Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Bryssel 31. maaliskuuta 2010

EU panostaa kehitysmaiden elintarviketurvan parantamiseen

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään kaksi uutta EU:n poliittista toimintakehystä, joilla kehitysmaita autetaan parantamaan elintarviketurvaa hätätilanteissa mutta myös pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on edistää köyhyyden ja nälän poistamiseen liittyvän vuosituhattavoitteen nro 1 toteutumista ja maksimoida humanitaarisen avun tuloksellisuus sellaisissa kriisitilanteissa, joissa puutteellinen elintarviketurva voi johtaa ihmishenkien menetykseen. Elintarviketurvassa on kyse elintarvikkeiden riittävyydestä, saantimahdollisuuksista ja laadusta. Komission visio perustuu ympäristöystävällisen ja kestävän maatalouden malliin, joka on sovitettu kehitysmaiden ja markkinoiden realiteetteihin. Siinä elintarvikkeita pystytään tuottamaan riittävästi, ihmisillä on varaa niihin, ja ne ovat ravintosisällöltään riittäviä. Tästä syystä EU keskittyy pienviljelijöiden tuottavuuden ja maaseutuyhteisöjen selviytymiskyvyn parantamiseen, elintarviketurvaa parantavien hallintotavan muutosten tukemiseen ja äärimmäisen haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille suunnattujen avustusmekanismien vahvistamiseen.

Kehitysyhteistyöstä vastaavan Euroopan komission jäsenen Andris Piebalgsin mukaan elintarviketurvan parantaminen on EU:lle kynnyskysymys. ”Olemme nostaneet elintarviketurvan, kestävän maatalouden ja maaseudun kehittämisen kehitysyhteistyöpolitiikkamme keskiöön. Emme voi hyväksyä sitä, että vielä vuonna 2010 miljardi ihmistä kärsii nälästä ja vajaaravitsemuksesta. Siksi esittelen tänään EU:n vision siitä, miten voimme entistä systemaattisemmin auttaa kehitysmaita torjumaan nälkää ja köyhyyttä, jotta voimme yhteisvoimin saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet.”

Uudessa, elintarviketurvan toimintakehystä täydentävässä humanitaarisen elintarvikeavun toimintakehyksessä vahvistetaan ne tavoitteet, periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti EU torjuu puutteellista elintarviketurvaa ja vajaaravitsemusta kriisitilanteissa. Tärkeintä on saavuttaa ihmiset, jotka ovat ravinnon suhteen kaikkien haavoittuvimpia katastrofitilanteissa, lähinnä siis naiset ja lapset, sekä turvata ihmisten toimeentulo ja tukea katastrofialueiden valmiuksia ruokkia niiden väestö lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Humanitaarisesta avusta vastaava komission jäsen Kristalina Georgieva selitti asian näin: ”Jopa kriisitilanteissa on olemassa tehokkaampia tapoja ihmisten auttamiseksi kuin elintarvikkeiden ilmaisjakelu. Voimme esimerkiksi toimittaa siemeniä ja työkaluja katastrofin koettelemien viljelijöiden nostamiseksi jaloilleen. Ruoka-avun sijaan voimme myös myöntää raha-avustuksia, jolloin ihmiset voivat ostaa tarvitsemansa elintarvikkeet ja tukea siten paikallisia tuottajia. Tavoitteenamme on sovittaa nälän lievittämiseksi hätätilanteissa toteutettavat toimet kulloisiinkin tarpeisiin nykyistä laajempaa välinevalikoimaa hyväksi käyttäen.”

Komissaarit Piebalgs ja Georgieva tapasivat Euroopan parlamentin ja kansalaisjärjestöjen jäseniä yhteisellä aamupalalla Haitin auttamiseksi New Yorkissa järjestetyn kansainvälisen konferenssin alla. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten elintarvikeapua ja –turvaa koskevissa tiedonannoissa esiteltyjä ideoita voitaisiin soveltaa nimenomaan Haitissa.

Nälkä ja vajaaravitsemus ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti viime vuosina häiriten inhimillistä kehitystä, yhteiskunnallista ja poliittista vakautta sekä vuosituhannen kehitystavoitteiden toteutumista – niiden aiheuttamista kärsimyksistä ja kuolonuhreista puhumattakaan. Elintarvikkeiden hinnannousu vuosina 2007 ja 2008 samoin kuin finanssikriisi ovat nekin koetelleet kehitysmaita ankarasti.

EU:n uudella politiikalla kehitysmaita autetaan parantamaan elintarviketurvaa toisaalta yleisesti, toisaalta hätätilanteita silmällä pitäen. Elintarviketurvan neljä pilaria ovat i) elintarvikkeiden määrän lisääminen, ii) elintarvikkeiden saantimahdollisuuksien parantaminen, iii) elintarvikkeiden laadun parantaminen ja oikeaoppisen ravinnonsaannin turvaaminen, ja iv) kriisien ehkäisyn ja hallinnan tehostaminen. EU pyrkii myös tehostamaan elintarviketurvan maailmanlaajuista organisointia. Tästä syystä komissio ehdottaa, että

  • keskitytään tukemaan pienviljelijöitä, erityisesti naisia, maatalouden tehostamiseksi ekologisesti kestävällä tavalla;

  • lisätään tuntuvasti tukea kysyntään perustuvalle maatalouden tutkimukselle, neuvontapalveluille ja innovoinnille (tavoitteena on 50 %:n lisäys vuoteen 2015 mennessä);

  • sovitaan Afrikan unionin kanssa yhteisestä aloitteesta Afrikan maapolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpanon vauhdittamiseksi;

  • tuetaan kohdennettujen ja joustavien, paikallisiin olosuhteisiin sovitettujen sosiaalisten turvaverkkojen luomista tai laajentamista;

  • otetaan ravintokysymykset paremmin huomioon kehitysyhteistyöpolitiikassa, myös koulutus- ja terveyspolitiikassa ja niihin liittyvien valmiuksien kehittämisessä;

  • tuetaan FAO:n elintarviketurvakomitean uudistamista, jotta siitä tulisi maailman johtava elin elintarviketurvakysymyksissä.

EU pyrkii myös vahvistamaan kansainvälisen humanitaarisen järjestelmän valmiuksia hätätilanteissa, jotta toiminta olisi tuloksellista, tarkoituksenmukaista, ripeää ja tehokasta.

Euroopan komissio aikoo myöntää lähes 3 miljardia euroa maailmanlaajuisen elintarviketurva-aloitteen tukemiseen vuosina 2010–2012. Aloitteesta sovittiin G8-maiden johtajien huippukokouksessa vuonna 2009.

Tänään annetuista tiedonannoista keskustellaan vielä ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Lisätietoja:

EU:n poliittinen toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Komission tiedonanto humanitaarisesta elintarvikeavusta:

– Humanitaarisen elintarvikeavun yleisesittely:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Humanitaarinen elintarvikeapu (tiedonanto):

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

Humanitaarinen elintarvikeapu (komission yksiköiden valmisteluasiakirja):

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar