Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Brüssel, 7. aprill 2010

Euroopa Komisjon rõhutab romide sotsiaalse kaasamise vajadust

Romide kogukonnad, kes moodustavad Euroopa Liidu suurima rahvusvähemuse, kogevad endiselt pidevat diskrimineerimist ja eraldatust. Euroopa Komisjon õhutas oma täna avaldatud aruandes liikmesriike kasutama ELi rahastamisvahendeid romide sotsiaalseks ja majanduslikuks kaasamiseks. Aruandes öeldakse, et eriti tähtis on tagada nende kogukondade jaoks juurdepääs töökohtadele ning haridusele, eluasemele ja tervishoiuteenustele ülejäänud elanikkonnaga võrdsetel alustel. Hinnanguliselt 10–12 miljoni romi – Belgia või Kreeka elanike arvuga võrreldava elanikkonna – integreerimise eest vastutavad liikmesriigid ja ELi institutsioonid ühiselt. Teises, eraldi koostatud aruandes on antud hinnang integratsiooni vallas kahe viimase aasta jooksul saavutatud edule. Kõnealuseid aruandeid käsitletakse Hispaanias Córdobas 8.–9. aprillil peetaval romide küsimusele pühendatud teisel üleeuroopalisel tippkohtumisel.

„Tugevatele väärtustele ülesehitatud liiduna peame tagama romide põhiõiguste austamise. Selle rahvusvähemuse diskrimineerimine ei ole vastuvõetav,” sõnas komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Nende probleemidega tegelemine tuleb kasuks meie ühiskonnale ja majandusele. Vaid pideva ja koordineeritud tegevusega saame romide olukorda kõikjal Euroopas parandada. "

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor rõhutas: „Romide integreerimine peab hõlmama tervet elutsüklit alates varakult lasteaiast ning pakkudes lastele haridust, täiskasvanutele töökohti ja eakatele hoolekannet. Romide ühiskond on kesksel kohal meie võitluses vaesuse ja tööpuuduse vastu.” Ta lisas: „Romidel ei ole vaja eraldi tööturgu, neil ei ole vaja koole, mis pikendaksid romi laste eraldatust ning nad ei soovi renoveeritud romide getosid. Meie eesmärk on romisid ühiskonda integreerida võrdsetel alustel. Euroopa Sotsiaalfond aitab toetada seda laiahaardelist lähenemist.”

Täna vastuvõetud teatises esitab komisjon romide kaasamise kõige keerulisemate sõlmküsimuste lahendamiseks ambitsioonika keskpika kava, mis hõlmab järgmisi punkte:

  • peaaegu poole ELi eelarvest moodustavate struktuurifondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi mobiliseerimine romide kaasamise toetamiseks;

  • romidega seotud küsimuste arvessevõtmine riiklikul ja ELi tasandil kõikides olulistes poliitikavaldkondades: tööhõivest linnakeskkonna arenguni ja tervishoiust ELi laienemiseni.

  • romikogukondade potentsiaali rakendamine kaasava majanduskasvu toetamiseks strateegia „Euroopa 2020. aastal” osana.

Kuigi paljude Euroopa romide olukord on endiselt keeruline, on nii ELi kui ka riiklikul tasandil tehtud olulisi edusamme. Viimase kahe aasta jooksul on EL ja liikmesriigid keskendunud diskrimineerimisvastaste seaduste ja ELi rahastamise tõhustamisele romide kaasamise edendamisel. See hõlmab nii võitlust diskrimineerimise, segregatsiooni ja rassistliku vägivalla vastu kui ka selliste programmide toetamist, mis aitavad väljuda suletud ringist, mille moodustavad vaesus, sotsiaalne tõrjutus, madal haridustase, viletsad elutingimused ja kehv tervis.

Näiteks on komisjon algatanud 24 liikmesriigi suhtes kohtumenetlused, et tagada ELi rassilise diskrimineerimise vastaste õigusaktide korrektne ülevõtmine riiklikku õigusse. Neist 12 kohtuasja on veel menetluses, kuid 12 on edukalt lõpetatud. Selleks, et ergutada liikmesriike struktuurifonde tulemuslikult kasutama, korraldab komisjon kaks uuringut, mille abil tehakse kindlaks romide kaasamise edukad projektid, programmid ja tegevuspõhimõtted. Üks uuring käsitleb fonde tervikuna ja teine Euroopa Sotsiaalfondi toetust romidele.

Teatist ja eduaruannet arutatakse romide küsimusele pühendatud teisel Euroopa tippkohtumisel, mis korraldatakse koos ELi eesistujariigi Hispaaniaga. Sel üritusel kohtuvad ELi institutsioonide, liikmesriikide ja kodanikuühiskonna kõrgetasemelised esindajad, et hinnata 2008. aasta tippkohtumisest saadik tehtud edusamme.

Taustateave

Romikogukonnad kogevad sageli majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist diskrimineerimist. Enamasti ei tajuta, et need kogukonnad saaksid Euroopa ühiskonda rikastada, ja ollakse stereotüüpide ja eelarvamuste küüsis.

ELi riigi- ja valitsusjuhtide nõudel avaldas komisjon romide kaasamist käsitleva põhjaliku aruande ELi vahendite kasutamise, poliitikasuundade rakendamise ja saavutatud edu kohta. Aruannet tutvustati 2008. aasta septembris peetud esimesel romide küsimusele pühendatud Euroopa tippkohtumisel. ELi riigi- ja valitsusjuhid kinnitasid 2008. aasta detsembris, et valitsused kohustuvad kasutama olemasolevaid vahendeid romide kaasamise toetamiseks. 2009. aastal lõi komisjon romide kaasamise Euroopa platvormi, millel osalevad eksperdid ja poliitikakujundajad. Seal töötati välja romide kaasamise kümme põhimõtet, millest poliitikakujundajad tulemuslike meetmete kavandamisel ja rakendamisel juhinduvad.

ELil on diskrimineerimisvastaseks võitluseks tugev õigusraamistik. Kasutatakse Euroopa struktuurifonde ja teadlikkuse kasvatamise kampaaniates käsitletakse romide diskrimineerimise küsimust. Lisaks koordineeritakse mitut olulist poliitikavaldkonda, mis on eriti tähtsad romide kaasamisel, näiteks haridus, tööhõive ja sotsiaalne kaasamine.

Lisateave

EL ja romid :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=et

Romide küsimusele pühendatud teine Euroopa tippkohtumine :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Euroopa 2020. aastal :

http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Videouudislõik: Do we really know the Roma?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar