Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Брюксел, 31 март 2010 г.

Подновен ангажимент за продоволствена сигурност: ЕС се бори с глада в развиващите се страни

Европейската комисия прие днес две нови политически рамки на ЕС, с които да помогне на развиващите се страни за разрешаване на проблема с продоволствената сигурност, както в извънредни ситуации, така и в дългосрочен план. Целта е да се отбележи напредък в постигането на Целта на хилядолетието за развитие, свързана с премахването на бедността и глада (ЦХР 1), и да се повиши максимално ефективността на хуманитарната помощ при кризи, когато продоволствената несигурност заплашва човешкия живот. Продоволствената сигурност означава наличност на храни, достъп до храни и качество на храните. Комисията насърчава визията за екологичен и устойчив селскостопански модел, адаптиран към действителността в развиващите се страни и техните пазари, който е в състояние да осигури достъпни храни със задоволителни хранителни качества. Поради това фокусът е насочен към подобряването на производителността на малките селскостопански производители и жизнеспособността на селските общности, способстването за подобрения в управлението на продоволствената сигурност и укрепването на помощните механизмите за изключително уязвимите групи от населението.

Андрис Пиебалгс, европейски комисар по развитието, заяви: „Подобряването на продоволствената сигурност продължава да бъде въпрос от първостепенна важност за ЕС. В центъра на нашата политика с партньорите от развиващите се страни сме поставили продоволствената сигурност, устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони. Недопустимо е през 2010 г. един милиард души да продължават да страдат от глад и недохранване. Поради това днес излагам нашата визия за това как ЕС може да помогне по по-структуриран начин на развиващите се страни да се справят с двойното зло на глада и бедността, така че да постигнем Целите на хилядолетието за развитие.“

С новата рамка за хуманитарна продоволствена помощ, с която се допълва рамката за продоволствена сигурност, се установяват целите, принципите и подходите, залегнали в основата на усилията на ЕС да се справи с острата продоволствена несигурност и недохранването по време на кризи. Акцентът е поставен върху това да се достигне до най-уязвимите от гледна точка на продоволствието по време на бедствия, по-специално до жените и децата, и да се опазят източниците на прехрана, като се запази способността на засегнатите от кризи общности да се изхранват сами както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Кристалина Георгиева, комисар на ЕС по хуманитарната помощ, даде следното обяснение: „Дори по време на криза може да има и по-ефективни начини да се помогне на хората от това просто да се раздават храни. Можем, например, да предоставяме семена и инструменти на засегнатите от бедствия фермери, за да се изправят те отново на крака. Можем да предлагаме безвъзмездни парични средства в спешни ситуации, така че хората да могат да закупят храната, от която се нуждаят, помагайки по този начин на местните производители. Нашата цел е да изготвим конкретни отговори на конкретни нужди посредством широка гама от инструменти за справяне с глада по време на спешни ситуации.“

По време на закуска с членове на Европейския парламент и представители на неправителствени организации, провела се в Ню Йорк преди започването на Международната донорска конференция за Хаити, комисарите Пиебалгс и Георгиева имаха възможността да обсъдят прилагането на практика на идеите, залегнали в съобщенията относно продоволствената помощ и продоволствената сигурност, в едно от местата, където има най-голяма нужда от тях, а именно в Хаити.

В последните години гладът и недохранването в света са се увеличили, засягайки човешкото развитие, социалната и политическата стабилност и напредъка в постигането на Целите на хилядолетието за развитие (водейки също до големи страдания и загуби на човешки живот). Увеличенията на цените на храните през периода 2007—2008 г. и финансовата криза също доведоха до сериозни последици за развиващите се страни.

Новата политика на ЕС ще спомогне за това развиващите се страни да укрепят както от гледна точка на развитието, така и при кризисни ситуации четирите стълба, крепящи продоволствената сигурност: i) по-голяма наличност на храни, ii) по-добър достъп до храни, iii) по-добро качество и прием на достатъчно питателна храна и iv) по-висока ефективност на предотвратяването и управлението на кризи. Освен това ЕС ще се стреми да направи световното организиране на продоволствена сигурност по-ефективно. Затова Комисията предлага:

  • съсредоточаване на вниманието върху подкрепата за екологосъобразна интензификация на земеделските дейности на малките селскостопански производители, и по-специално на жените;

  • значително увеличение на подкрепата, което да достигне до 50 % през 2015 г., за научно-изследователска дейност, разширяване и иновация за нуждите на селското стопанство;

  • съвместна инициатива с Африканския съюз, за да се ускори процесът на прилагане на насоките за политика за земите в Африка;

  • подкрепа за създаването или разширяването на целенасочени и гъвкави социални предпазни мрежи, пригодени за местните реалности;

  • насърчаване на по-засиленото интегриране на аспектите на храненето в политиките за развитие, в това число в образованието и здравеопазването и свързаното с тях изграждане на капацитет;

  • подкрепа за реформата на Комитета по световната продоволствена сигурност, така че той да се превърне в централна световна институция по продоволствена сигурност.

Що се отнася до реагирането в извънредни ситуации, ЕС ще се стреми да увеличи капацитета на международната хуманитарна система да реагира навреме по ефективен и адекватен начин.

Освен това през периода 2010-2012 г. Европейската комисия ще допринесе с почти 3 милиарда евро в рамките на инициативата за световна продоволствена сигурност, съгласувана на срещата на върха на Г8 през 2009 г.

По днешните съобщения ще бъдат проведени дискусии в Съвета на министрите и в Европейския парламент.

Допълнителна информация:

Политическа рамка на ЕС за подкрепа на развиващите се страни, изправени пред предизвикателствата на продоволствената сигурност:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Съобщение на Комисията относно хуманитарната продоволствена помощ:

обща страница за хуманитарна продоволствена помощ:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Пряка връзка към документите:

Съобщение относно хуманитарната продоволствена помощ:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

Работен документ на службите на Комисията относно хуманитарната продоволствена помощ:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar