Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

V Bruseli 31. marca 2010

Nový impulz pre potravinovú bezpečnosť: EÚ pomáha riešiť hlad v rozvojových krajinách

Európska komisia dnes prijala dva nové politické rámce EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení potravinovej bezpečnosti v núdzových situáciách, ako aj v dlhodobom horizonte. Ich cieľom je zabezpečiť pokrok pri plnení rozvojového cieľa tisícročia, ktorým je odstránenie biedy a hladu (RCT 1) a maximalizovať účinnosť humanitárnej pomoci v krízových situáciách, keď potravinová neistota ohrozuje životy ľudí. Potravinová bezpečnosť znamená dostupnosť potravín, prístup k nim a zabezpečenie ich kvality. Komisia podporuje víziu ekologického a udržateľného poľnohospodárskeho modelu prispôsobeného reálnej situácii rozvojových krajín a trhov, schopného zabezpečiť dostupnosť, prístupnosť a primeranú výživnú hodnotu potravín. Zameriava sa preto na zvýšenie produktivity drobných poľnohospodárov a sebestačnosť vidieckych komunít, na podporu zlepšenia systému riadenia potravinovej bezpečnosti a na posilnenie mechanizmov pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Zvýšenie potravinovej bezpečnosti zostáva otázkou prvoradého významu pre EÚ. Potravinovej bezpečnosti, udržateľnému poľnohospodárstvu a vidieckemu rozvoju pripisujeme kľúčový význam v rámci politiky vo vzťahu k rozvojovým partnerom. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že v roku 2010 ešte stále trpí biedou a podvýživou jedna miliarda ľudí. Dnes preto zostavujem našu víziu, ako môže EÚ štruktúrovanejším spôsobom pomáhať rozvojovým krajinám v boji proti dvojitému zlu hladu a biedy tak, aby sme splnili rozvojové ciele tisícročia“.

Nový rámec humanitárnej potravinovej pomoci, ktorý dopĺňa rámec potravinovej bezpečnosti, stanovuje ciele, zásady a metódy, ktoré budú smerodajné pre EÚ pri riešení akútneho nedostatku potravín a podvýživy v krízových situáciách. Ťažiskom bude dostať sa k ľuďom, ktorí sú pri katastrofách najzraniteľnejší z hľadiska výživy, teda najmä k ženám a deťom, ochrániť živobytie ľudí a dosiahnuť, aby komunity postihnuté krízou boli schopné zabezpečiť výživu pre svojich členov v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Komisárka EÚ pre humanitárnu pomoc Kristalina Georgieva uviedla: „Aj v podmienkach krízy môžu existovať účinnejšie spôsoby pomoci ľuďom, než len jednoduché rozdávanie potravín. Môžeme napríklad poskytnúť osivá a nástroje, ktorým pomôžeme poľnohospodárom postihnutým katastrofou postaviť sa na nohy. Môžeme ponúknuť núdzovú peňažnú pomoc, aby si ľudia mohli kúpiť potraviny, ktoré potrebujú, a pomôcť tak miestnym výrobcom v tomto procese. Našim cieľom je prispôsobiť našu reakciu konkrétnym potrebám prostredníctvom širšej palety nástrojov zameraných na riešenie problému hladu v núdzových situáciách.“

Pri raňajkách s poslancami Európskeho parlamentu a mimovládnymi organizáciami v New Yorku pred otvorením medzinárodnej konferencie darcov pre Haiti komisári Piebalgs a Georgieva mali príležitosť rokovať o praktickom uplatňovaní námetov obsiahnutých v týchto oznámeniach o potravinovej pomoci a potravinovej bezpečnosti práve na jednom z miest, kde sú najviac potrebné - na Haiti.

Hlad a podvýživa vo svete sa v posledných rokoch prehĺbili a nepriaznivo vplývajú na ľudský rozvoj, sociálnu a politickú stabilitu a pokrok pri plnení rozvojových cieľov tisícročia (a spôsobujú utrpenie vo veľkom rozsahu, ako aj straty na životoch). Nárast cien potravín v rokoch 2007 – 2008 a finančná kríza mali takisto závažný dosah na rozvojové krajiny.

Nová politika EÚ pomôže rozvojovým krajinám posilniť štyri piliere potravinovej bezpečnosti tak v rámci rozvoja, ako aj v núdzových situáciách: i) zvýšenie dostupnosti potravín, ii) zlepšenie prístupu k potravinám, iii) zlepšenie kvality a zabezpečenie príjmu vhodnej a výživnej stravy a iv) rozvoj účinnosti krízovej prevencie a krízového riadenia. EÚ sa bude usilovať aj o to, aby organizácia potravinovej bezpečnosti v celosvetovom rozsahu bola účinnejšia. Komisia preto navrhuje:

  • zamerať sa na podporu ekologicky účinnej poľnohospodárskej intenzifikácie pre drobných poľnohospodárov, najmä pre ženy,

  • podstatné zvýšenie podpory pre poľnohospodársky výskum vychádzajúci z dopytu, rozvoj a inováciu s cieľom dosiahnuť do roku 2015 zvýšenie podpory o 50 %,

  • spoločnú iniciatívu s Africkou úniou zameranú na urýchlené zavádzanie usmernení pre pozemkovú politiku v Afrike,

  • podporovať zriadenie alebo rozšírenie cielených a pružných sietí sociálnej bezpečnosti prispôsobených miestnym podmienkam,

  • podporovať lepšie začlenenie otázok výživy do rozvojových politík vrátane vzdelávania, zdravotníctva a budovania príslušných kapacít,

  • podporovať reformu presadzovanú Výborom pre svetovú potravinovú bezpečnosť, aby sa stala vedúcou celosvetovou inštitúciou v oblasti potravinovej bezpečnosti.

Pokiaľ ide o reakciu na núdzové situácie, EÚ bude takisto hľadať možnosti na zvýšenie schopnosti medzinárodného humanitárneho systému účinne a primerane reagovať včasným a efektívnym spôsobom.

Európska komisia okrem toho v období rokov 2010 – 2012 prispeje sumou takmer 3 mld. EUR v rámci iniciatívy zameranej na celosvetovú potravinovú bezpečnosť odsúhlasenej na samite G8 vedúcich svetových predstaviteľov v roku 2009.

Dnešné oznámenia budú prerokované v Rade ministrov a v Európskom parlamente.

Ďalšie informácie:

Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Oznámenie Komisie o humanitárnej potravinovej pomoci:

Všeobecná stránka pre humanitárnu potravinovú pomoc:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Priame linky k dokumentom:

– oznámenie o humanitárnej potravinovej pomoci:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

– pracovný dokument útvarov Komisie o humanitárnej potravinovej pomoci:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf


Side Bar