Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Brüssel, 31. märts 2010

Toiduga kindlustamine saab uut hoogu: Euroopa Liit võitleb näljaga arenguriikides

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu kaks uut Euroopa Liidu poliitilist raamistikku, millega toetatakse arenguriike toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel nii hädaolukorras kui ka pikemas perspektiivis. Raamistike eesmärk on astuda samme vaesuse ja nälja kaotamist käsitleva aastatuhande esimese arengueesmärgi saavutamise suunas ja tõhustada humanitaarabi andmist kriisiolukordades, kus toidupuudus võib olla eluohtlik. Toiduga kindlustatus tähendab, et toitu on piisavalt ning et see on kõigile kättesaadav ja kvaliteetne. Komisjon on kujundanud nägemuse keskkonnasõbralikust ja säästlikust põllumajandusmudelist, mis on kohandatud arenguriikide ja arenevate turgude vajadustele ning mille abil on võimalik tagada toidu piisavus, kättesaadavus ja toiteväärtus. Seetõttu keskendub komisjon väiketalunike tootlikkuse suurendamisele, maakogukondade vastupanuvõime edendamisele, toiduga kindlustatuse valdkonna juhtimissüsteemi tõhustamisele ning eriti haavatavate elanikkonnarühmade abistamismehhanismide tugevdamisele.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs: „Toiduga kindlustamise parandamine on Euroopa Liidu jaoks endiselt väga oluline teema. Toiduga kindlustamine, keskkonnasäästlik põllumajandus ja maaelu arenguga seotud küsimused on meie arenguriikidest partnereid käsitleva poliitika keskmes. Me ei saa leppida, et 2010. aastal kannatab nälja ja alatoitluse all ikka veel ligikaudu miljard inimest. Seetõttu avaldan ma täna meie nägemuse sellest, kuidas Euroopa Liit saab saavutada aastatuhande arengueesmärke ja anda arenguriikidele rohkem struktuuriabi, mis aitaks neil toime tulla nälja ja vaesusega.”

Toiduga kindlustatuse raamistikku täiendava uue humanitaarse toiduabi raamistikuga nähakse ette eesmärgid, põhimõtted ja lähenemisviisid, mis toetavad Euroopa Liidu jõupingutusi terava toidupuuduse ja alatoitluse probleemiga toimetulekuks kriisiolukordades. Eesmärk on jõuda inimesteni, kelle toitumist katastroofid kõige enam mõjutavad, eelkõige naiste ja lasteni, ning tagada inimeste toimetulek ja kriisis kannatada saanud kogukondade suutlikkus end ära toita nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis.

Raamistiku olemust selgitas Euroopa Liidu humanitaarabi volinik Kristalina Georgieva, kes märkis: „Ka kriisiolukorras saab inimesi peale toidusaadetiste jagamise aidata veel mitmel muul moel. Näiteks võime aidata katastroofist mõjutatud talunikud uuesti jalule, toetades neid seemnete ja töövahenditega. Võime inimestele anda hädaolukorras sularahatoetust, et nad saaksid osta vajalikku toitu, ja toetada selle kaudu ühtlasi kohalikke tootjaid. Meie eesmärk on kohandada oma meetmeid konkreetsetele vajadustele ning pakkuda hädaolukorras nälja leevendamiseks mitmesuguseid eri võimalusi.”

Haiti abistamiseks korraldatud rahvusvahelise rahastajate konverentsi eel Euroopa Liidu parlamendi liikmete ja valitsusväliste organisatsioonidega New Yorgis toimunud hommikusöögil oli volinikel Andris Piebalgsil ja Kristalina Georgieval võimalus arutada toiduabi ja toiduga kindlustamise teatistes sisalduvate ideede praktilist kohaldamist seal, kus nende järgi on kõige suurem vajadus – Haitil.

Nälja ja alatoitluse probleem on maailmas viimastel aastatel suurenenud, mõjutades inimarengut, sotsiaalset ja poliitilist stabiilsust ning aastatuhande arengueesmärkide saavutamise suunas tehtavaid edusamme (peale selle põhjustab kõnealune probleem palju kannatusi ja koguni surma). Arenguriikidele on tõsist mõju avaldanud ka 2007.–2008. aastal toimunud toiduainehindade tõus ning majanduskriis.

Euroopa Liidu uus poliitika aitab arenguriikidel nii arengu kui ka hädaolukorra kontekstis tugevdada toiduga kindlustamise nelja sammast: i) toidu piisavuse tagamine, ii) toidu kättesaadavamaks muutmine, iii) toidu kvaliteedi parandamine ja vajaliku toiteväärtuse tagamine ning iv) kriiside ennetamise ja ohjamise parandamine. Euroopa Liit soovib muuta tõhusamaks ka toiduga kindlustamise üleilmset korraldust. Komisjon teeb seetõttu järgmised ettepanekud:

  • keskenduda tuleks väiketalunike, eelkõige naiste ökoloogiliselt tõhusa põllumajandustegevuse toetamisele;

  • oluliselt tuleks suurendada toetust vajadustel põhinevate põllumajandusuuringute tegemiseks, tegevuse laiendamiseks ja uuenduste kasutuselevõtmiseks (sellist toetust tuleks 2015. aastaks suurendada 50 % võrra);

  • koos Aafrika Liiduga tuleks teha ühisalgatus, millega kiirendatakse Aafrika maapoliitika suuniste rakendamist;

  • toetada tuleks otstarbekohaste ja paindlike ning kohalikele tingimustele vastavate sotsiaalkaitsevõrgustike loomist või laiendamist;

  • toitumise teema tuleks arengupoliitikasse paremini integreerida ning seda tuleks arvesse võtta ka haridus- ja tervishoiupoliitikas, samuti tuleks suurendada toitumisalast suutlikkust;

  • toetada tuleks maailma toiduga kindlustamise komitee reformimist, et luua keskne institutsioon, mis kooskõlastaks maailma toiduga kindlustamist.

Selleks et paremini reageerida hädaolukordadele, soovib Euroopa Liit suurendada rahvusvahelise humanitaarabisüsteemi suutlikkust anda kiiresti ja tulemuslikult tõhusat ja asjakohast abi.

Euroopa Komisjon eraldab 2009. aastal toimunud G8 tippkohtumisel kokku lepitud üleilmse toiduga kindlustatuse algatuse jaoks 2010.–2012. aastal ligikaudu 3 miljardit eurot.

Täna vastu võetud teatisi arutatakse edasi Euroopa Liidu Nõukogus ja Euroopa Parlamendis.

Lisateave:

ELi poliitiline raamistik, millega toetatakse arenguriike toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Komisjoni teatis humanitaarse toiduabi kohta:

Humanitaarset toiduabi käsitlev üldine veebisait:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Otselingid dokumentidele:

– humanitaarse toiduabi teatis :

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

– humanitaarse toiduabi talituse töödokument:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar