Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Bruxelles, den 7. april 2010

Romaerne skal integreres i samfundet, siger Europa-Kommissionen

Romaerne, EU's største etniske mindretal, støder stadig mod vedholdende forskelsbehandling og udstødelse. I en rapport, der offentliggøres i dag, opfordrer Europa-Kommissionen EU-landene til at bruge penge fra EU-fondene på social og økonomisk integration af romaerne. Ifølge rapporten er det afgørende for romaernes integration i samfundet, at de får adgang til boliger og sundhedsvæsen og til arbejde og uddannelse, hvor de ikke adskilles fra andre befolkningsgrupper. EU-landene og EU-institutionerne har et fælles ansvar for at integrere de ca. 10-12 mio. romaer, dvs. en gruppe på størrelse med Belgiens eller Grækenlands befolkning. En anden rapport omhandler de fremskridt, der er gjort i de sidste to år. På det andet EU-møde om romaer, der afholdes i Córdoba i Spanien den 8.-9. april, skal deltagerne se nærmere på disse rapporter.

"EU er baseret på stærke værdier, og vi må og skal sikre, at romaernes grundlæggende rettigheder respekteres. Forskelsbehandlingen af dette etniske mindretal er uacceptabel," udtalte Kommissionens næstformand, Viviane Reding, der også er EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "At løse deres problemer vil være til gavn for vore samfund og økonomier. Det er kun gennem en vedvarende og koordineret indsats, at vi kan ændre tilværelsen til det bedre for romaerne, hvor de end befinder sig i Europa."

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, sagde: "Indsatsen for at integrere romaerne skal dække en fuld livscyklus og starte så tidligt som muligt i børnehaven og fortsætte med integreret uddannelse af børnene, arbejdspladser til de voksne og pleje af de ældre. Romaerne indgår selvfølgelig helt og fuldt i vores tiltag til bekæmpelse af fattigdom og arbejdsløshed." Han tilføjede: "Romaerne har ikke brug for at særskilt arbejdsmarked, de har ikke brug for skoler, der forstærker afsondringen af romabørnene, og de ønsker ikke romaghettoer. Vores mål er at skabe accept af romaerne på lige fod med andre og at få dem integreret i vores samfund. Den Europæiske Socialfond er et magtfuldt middel, der kan støtte denne nyskabende tilgang."

I en meddelelse, som Kommissionen har vedtaget i dag, redegøres der for et ambitiøst program, der skal løse de største udfordringer i forbindelse med integrationen af romaerne. Det drejer sig bl.a. om:

  • mobilisering af strukturfondene, bl.a. Den Europæiske Socialfond, som tilsammen udgør næsten halvdelen af EU-budgettet, til støtte for integration af romaerne

  • hensyntagen til romaspørgsmål på alle relevante indsatsområder på nationalt plan og på EU-plan, fra beskæftigelse til byudvikling og fra folkesundhed til kommende udvidelser af EU

  • udnyttelse af romasamfundenes potentiale til støtte for inklusiv vækst som led i Europa 2020-strategien.

Selv om mange af romaerne i Europa stadig er i en vanskelig situation, er der gjort betydelige fremskridt på EU-plan og på nationalt plan. I de sidste to år har EU og medlemslandene ydet en stor indsats for at forbedre lovene om bekæmpelse af forskelsbehandling og effektivisere EU-finansieringen til fordel for integrationen af romaerne. Indsatsen har omfattet dels bekæmpelse af forskelsbehandling, udstødelse og racistisk vold, dels støtte til programmer for udryddelse af den onde cirkel af fattigdom, social marginalisering, alt for få uddannelsesmæssige kvalifikationer, ringe boliger og dårligt helbred.

Kommissionen har f.eks. indledt retssager mod 24 EU-lande for at sikre, at EU-bestemmelserne om bekæmpelse af racemæssig forskelsbehandling gennemføres korrekt i national lovgivning. 12 af disse retssager er endnu ikke afsluttet, mens 12 er løst tilfredsstillende. EU-landene skal opfordres til at udnytte strukturfondene bedst muligt, og derfor er Kommissionen i gang med to undersøgelser for at få kortlagt de vellykkede projekter, programmer og politikker for integration af romaer. Den ene undersøgelse dækker samtlige fonde, og den anden undersøgelse drejer sig om støtten fra Den Europæiske Socialfond til fordel for romaerne.

Meddelelsen og en statusrapport skal drøftes på det andet EU-møde om romaer, der arrangeres i fællesskab med det spanske EU-formandskab. Mødedeltagerne er højtstående repræsentanter fra EU-institutionerne, EU-landene og civilsamfundet, og de skal se nærmere på de fremskridt, der er gjort siden det første møde i 2008.

Baggrund

Romaerne er hyppigt udsat for økonomisk, social og politisk forskelsbehandling. Den rigdom, som denne befolkningsgruppe kunne tilføre det europæiske samfund, overses ofte og er farvet af fordomme og stereotype forestillinger.

På anmodning fra stats- og regeringscheferne i EU har Kommissionen offentliggjort en omfattende rapport om EU-instrumenter og -politikker og fremskridt, der er opnået for at integrere romaerne. Rapporten blev fremlagt på det første EU-møde om romaerne i september 2008. Stats- og regeringscheferne bekræftede i december 2008, at deres regeringer var opsat på at bruge de redskaber, der findes, til at støtte integrationen af romaerne. I 2009 lancerede Kommissionen en europæisk platform for romaernes integration, hvor eksperter og politiske beslutningstagere kan udveksle synspunkter. De har udarbejdet ti fælles grundprincipper for integration af romaerne til brug som vejledning for de politiske beslutningstagere, så den politik, de udformer og gennemfører, bliver så effektiv som muligt.

EU har fastlagt solide lovrammer for bekæmpelse af forskelsbehandling. EU udnytter de europæiske strukturfonde til at tage problemet med forskelsbehandling af romaerne op i sine oplysningskampagner. Desuden koordinerer EU en række vigtige indsatsområder, der er særligt relevante for romaernes integration, f.eks. uddannelse, beskæftigelse og social integration.

Yderligere oplysninger

EU og romaerne : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=da

Andet EU-møde om romaerne

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Europa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Videonyhedsindslag: Do we really know the Roma? (Ved vi egentlig, hvem romaerne er?)

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar