Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

V Bruselu dne 7. dubna 2010

Evropská komise naléhavě vyzývá k sociálnímu začleňování Romů

Romské komunity, které představují největší etnickou menšinu v Evropské unii, jsou i nadále vystavené trvalé diskriminaci a segregaci. Evropská komise ve své dnešní zprávě naléhavě vyzývá členské státy, aby využívaly fondy EU k sociální a ekonomické integraci Romů. Ve zprávě se uvádí, že z hlediska sociálního začleňování těchto komunit je klíčové zajistit jejich přístup k pracovním místům a nesegregačnímu vzdělávání, bydlení a zdravotnickým službám. Za integraci odhadovaných 10 až 12 milionů Romů – tento počet odpovídá počtu obyvatel Belgie nebo Řecka – jsou společně odpovědné členské státy a orgány EU. V samostatné zprávě se hodnotí pokrok v integraci za poslední dva roky. Tyto zprávy prostudují účastníci druhého celoevropského summitu o romské otázce, který se bude konat od 8. do 9. dubna ve španělském městě Córdoba.

„Jakožto Unie založená na silném systému hodnot musíme zabezpečit, aby byla respektována základní práva Romů. Diskriminace této etnické menšiny není přijatelná“, řekla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Vyřešení problémů Romů přinese prospěch naší společnosti a našemu hospodářství. Zlepšit situaci Romů v Evropě můžeme pouze nepřetržitou a koordinovanou činností.“

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, zdůraznil, že: „Úsilí o začlenění Romů musí zahrnovat celý životní cyklus od nejranějších fází předškolní výchovy až po začlenění dětí do hlavního proudu vzdělávání, pracovní příležitosti pro dospělé a péči o seniory. Romské komunity jsou nedílnou součástí našich snah o snížení chudoby a nezaměstnanosti.“ A dodal: „Romové nepotřebují zvláštní trh práce, nepotřebují školy, které prodlužují segregaci romských dětí a nechtějí, aby se opravovala romská ghetta. Našim cílem je, aby byli Romové přijati jako rovnocenní, aby byli integrováni do společnosti. Evropský sociální fond je účinným nástrojem, který podporuje tento široce založený přístup.“

Ve dnes přijatém sdělení o své politice Komise představuje ambiciózní střednědobý program, jehož cílem je řešit největší výzvy, které začleňování Romů přináší. Tento program obsahuje:

  • zapojení strukturálních fondů, včetně Evropského sociálního fondu, které společně představují téměř polovinu rozpočtu EU, na podporu začleňování Romů;

  • zohlednění romských problémů ve všech souvisejících oblastech politiky na úrovni členských států i Evropské unie, které sahají od oblasti zaměstnanosti až po rozvoj měst a od oblasti veřejného zdraví po rozšíření EU;

  • využití potenciálu romských komunit na podporu inkluzivního růstu, jako součásti strategie EU 2020.

Ačkoliv situace mnoha evropských Romů je i nadále složitá, bylo dosaženo důležitého pokroku na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států. V posledních dvou letech se EU a členské státy zaměřovaly na to, aby financování EU a zákony proti diskriminaci účinněji podporovaly začleňování Romů. Patří sem boj proti diskriminaci, segregaci, rasisticky motivovanému násilí a rovněž programy podporující řešení začarovaného kruhu chudoby, odsouvání na okraj společnosti, slabých výsledků ve škole a špatného bydlení a zdravotního stavu.

Komise například zahájila soudní řízení proti 24 členským státům, aby zajistila, že právní předpisy EU proti diskriminaci na základě rasy budou správně provedeny do vnitrostátních právních předpisů členských států. Z těchto případů je ještě 12 ve stádiu řešení a 12 bylo úspěšně uzavřeno. S cílem podpořit členské státy při účinném využívání strukturálních fondů realizuje Komise dvě studie, v jejichž rámci se určí úspěšné projekty, programy a politiky začleňování Romů, přičemž jedna studie se vztahuje na fondy jako celek a druhá na podporu Romů z Evropského sociálního fondu.

Sdělení a zpráva o pokroku budou projednávány na druhém evropském summitu o romské otázce, který organizuje španělské předsednictví EU. Při této příležitosti se setkají vysocí představitelé evropských institucí, členských států a občanské společnosti, aby přezkoumali pokrok, kterého bylo dosaženo od prvního summitu v roce 2008.

Souvislosti

Romské komunity jsou často vystavené hospodářské, sociální a politické diskriminaci. Bohatství tradic, které by tyto komunity mohly přinést evropské společnosti, je často nedoceněné a tyto tradice jsou vnímány pod vlivem stereotypů a předsudků.

Komise na žádost vedoucích představitelů EU zveřejnila komplexní zprávu o nástrojích EU, svých politikách a dosaženém pokroku při začleňování Romů, která byla předložená na prvním evropském summitu o romské otázce v září 2008. Vedoucí představitelé EU v prosinci roku 2008 potvrdili závazek svých vlád využívat dostupné nástroje na podporu začleňování Romů. Komise zavedla v roce 2009 evropskou platformu pro začleňování Romů, aby byla navázána spolupráce mezi odborníky a tvůrci politik. V rámci platformy bylo vypracováno 10 společných základních zásad pro začleňování Romů, které poskytují tvůrcům politik vodítka při navrhování a provádění účinných opatření.

EU má pro boj proti diskriminaci k dispozici pevný právní rámec. Využívá evropské strukturální fondy a problémem romské diskriminace se zabývá ve svých iniciativách, jejichž cílem je zvýšit informovanost o této otázce. Kromě toho koordinuje celou řadu klíčových oblastí politiky, které jsou z hlediska začleňování Romů zvlášť důležité, jako je například vzdělávání, zaměstnanost a sociální začleňování.

Další informace

EU a Romové : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=cs

Druhý evropský summit o romské otázce :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Evropa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Informační videozáznam: Známe skutečně Romy?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar