Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Брюксел, 7 април 2010 г.

Европейската комисия призовава за социално приобщаване на ромите

Ромските общности — най-многобройното етническо малцинство в Европейския съюз, продължават да се сблъскват с дискриминация и сегрегация. В представен днес доклад Европейската комисия призовава държавите-членки да използват фондовете на ЕС за социално и икономическо приобщаване на ромите. Осигуряването на достъп на тези общности до работа, образование без сегрегация, жилища и здравни услуги е жизненоважно за тяхното социално приобщаване, се казва в доклада. Приобщаването на приблизително между 10 и 12 милиона роми — население, съпоставимо като брой с това на Белгия или Гърция, е съвместна отговорност на държавите-членки и институциите на ЕС. В отделен доклад се оценява постигнатият напредък в приобщаването на ромите през последните две години. Участниците във втората Европейска среща на върха, посветена на ромите, която ще се проведе на 8 и 9 април в Кордоба, Испания, ще разгледат тези доклади.

„Като Съюз, основан на неотменни ценности, ние трябва да гарантираме зачитането на основните права на ромите. Дискриминирането на това етническо малцинство е недопустимо“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Решаването на техните проблеми ще бъде от полза за обществото ни и за нашите икономики. Само чрез постоянни и координирани действия можем да постигнем осезаема промяна за ромите в цяла Европа.“

Ласло Андор, комисар на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, подчерта:Усилията за интегриране на ромите трябва да обхващат целия жизнен цикъл, започвайки от най-ранните етапи в детските градини до системата на общото образование за децата, работа за хората в трудоспособна възраст и грижи за възрастните. Ромските общности са неделима част от борбата ни с бедността и безработицата.“ Той добави още: „Ромите не се нуждаят от отделен пазар на труда, нито от училища, които продължават сегрегацията на техните деца, те не искат и ремонтирани ромски гета. Нашата цел е ромите да бъдат приети на равноправна основа, да бъдат интегрирани в обществото. Европейският социален фонд е мощен инструмент за подкрепа на този широкообхватен подход

В прието днес съобщение Комисията очертава амбициозна средносрочна програма за посрещане на най-големите предизвикателства пред приобщаването на ромите, която включва:

  • Мобилизиране на структурните фондове, в това число Европейския социален фонд, представляващи заедно почти половината от бюджета на ЕС, в подкрепа на приобщаването на ромите;

  • Отчитане на проблемите на ромите във всички имащи отношение области на провеждане на политики на национално и европейско ниво — от заетост до градоустройство и от здравеопазване до разширяване на ЕС;

  • Мобилизиране на потенциала на ромските общности в подкрепа на приобщаващия растеж, като част от стратегията „Европа 2020“.

Макар че много роми в Европа все още са в затруднено положение, както на национално, така и на европейско ниво беше постигнат сериозен напредък. През последните две години ЕС и държавите-членки съсредоточиха вниманието си върху това да направят финансирането от ЕС и законите срещу дискриминацията по-ефективни за подпомагане на приобщаването на ромите. Техните усилия включват борба с дискриминацията, сегрегацията и насилието на расова основа, както и подкрепа за програми за справяне с порочния кръг на бедност, социална маргинализация, незадоволително представяне в училище, влошени здравословни и битови условия.

Комисията например започна съдебни производства срещу 24 държави-членки, за да се увери, че законодателството на ЕС срещу дискриминацията на расова основа е правилно транспонирано в националните закони. 12 от тези дела все още продължават, а други 12 бяха успешно приключени. За да насърчи ефективното използване на структурните фондове от страна на държавите-членки, Комисията провежда две проучвания, които да открият успешни проекти, програми и политики за приобщаване на ромите — едното проучване обхваща фондовете като цяло, а другото — подкрепата, която оказва на ромите Европейският социален фонд.

Съобщението и докладът относно напредъка ще бъдат обсъдени на организираната от испанското председателство на ЕС втора Европейска среща на върха, посветена на ромите. Това събитие събира на едно място високопоставени представители на институциите на ЕС, държавите-членки и гражданското общество, които да разгледат постигнатия напредък от първата среща на върха през 2008 г. досега.

Контекст

Ромските общности нерядко са изправени срещу икономическа, социална и политическа дискриминация. Приносът, който тези общности биха могли да имат за европейското общество, често е подценяван и замъгляван от стереотипи и предразсъдъци.

По искане на ръководителите на държавите от ЕС Комисията публикува обширен доклад относно инструментите и политиките на ЕС и постигнатия напредък за приобщаване на ромите, който беше представен на проведената през м. септември 2008 г. първа Европейска среща на върха, посветена на ромите.

През м. декември 2008 г. ръководителите на държавите от ЕС потвърдиха ангажимента на своите правителства да използват наличните инструменти в подкрепа на приобщаването на ромите. През 2009 г. Комисията стартира Европейска платформа за приобщаване на ромите, която събира на едно място експерти и създатели на политики. Платформата разработи 10 общи основни принципа за приобщаване на ромите, които дават насоки за това как създателите на политики да разработват и прилагат ефективни действия.

ЕС разполага със стабилна правна рамка за борба с дискриминацията. Той използва структурните фондове и засяга въпроса за дискриминацията на ромите по време на инициативите си за повишаване на осведомеността. Освен това Съюзът координира известен брой ключови области на политиките, които са особено важни за приобщаването на ромите, като например образование, заетост и социално приобщаване.

За допълнителна информация

ЕС и ромите :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=bg

Втора европейска среща на върха, посветена на ромите

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Стратегия „Европа 2020“ :

http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Информационен видео материал: Наистина ли познаваме ромите?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar