Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Bruxelles, den 31. marts 2010

Fornyet initiativ til at garantere fødevaresikkerheden: EU tackler sult i udviklingslandene

Europa-Kommissionen vedtog i dag to nye strategiske EU-initiativer til at hjælpe udviklingslandene med at løse problemet med fødevaresikkerhed, både i nødsituationer og på lang sigt. Målet er at sikre fremskridt med realiseringen af Millenniumudviklingsmålet om udryddelse af fattigdom og sult (MDG 1) og at gøre den humanitære hjælp så effektiv som muligt i krisesituationer, hvor manglende fødevaresikkerhed risikerer at kræve menneskeliv. Fødevaresikkerhed forudsætter, at der er et udbud af fødevarer, at der er adgang til dem, og at de er af kvalitet. Kommissionen sigter mod at skabe en miljøvenlig og bæredygtig landbrugsmodel, som er afstemt efter de faktiske forhold i udviklingslandene og på deres markeder, og som kan levere fødevarer af egnet ernæringsmæssig kvalitet til en pris, som man kan betale. Den koncentrerer sig derfor om at øge smålandbrugeres produktivitet og landsamfundenes tilpasningsevne, at støtte forbedringer i styringen af fødevaresikkerheden og at styrke mekanismerne for bistand til ekstremt sårbare befolkningsgrupper.

EU-kommissæren for udvikling Andris Piebalgs udtalte: "At forbedre fødevaresikkerheden er et anliggende af største betydning for EU. Vi har placeret fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikter i centrum for vores politik over for vore partnere i udviklingslande. Det er uacceptabelt, at en milliard mennesker i 2010 stadig lider under sult og underernæring. Jeg vil derfor i dag præsentere EU's syn på, hvordan man strukturelt kan hjælpe udviklingslandene til at tackle den dobbelte plage, som er sult og fattigdom, for dermed at realisere Millenniumudviklingsmålene".

Den nye politik for humanitær fødevarebistand, som supplerer politikken for fødevaresikkerhed, indeholder målene, principperne og strategierne for EU's indsats for at løse akutte problemer med fødevareusikkerhed og underernæring i krisesituationer. Der fokuseres på at nå ud til de ernæringsmæssigt mest sårbare befolkningsgrupper i nødsituationer, særlig kvinder og børn, og på at beskytte levebrød, garantere kriseramte samfunds evne til at brødføde sig selv på både kort og længere sigt.

EU-kommissæren for humanitær bistand Kristalina Georgieva forklarede: Selv i en krisesituation er der mere effektive metoder til at hjælpe folk på end blot at uddele fødevarer. Vi kan f.eks. levere frø og redskaber til at hjælpe katastroferamte landbrugere til at komme på fode igen. Vi kan tilbyde kontante tilskud i nødsituationer, så folk kan købe de fornødne fødevarer - og samtidig hjælpe lokale producenter. Vores mål er at afpasse indsatsen efter specifikke behov på basis af et bredere udvalg af redskaber til at løse problemer med sult i katastrofesituationer."

Under et møde med medlemmer fra Europa-Parlamentet og ngo'er i New York forud for den internationale donorkonference for Haiti havde kommissærerne Andris Piebalgs og Kristalina Georgieva lejlighed til at drøfte den praktiske anvendelse af idéerne i disse meddelelser om fødevarebistand og -sikkerhed et af de steder, hvor behovene er størst, nemlig Haiti.

Sult og underernæring har været et voksende problem i de senere år, som påvirker menneskelig udvikling, social og politisk stabilitet og fremskridt i retning af realisering af Millenniumudviklingsmålene, samtidig med at det forvolder udbredt pinsel og koster menneskeliv. Stigningerne i fødevarepriserne i 2007-2008 har sammen med finanskrisen i alvorlig grad påvirket udviklingslandene.

Den nye EU-politik kan hjælpe udviklingslandene med at styrke de fire søjler, som fødevaresikkerhed hviler på, både i udviklingssammenhæng og i katastrofesituationer: i) større fødevareudbud, ii) bedre adgang til fødevarer, iii) bedre kvalitet og sikrere indtag af ernæringsrigtige fødevarer og iv) mere effektiv kriseforebyggelse og ‑styring. EU vil også søge at gøre den globale organisation af fødevaresikkerheden mere effektiv. Kommissionen foreslår derfor:

  • at sætte fokus på støtte til en miljøforsvarlig intensivering af landbruget blandt smålandbrugere, navnlig kvinder

  • en væsentlig forøgelse - med et mål på 50 % i 2015 - af støtten til efterspørgselsdreven landbrugsforskning, ‑rådgivning og –innovation

  • et fælles initiativ med Den Afrikanske Union til fremskyndelse af implementeringen af jordpolitikretningslinjerne for Afrika

  • at støtte skabelse eller udvidelse af målrettede og fleksible socialsikringsnet, som er afpasset efter lokale forhold

  • i højere grad at indarbejde ernæring i udviklingspolitikken, også i uddannelses- og sundhedssammenhæng og dermed forbunden kapacitetsopbygning

  • at støtte reformen af Komitéen for Verdens Fødevaresikkerhed, så den bliver den centrale institution med kompetence inden for fødevaresikkerhed.

Med henblik på kriseforanstaltninger skal EU også søge at styrke det internationale humanitære systems kapacitet til rettidigt at gribe ind med den rette gennemslagskraft.

Europa-Kommissionen vil også bidrage med næsten 3 mia. EUR i 2010-2012 som led i initiativet om global fødevaresikkerhed, der blev aftalt på G8-topmødet i 2009.

De meddelelser, der fremlægges her i dag, vil blive drøftet i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Yderligere oplysninger:

Et strategisk EU-initiativ til at hjælpe udviklingslandene med at løse problemet med fødevaresikkerhed.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Kommissionens meddelelse om humanitær fødevarebistand:

Netside med generelle oplysninger om fødevarebistand:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Direkte links til dokumenter:

- Meddelelsen om humanitær fødevarebistand:

HREF="http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://ec.europa.eu/echo/files/polici es/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

- Arbejdsdokument om humanitær fødevarebistand:

HREF="http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar