Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

V Bruselu dne 31. března 2010

Nový podnět v oblasti zajišťování potravin: pomoc EU při řešení hladu v rozvojových zemích

Evropská komise dnes přijala dva nové rámce pro politiku EU, jimiž chce podporovat rozvojové země při zajišťování potravin, a to jak za stavů nouze, tak z dlouhodobého hlediska. Účelem těchto rámců je jednak zajistit pokrok v dosahování 1. rozvojového cíle tisíciletí, který usiluje o odstranění chudoby a hladu, jednak maximálně zefektivnit humanitární pomoc v krizových situacích, při nichž jsou lidé ohroženi na životě nedostatkem potravin. Zajišťováním potravin se míní zajišťování jejich přístupnosti, dostupnosti a kvality. Komise v této souvislosti podporuje udržitelný model zemědělství, který by byl šetrný k životnímu prostředí, který by byl uzpůsobený konkrétní situaci v rozvojových zemích včetně situace na jejich trzích a který by zajistil kromě přístupnosti a dostupnosti potravin i jejich adekvátní výživnou kvalitu. Komise se proto zaměřuje na zvýšení produktivity drobných zemědělců a na podporu odolnosti venkovských sídel. Dosáhnout toho hodlá na jedné straně podporováním lepšího systému řízení, který je za zajišťování potravin odpovědný, a na druhé straně pak posilováním mechanismů, jež zabezpečují pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs v této záležitosti uvedl: „Podpoře v oblasti zajišťování potravin přikládá Evropská unie i nadále velikou důležitost. Zajišťování potravin, udržitelnost zemědělství a rozvoj venkova jsou jádrem našich politik zaměřených na rozvojové země. Je nepřípustné, aby v roce 2010 na světě stále trpěla hladem a podvýživou jedna miliarda lidí. Dnes bych proto rád představil naši vizi pro dosažení vytyčených rozvojových cílů tisíciletí, respektive konkrétní způsob, jakým může Evropská unie lépe strukturovat svou pomoc rozvojovým zemím, které se potýkají se spojitým problémem chudoby a hladu.“

Nový rámec humanitární potravinové pomoci, který doplňuje rámec pro zajišťování potravin, pak zahrnuje cíle, zásady a přístupy, jimiž se EU snaží řešit akutní podvýživu a naléhavý nedostatek potravin v krizových situacích. Tento rámec se zaměřuje na ty, kteří jsou při katastrofách nejzranitelnější, tedy zejména na ženy a děti, a má pomoci chránit živobytí lidí a udržovat krátkodobou i dlouhodobou potravinovou soběstačnost obyvatel v zasažených oblastech.

Kristalina Georgievová, evropská komisařka pro humanitární pomoc, vysvětluje: „I v krizových situacích je možné lidem pomáhat efektivněji a jinak než pouhým rozdáváním potravin. Zemědělcům postiženým katastrofou lze například poskytnout náčiní, osivo či sadbu, které potřebují k obnově svého hospodářství. Nabízet můžeme i nouzové finanční prostředky v hotovosti, díky nimž by si lidé mohli kupovat základní potraviny a podporovat přitom místní producenty. Naším cílem je uzpůsobit řešení nedostatku potravin v nouzových situacích konkrétním potřebám prostřednictvím širší nabídky nástrojů.“

Na snídani se členy Evropského parlamentu a zástupci nevládních organizací, která se uskutečnila v New Yorku před konáním mezinárodní dárcovské konference pro Haiti, pak měli oba komisaři možnost diskutovat o představách formulovaných v těchto sděleních ve vztahu k jejich praktickému uplatňování na Haiti, tedy na jednom z míst, kde je v tuto chvíli potravinová pomoc a zajišťování potravin nejvíce potřeba.

Hlad a podvýživa se ve světě v posledních letech rozšířily, způsobují rozsáhlé utrpení a velké ztráty na životech, a negativně tak ovlivňují lidský rozvoj, sociální a politickou stabilitu i pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Kromě cen potravin, které vzrostly v letech 2007–2008, měla na rozvojové země vážný dopad také finanční krize.

Nová politika EU pomůže rozvojovým zemím posílit všechny čtyři pilíře zajišťování potravin, a to jak z hlediska rozvoje, tak z hlediska nouzových situací: a) zvyšování dostupnosti potravin, b) zlepšování přístupu k potravinám, c) zlepšování kvality a zajištění odpovídající výživnosti konzumovaných potravin a d) podporu účinnějšího předcházení krizím a jejich účinnějšího řešení. Evropská unie bude také usilovat o zefektivnění způsobu, jakým je zajišťování potravin organizováno na celosvětové úrovni. Komise proto navrhuje:

  • soustředěně podporovat ekologicky účinnou intenzifikaci zemědělství v případě drobných rolníků, zejména žen;

  • podstatně zvýšit podporu zemědělského výzkumu, rozvoje a inovací, které souvisejí s poptávkou, a to o 50 % do roku 2015;

  • realizovat společnou iniciativu s Africkou unií za účelem zrychleného provádění pokynů v rámci Africké pozemkové politiky;

  • podporovat zakládání nebo rozšiřování zacílených a pružných sítí sociálního zabezpečení uzpůsobených místnímu kontextu;

  • zasazovat se o lepší zapojení problematiky výživy do rozvojových politik, včetně školství, zdravotnictví a souvisejícího budování kapacit;

  • podporovat reformu Výboru pro celosvětové zajišťování potravin tak, aby se stal z celosvětového hlediska klíčovou institucí, která se bude tímto tématem zabývat.

Co se týče řešení nouzových stavů, bude EU usilovat o rozšíření kapacity mezinárodního humanitárního systému s cílem zajistit vždy včasný účinný a odpovídající zásah.

V období 2010–2012 pak Evropská komise uvolní ze svého rozpočtu téměř 3 miliardy eur ve prospěch iniciativy pro celosvětové zajišťování potravin, na níž se přední světoví politici ujednali na summitu G8 v roce 2009.

Dnešní sdělení budou projednána Radou ministrů a Evropským parlamentem.

Další informace:

Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů souvisejících se zajišťováním potravin:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Sdělení Komise o humanitární potravinové pomoci:

Stránka se všeobecnými informacemi o humanitární potravinové pomoci:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Přímé odkazy k dokumentům:

– Sdělení o humanitární potravinové pomoci:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

– Pracovní dokument útvarů Komise o humanitární potravinové pomoci:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar