Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Οι κοινότητες των Ρομά, της μεγαλύτερης εθνοτικής μειονότητας της Ευρώπης, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και διαχωρισμό. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια έκθεση, ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα ταμεία της ΕΕ για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά. Η εξασφάλιση της πρόσβασης των κοινοτήτων αυτών σε θέσεις εργασίας και μη διαχωρισμένη εκπαίδευση, στέγαση και υπηρεσίες υγείας είναι ζωτική για την κοινωνική τους ένταξη, αναφέρεται στην έκθεση. Η ένταξη των κατ’ εκτίμηση 10 έως 12 εκατομμυρίων Ρομά – πληθυσμός τόσο μεγάλος όσο ο πληθυσμός του Βελγίου ή της Ελλάδας – είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μια ξεχωριστή έκθεση αξιολόγησε την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι συμμετέχοντες στη δεύτερη πανευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τους Ρομά, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρδοβα της Ισπανίας στις 8-9 Απριλίου, θα επανεξετάσουν τις εκθέσεις αυτές.

«Ως Ένωση θεμελιωμένη σε ισχυρές αξίες, πρέπει να εξασφαλίσουμε την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά. Οι διακρίσεις εναντίον αυτής της εθνοτικής μειονότητας δεν είναι αποδεκτές,» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Viviane Reding, επίτροπος δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας. «Η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους ωφελεί τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Μόνο μέσω διαρκούς και συντονισμένης δράσης μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους Ρομά σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο κ. László Andor, επίτροπος της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη τόνισε: «Οι προσπάθειες για την ένταξη των Ρομά πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής, αρχίζοντας από τα πρώτα στάδια του νηπιαγωγείου έως την κανονική εκπαίδευση για παιδιά, θέσεις εργασίας για ενηλίκους και φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Οι κοινότητες των Ρομά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Πρόσθεσε ακόμη: «Οι Ρομά δεν χρειάζονται ξεχωριστή αγορά εργασίας, δεν χρειάζονται σχολεία που παρατείνουν τον διαχωρισμό των παιδιών Ρομά και δεν θέλουν ανακαινισμένα γκέτο για τους Ρομά. Ο στόχος μας είναι να γίνουν οι Ρομά αποδεκτοί επί ίσοις όροις, να ενταχθούν στην κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένας ισχυρός μοχλός για την υποστήριξη αυτής της οριζόντιας προσέγγισης.»

Στην ανακοίνωσή της που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή σκιαγραφεί ένα φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων όσον αφορά την ένταξη των Ρομά, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – που μαζί αντιπροσωπεύουν το ήμισυ σχεδόν του προϋπολογισμού της ΕΕ – για την υποστήριξη της ένταξης των Ρομά·

  • Συνεκτίμηση των ζητημάτων των Ρομά σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, από την απασχόληση έως την αστική ανάπτυξη και από τη δημόσια υγεία έως την επέκταση της ΕΕ·

  • Αξιοποίηση του δυναμικού των κοινοτήτων των Ρομά για την υποστήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020.

Παρόλο που η κατάσταση πολλών Ρομά της Ευρώπης παραμένει δύσκολη, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΕ και τα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν στην εκπόνηση νόμων κατά των διακρίσεων και στην πιο αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση για την προώθηση της ένταξης των Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η καταπολέμηση των διακρίσεων, του διαχωρισμού καθώς και η υποστήριξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του φαύλου κύκλου της φτώχειας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, της χαμηλής σχολικής επιτυχίας και της κακής στέγασης και υγείας.

Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή κίνησε δικαστικές διαδικασίες κατά 24 κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι το δίκαιο της ΕΕ κατά των διακρίσεων λόγω φυλής μεταφέρεται ορθώς στην εθνική νομοθεσία. Από τις υποθέσεις αυτές, οι 12 εξακολουθούν να εκκρεμούν, ενώ 12 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Για να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διεξάγει δύο μελέτες που θα προσδιορίσουν επιτυχή σχέδια, προγράμματα και πολιτικές για την ένταξη των Ρομά – μία που καλύπτει τα ταμεία συνολικά και μία δεύτερη για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους Ρομά.

Η ανακοίνωση και η έκθεση προόδου θα συζητηθούν στην δεύτερη σύνοδο κορυφής για τους Ρομά, που διοργανώνεται από την ισπανική προεδρία της ΕΕ. Η εκδήλωση συγκεντρώνει εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών για να εξετάσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την πρώτη σύνοδο το 2008 έως σήμερα.

Ιστορικό

Οι κοινότητες Ρομά συχνά αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διακρίσεις. Ο πλούτος που οι κοινότητες αυτές μπορούν να προσκομίσουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία συχνά παραβλέπεται και αλλοιώνεται από στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Ύστερα από αίτημα των ηγετών της ΕΕ, η Επιτροπή δημοσίευσε ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα μέσα, τις πολιτικές και την πρόοδο που επιτεύχθηκε προς την κατεύθυνση της ένταξης των Ρομά, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για τους Ρομά τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν, τον Δεκέμβριο του 2008, τη δέσμευση των κυβερνήσεών τους για τη χρησιμοποίηση των μέσων που είναι διαθέσιμα για την υποστήριξη της ένταξης των Ρομά.

Το 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ένταξη των Ρομά που θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες και αρμόδιους χάραξης πολιτικής. Ανέπτυξε 10 κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ρομά που παρέχουν καθοδήγηση για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής ώστε να χαράζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές δράσεις.

Η ΕΕ έχει ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Χρησιμοποιεί τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και προβάλλει το ζήτημα των διακρίσεων κατά των Ρομά με τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, συντονίζει ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που είναι ιδιαίτερα συναφείς με την ένταξη των Ρομά, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η ΕΕ και οι Ρομά: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=el

2η Ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για τους Ρομά

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Ευρώπη 2020 :

http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Μαγνητοσκοπημένο δελτίο τύπου: Γνωρίζουμε πραγματικά τους Ρομά;

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar