Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Bryssel den 31 mars 2010

Nya insatser för en tryggad livsmedelsförsörjning: EU bekämpar hungersnöd i utvecklingsländer

Idag antog Europeiska kommissionen två nya EU-policyramar för att hjälpa utvecklingsländer att trygga sin livsmedelsförsörjning, både i katastrof­situationer och på lång sikt. Målsättningarna är att se till att framsteg görs för att uppfylla millennieutvecklingsmålet att utrota fattigdom och hungersnöd (millenieutvecklingsmål 1) och att göra det humanitära stödet så effektivt som möjligt i krissituationer där en osäker livsmedels­försörjning hotar liv. En tryggad livsmedelsförsörjning innebär att det finns tillgång till mat och att den är åtkomlig och av bra kvalitet. Kommissionen stödjer visionen om en miljövänlig och hållbar jordbruksmodell, som är anpassad till verkligheten för utvecklingsländerna och deras marknader och som kan göra näringsriktig mat tillgänglig och åtkomlig. Därför ligger fokus på att förbättra småbrukares produktivitet och öka landsbygdssamhällenas anpassningsmöjligheter, att stödja förbättringar i förvaltningen som rör livsmedelstrygghet och att stärka stödmekanismerna för särskilt utsatta befolkningsgrupper.

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, sade: ”Att förbättra livsmedelstryggheten fortsätter att vara en mycket viktig fråga för EU. Vi har satt en tryggad livsmedelsförsörjning, ett hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling i centrum för vår politik gentemot våra partner i utvecklingsländerna. Det är oacceptabelt att det 2010 fortfarande finns en miljard människor som lider av svält och undernäring. Därför lägger jag idag fram vår vision av hur EU på ett mer strukturerat sätt kan hjälpa utvecklingsländer att utrota hunger och fattigdom så att vi kan uppnå millennieutvecklingsmålen.”

De nya ramarna för humanitärt livsmedelsbistånd utgör ett komplement till ramen för en tryggad livsmedelsförsörjning och anger de mål, principer och strategier som ligger till grund för EU:s insatser för att hantera akut livsmedelsbrist och undernäring i krissituationer. Fokus ligger på att nå de människor som näringsmässigt är mest sårbara vid katastrofer, särskilt kvinnor och barn, och på att skydda människors försörjningsmöjligheter och upprätthålla krisdrabbade samhällens förmåga att trygga sin egen livsmedelsförsörjning på såväl kort som lång sikt.

Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd, förklarade: ”Även i en krissituation kan det finnas effektivare sätt att hjälpa människor än att bara dela ut mat. Vi kan t.ex. bistå med utsäde och verktyg för att hjälpa katastrofdrabbade lantbrukare att komma på fötter igen. Vi kan bidra med kontanta nödbidrag så att folk kan köpa den mat de behöver, och samtidigt hjälpa lokala producenter. Vårt mål är att skräddarsy vår insats för särskilda behov genom en bredare uppsättning verktyg för att hantera svält i nödsituationer.”

Vid ett frukostmöte med ledamöter från Europaparlamentet och icke-statliga organisationer i New York före den internationella givarkonferensen för Haiti hade kommissionsledamöterna Andris Piebalgs och Kristalina Georgieva möjlighet att diskutera den praktiska tillämpningen av idéerna i meddelandena om livsmedelsbistånd och livsmedelstrygghet i ett av de länder där de behövs som mest, nämligen Haiti.

Hungersnöd och undernäring världen över har ökat på senare år, vilket påverkar människornas utveckling, den sociala och politiska stabiliteten och framstegen mot millennieutvecklingsmålen (och orsakar samtidigt lidande och död). Höjningen av matpriserna 2007─2008 och finanskrisen har också haft allvarliga konsekvenser för utvecklingsländerna.

Den nya EU-politiken kommer att hjälpa utvecklingsländer att stärka de fyra beståndsdelarna i livsmedelstryggheten, både i utvecklings- och nödsituationer: i) öka tillgången till mat, ii) öka åtkomsten till mat, iii) öka kvaliteten och säkra intaget av näringsriktig mat och iv) öka effektiviteten i krisförebyggande och krishantering. EU kommer också att försöka effektivisera den globala organisationen för tryggad livsmedelsförsörjning. Kommissionen föreslår därför följande:

  • Fokus ska ligga på stöd för ekologiskt effektiv intensifiering av jordbruket för småbrukare, särskilt för kvinnor.

  • En avsevärd ökning av stödet till efterfrågestyrd forskning, utbyggnad och innovation inom jordbruket: målet är en ökning med 50 % fram till år 2015.

  • Ett gemensamt initiativ med Afrikanska unionen för att påskynda genomförandet av riktlinjerna för markpolitik i Afrika.

  • Stöd för att inrätta eller utvidga målinriktade och flexibla sociala skyddsnät som är anpassade till de lokala förutsättningarna.

  • Bättre integrering av näringsfrågor i utvecklingspolitiken, t.ex. på utbildnings- och hälsoområdet och kapacitetsuppbyggande som rör detta.

  • Stöd till reformen av FAO:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning så att den blir den ledande globala institutionen för tryggad livsmedelsförsörjning.

För åtgärder vid nödsituationer vill EU också stärka kapaciteten i det internationella humanitära systemet för att kunna sätta in verkningsfulla och lämpliga åtgärder på ett snabbt och effektivt sätt.

Europeiska kommissionen kommer också att bidra med nästan 3 miljarder euro under 2010─2012, inom ramen för initiativet om global livsmedelsförsörjning som världens ledare enades om under G8-toppmötet 2009.

Dagens meddelanden kommer att diskuteras av ministerrådet och Europaparlamentet.

Mer information finns på följande adresser:

EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att åtgärda en bristfällig livsmedelsförsörjning:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Kommissionens meddelande om humanitärt livsmedelsbistånd:

Allmän sida om livsmedelsbistånd:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Direktlänk till dokumenten:

Kommissionens meddelande om humanitärt livsmedelsbistånd:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om humanitärt livsmedelsbistånd:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar