Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Briuselis, 2010 m. kovo 31 d.

Naujas akstinas gerinti aprūpinimą maistu: ES sprendžia bado besivystančiose šalyse problemą

Šiandien Europos Komisija priėmė dvi naujas ES politikos programas, kad padėtų besivystančioms šalims spręsti aprūpinimo maistu problemą tiek ekstremaliomis sąlygomis, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Tikslai – užtikrinti pažangą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslo panaikinti skurdą ir badą (TVT 1) ir padidinti humanitarinės paramos, teikiamos per krizes, kai dėl maisto nepakankamumo kyla pavojus gyvybei, veiksmingumą. Aprūpinimas maistu – tai maisto tiekimas, galimybė gauti maisto ir maisto kokybė. Komisija skatina besivystančių šalių sąlygoms ir rinkoms pritaikytą ekologiško ir tvaraus žemės ūkio modelį, kurio laikantis būtų galima tiekti ir gauti tinkamos maistinės kokybės maisto. Todėl daugiausia dėmesio ji skiria mažų ūkių našumo didinimui ir kaimo bendruomenių atsparumui, taip pat remia vyriausybių pastangas gerinti aprūpinimą maistu ir tobulinti pagalbos itin pažeidžiamoms gyventojų grupėms priemones.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Aprūpinimo maistu gerinimas ir toliau lieka svarbiausias ES uždavinys. Aprūpinimo maistu, tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai sudaro mūsų partnerėms, besivystančioms šalims, skirtos politikos pagrindą. Nepriimtina, kad 2010 m. milijardas žmonių vis dar badauja ir nepakankamai maitinasi. Todėl šiandien skelbiu mūsų viziją, kaip ES gali konstruktyviau padėti besivystančioms šalims įveikti dvi blogybes – badą ir skurdą, kad galėtume įvykdyti Tūkstantmečio vystymosi tikslus.“

Naujojoje humanitarinėje pagalbos maistu programoje, kuria papildoma aprūpinimo maistu programa, išdėstomi tikslai, principai ir metodai, kuriais grindžiamos ES pastangos spręsti aktualias maisto nepakankamumo ir nepakankamos mitybos krizės sąlygomis problemas. Labiausiai stengiamasi padėti žmonėms, kurių mityba ištikus nelaimėms nukenčia labiausiai, t. y. moterims ir vaikams, taip pat daug dėmesio skiriama, kad būtų užtikrinamas pragyvenimas ir krizės paveiktos bendruomenės tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu sugebėtų pačios apsirūpinti maistu.

Už humanitarinę pagalbą atsakinga ES Komisijos narė Kristalina Georgieva paaiškino: „Netgi krizės metu galima rasti būdų, kaip veiksmingiau padėti žmonėms, o ne tik paprasčiausiai išdalinti maisto davinius. Pavyzdžiui, galime tiekti sėklas ir įrankius, kad padėtume nelaimės paveiktiems ūkininkams vėl atsistoti ant kojų. Galime teikti skubias grynųjų pinigų dotacijas, kad žmonės galėtų nusipirkti reikiamo maisto – tai padėtų ir vietos gamintojams. Mūsų tikslas – pritaikyti veiksmus konkretiems poreikiams, pasitelkiant įvairesnes priemones kovoti su badu ekstremaliomis sąlygomis.“

Iki tarptautinės Haičiui skirtos paramos teikėjų konferencijos per Niujorke vykusius pusryčius su Europos Parlamento ir NVO nariais Komisijos nariai A. Piebalgas ir K. Georgieva turėjo galimybę aptarti, kaip praktiškai pritaikyti šiuose komunikatuose dėl pagalbos maistu ir aprūpinimo maistu pasiūlytas priemones Haityje – vienoje iš šalių, kur tokios pagalbos reikia labiausiai.

Pastaraisiais metais pasaulyje padaugėjo bado ir nepakankamos mitybos atvejų. Tai paveikė žmogaus vystymąsi, socialinį ir politinį stabilumą bei pažangą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (dėl to taip pat nukentėjo ir mirė daug žmonių). 2007–2008 m. išaugusios maisto kainos ir finansų krizė taip pat turėjo didelės įtakos besivystančioms šalims.

Naująja ES politika bus siekiama padėti besivystančioms šalims gerinti keturias su aprūpinimu maistu susijusias sritis tiek vystymosi, tiek ekstremaliomis sąlygomis: i) didinti maisto tiekimo galimybes, ii) didinti galimybes gauti maisto, iii) gerinti tinkamo maistingo maisto kokybę ir užtikrinti jo vartojimą, iv) didinti krizių prevencijos ir valdymo veiksmingumą. ES taip pat sieks, kad aprūpinimas maistu būtų veiksmingiau organizuojamas pasauliniu mastu. Todėl Komisija siūlo:

  • daugiausia dėmesio skirti smulkiųjų ūkininkų, visų pirma moterų, ekologiškų ūkių našumui didinti;

  • didinti paklausa grindžiamiems žemės ūkio moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms skirtą paramą, kad iki 2015 m. ji padidėtų 50 %;

  • imtis bendros iniciatyvos su Afrikos Sąjunga, kad būtų sparčiau įgyvendinamos Afrikos žemės politikos gairės;

  • remti vietos sąlygoms pritaikytų tikslinių lanksčių socialinės apsaugos tinklų kūrimą ar plėtrą;

  • raginti geriau atsižvelgti į mitybos klausimą formuojant vystymosi politiką, ypač kai tai susiję su švietimu bei sveikatos priežiūra ir su šiomis sritimis susijusių gebėjimų ugdymu;

  • remti Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto reformą, kad jis taptų svarbiausia pasauline aprūpinimo maistu institucija.

Kiek tai susiję su ekstremaliomis sąlygomis, ES taip pat sieks didinti tarptautinės humanitarinės sistemos pajėgumą, kad laiku ir efektyviai būtų imamasi tinkamų veiksmų.

Be to, 2010–2012 m. Europos Komisija skirs beveik 3 mlrd. EUR aprūpinimo maistu pasaulyje iniciatyvai, kuriai pritarta 2009 m. G8 pasaulio vadovų susitikime.

Šiandienos komunikatus aptars Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas.

Daugiau informacijos

ES pagalbos besivystančioms šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programa:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm.

Komisijos komunikatas dėl humanitarinės pagalbos maistu:

Bendroji informacija apie humanitarinę pagalbą maistu:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm.

Tiesioginės nuorodos į dokumentus:

- Komunikatas dėl humanitarinės pagalbos maistu:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf.

- Humanitarinės pagalbos maistu tarnybų darbinis dokumentas:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf.


Side Bar