Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Bruksela, dnia 31 marca 2010 r.

Zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego: EU podejmuje walkę z głodem w krajach rozwijających się

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa nowe dokumenty stanowiące ramy polityczne dotyczące pomocy krajom rozwijającym się w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno w odniesieniu do stanów wyjątkowych, jak i sytuacji długotrwałych. Mają one zapewnić postęp w realizacji milenijnego celu rozwoju związanego z eliminacją ubóstwa i głodu (MCR 1) oraz zwiększyć skuteczność pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, gdy brak bezpieczeństwa żywnościowego stanowi zagrożenie dla ludzkiego życia. Bezpieczeństwo żywnościowe obejmuje kwestie takie jak zapewnienie żywności, dostęp do niej oraz kwestie związane z jakością żywności. Komisja pragnie promować przyjazny środowisku model zrównoważonego rolnictwa, dostosowanego do realiów krajów rozwijających się i realiów rynkowych, zdolnego do zapewnienia żywności dostępnej dla wszystkich oraz o odpowiedniej wartości odżywczej. W związku z powyższym koncentruje się na poprawie produktywności małych gospodarstw rolnych oraz zwiększeniu odporności społeczności wiejskich, poprawie zarządzania w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz wzmocnieniu mechanizmów pomocowych dla najbardziej narażonych grup społecznych.

Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. rozwoju powiedział: „Zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego pozostaje kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu dla UE. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo oraz rozwój terenów wiejskich stanowią trzon naszej polityki wobec krajów rozwijających się. Nie można pogodzić się z faktem, że w 2010 r. miliard ludzi nadal cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Dlatego właśnie przedstawiam dzisiaj naszą wizję tego, w jaki sposób UE może udzielić strukturalnego wsparcia krajom rozwijającym się w walce z bliźniaczymi plagami: głodem i ubóstwem i osiągnąć milenijne cele rozwoju.”

Nowe ramy prawne dotyczące pomocy humanitarnej w zakresie żywności, które są uzupełnieniem ram dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, definiują cele, zasady oraz podejście określające unijne wysiłki w zakresie walki z poważnymi przypadkami braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz niedożywienia w sytuacjach kryzysowych. Punkt ciężkości położono na zapewnieniu pomocy osobom najbardziej narażonym w przypadku klęski, zwłaszcza kobietom i dzieciom, oraz na ochronie środków utrzymania, umożliwiających dotkniętym kryzysem społecznościom samodzielne wyżywienie się zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Kristalina Georgieva, komisarz ds. pomocy humanitarnej, wyjaśniła: „Nawet w sytuacjach kryzysowych istnieją bardziej skuteczne sposoby pomocy ludziom niż zwykła dystrybucja żywności. Możemy na przykład dostarczać dotkniętym klęską rolnikom nasiona i narzędzia, tak aby przezwyciężyli trudności. Możemy również udzielać dotacji gotówkowych w stanach wyjątkowych, aby ludność miała możliwość zakupu potrzebnej żywności – wspomagając przy tym lokalnych producentów. Chcemy, aby nasze działania można było dostosować do szczególnych potrzeb dzięki zróżnicowanym instrumentom walki z głodem w stanach wyjątkowych”.

Podczas oficjalnego śniadania z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych w Nowym Jorku, poprzedzającego międzynarodową konferencję darczyńców na rzecz Haiti, komisarze Piebalgs i Georgieva mieli możliwość porozmawiać na temat praktycznego wykorzystania pomysłów przedstawionych w komunikatach w sprawie pomocy żywnościowej oraz bezpieczeństwa żywnościowego w jednym z miejsc, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna – na Haiti.

Globalny problem głodu i niedożywienia zaostrzył się w ostatnich latach, co nie pozostało bez wpływu na rozwój ludzkości, stabilność społeczną i polityczną oraz osiągnięcie milenijnych celów rozwoju, przyczyniając się do cierpienia i strat w ludziach. Podwyżki cen żywności w latach 2007-2008 oraz kryzys finansowy w poważnym stopniu dotknęły kraje rozwijające się.

Nowa unijna polityka pozwoli krajom rozwijającym się wzmocnić cztery filary bezpieczeństwa żywnościowego zarówno w kontekście rozwoju jak i stanów wyjątkowych. Filary te to: (i) zwiększenie ogólnej dostępności żywności, (ii) poprawa dostępu do żywności, (iii) poprawa jej jakości oraz zapewnienie spożycia wystarczająco bogatej w składniki odżywcze żywności, a także (iv) poprawa skuteczności zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. EU będzie się również starać, by światowe działania w zakresie bezpieczeństwa żywności były bardziej skuteczne. Z tego względu Komisja proponuje:

  • skoncentrować się na wspieraniu i intensyfikacji przyjaznego środowisku wydajnego rolnictwa w przypadku rolników małorolnych, zwłaszcza kobiet;

  • znacząco zwiększyć, tj. o 50 % do 2015 r., pomoc na rzecz badań z zakresu rolnictwa z perspektywy popytu oraz na rzecz rozbudowy i innowacji;

  • podjąć wspólnie z Unią Afrykańską inicjatywę mającą na celu przyspieszenie wdrożenia wytycznych dotyczących polityki gruntowej państw afrykańskich (ang. African Land Policy Guidelines);

  • pomoc w ustanowieniu lub rozwoju ukierunkowanych i elastycznych sieci bezpieczeństwa społecznego dostosowanych do lokalnych warunków;

  • działania na rzecz lepszego uwzględnienia kwestii żywienia w strategiach na rzecz rozwoju, w tym kwestii związanych z edukacją, zdrowiem, oraz rozwój potencjału w tym zakresie;

  • wsparcie reformy Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (CFS) zmierzającej do przekształcenia go w naczelną instytucję zajmującą się problemem bezpieczeństwa żywnościowego w skali światowej.

Komisja będzie się starać wzmocnić potencjał międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej, tak aby mógł on skutecznie, wydajnie, we właściwy sposób i na czas reagować w stanach wyjątkowych.

Komisja Europejska przeznaczyła również blisko 3 miliardy EUR na lata 2010-2012 w ramach inicjatywy dotyczącej światowego bezpieczeństwa żywnościowego, przyjętej w ramach szczytu przywódców krajów G8 w 2009 r.

Przedstawione dziś komunikaty zostaną poddane dyskusji w Radzie Ministrów oraz Parlamencie Europejskim.

Więcej informacji:

Unijne ramy polityczne dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Komunikat Komisji w sprawie pomocy humanitarnej w zakresie żywności:

Ogólne informacje dotyczące pomocy humanitarnej w zakresie żywności:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Bezpośrednie linki do dokumentów:

- Komunikat w sprawie pomocy humanitarnej w zakresie żywności:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

- Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący komunikatowi w sprawie pomocy humanitarnej w zakresie żywności

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar