena myös kahdessa meneillään olevassa komission tutkimuksessa, joissa kartoitetaan tuloksekkaita hankkeita, ohjelmia ja toimintalinjoja romaniväestön osallistamisen alalla. Toinen tutkimus kattaa rakennerahastot kokonaisuudessaan, ja toinen käsittelee Euroopan sosiaalirahastosta myönnettyä romaniväestön tukea.

Tiedonannosta ja edistymistä koskevasta raportista keskustellaan toisessa romaniväestöä käsittelevässä EU:n huippukokouksessa. Kokous järjestetään yhteistyössä puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa, ja siihen osallistuu korkean tason edustajia EU:n toimielimistä, jäsenvaltioista ja kansalaisyhteiskunnan järjestöistä. Kokouksessa tarkastellaan, miten romanikysymyksissä on edistytty vuonna 2008 pidetyn ensimmäisen huippukokouksen jälkeen.

Taustaa

Romaniyhteisöihin kohdistuu usein taloudellista, sosiaalista ja poliittista syrjintää. Romaniyhteisöt voisivat rikastuttaa eurooppalaista yhteiskuntaa, mutta monesti tämä vesittyy stereotypioihin ja ennakkoluuloihin.

Syyskuussa 2008 pidetyssä romaniväestöä käsitelleessä ensimmäisessä EU:n huippukokouksessa esiteltiin komission julkaisema kattava raportti romaniväestön osallistamiseen tarkoitetuista EU:n välineistä ja toimintalinjoista sekä tapahtuneesta edistyksestä. Raportti laadittiin EU:n johtajien pyynnöstä, ja EU:n johtajat vahvistivat joulukuussa 2008, että heidän valtionsa sitoutuvat käyttämään saatavilla olevia välineitä romanien osallistamisen tukemiseen. Komissio perusti vuonna 2009 romanien osallistamista käsittelevän eurooppalaisen foorumin, jossa on mukana asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Foorumin laatimat kymmenen yhteistä perusperiaatetta ovat ohjenuorana, kun päätöksentekijät suunnittelevat ja panevat täytäntöön tehokkaita toimia.

Syrjinnän torjuntaa koskeva EU:n säädöskehys on luja. Siinä käytetään EU:n rakennerahastoja ja tuodaan esiin romanien syrjintää koskevia kysymyksiä tiedotuskampanjoiden avulla. Lisäksi siinä koordinoidaan useita keskeisiä politiikanaloja, jotka vaikuttavat merkittävästi romaniväestön osallistamiseen. Niihin kuuluvat muun muassa koulutus-ja työllisyyspolitiikka sekä sosiaalista osallisuutta tukevat toimintalinjat.

Lisätietoja

EU ja romanit

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fi

Toinen romaniväestöä käsittelevä EU:n huippukokous

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Eurooppa 2020 :

http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Videotiedote: Do we really know the Roma?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar