Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Bryssel den 31 mars 2010

Global hälsa: Kommissionen uppmanar EU till ett ökat engagemang på hälsoområdet

Europeiska kommissionen har i dag antagit förslag som syftar till att öka EU:s engagemang på området global hälsa. Målet är att göra EU:s insatser mer effektiva så att de bättre kan bidra till att utvecklingsländerna uppnår de hälsorelaterade millennieutvecklingsmålen. Kommissionens strategi för att förbättra den globala hälsan har fyra hörnstenar, nämligen en mer demokratisk och samordnad global styrning, en gemensam insats för att skapa heltäckande system som ger alla tillgång till sjuk- och hälsovård, ökad samstämmighet mellan EU:s olika politikområden vad gäller hälsa, bättre samordning av EU:s forskning på området global hälsa och förbättrat tillträde för utvecklingsländerna till ny kunskap och nya behandlingsmetoder.

Kommissionsledamöterna Andris Piebalgs (utvecklingsbistånd), John Dalli (hälsa och konsumentpolitik) och Máire Geoghegan-Quinn (forskning, innovation och vetenskap) har gjort följande uttalande: ”En god hälsa är en rättighet för alla människor, både här i Europa och på andra platser. Det är dock tyvärr så att allt för många människor ännu inte åtnjuter denna rättighet. De hälsorelaterade millennieutvecklingsmålen avseende barna- och mödradödlighet och hiv/aids är de mål där det gjorts minst framsteg. Detta är inte acceptabelt. EU bör i sin egenskap av utvecklingsländernas viktigaste partner inta en ledande roll när det gäller att hitta lösningar på problem inom området global hälsa. Ett samarbete med de fattigaste länderna, t.ex. genom forskningspartnerskap, för att ge dessa länder bättre tillgång till ny kunskap och nya behandlingsformer som kan rädda liv är inte bara vår moraliska plikt utan är även till nytta för oss själva, eftersom t.ex. smittsamma sjukdomar inte känner av några nationsgränser. Dagens förslag utgör ett led i förberedelserna inför FN:s toppmöte om millennieutvecklingsmålen i september i år där EU bör tala med en gemensam stämma och framträda som en trovärdig aktör.”

Fyra viktiga åtgärdsområden

Under det senaste årtiondet har sjuk- och hälsovårdspolitiken blivit en viktig fråga internationellt och hälsobiståndet har fyrdubblats till över 16 miljarder euro. Det finns många exempel på lyckade projekt och konkreta resultat som man kan bygga vidare på. Med tanke på att det inte gjorts tillräckliga framsteg när det gäller de hälsorelaterade millennieutvecklingsmålen i de fattigaste länderna och att globaliseringen ger upphov till allt fler problem är det önskvärt att unionen har en stark vision, god förmåga att göra sig hörd och kan vidta åtgärder på området global hälsa. Kommissionen lämnar nu förslag till åtgärdsområden, vilka grundar sig på EU-principen om solidaritet, i syfte att åstadkomma ett rättvist och heltäckande system som ger alla tillgång till sjuk- och hälsovård av god kvalitet. Kommissionen beskriver de viktigaste utmaningarna EU har att lösa i detta sammanhang, nämligen frågorna om ledarskap, ett heltäckande system, samstämmighet mellan EU:s olika politikområden och tillgång till ny kunskap. Det är meningen att denna nya strategi ska utgöra en vändpunkt när det gäller att främja rätten till sjuk- och hälsovård och bidra till att lösa problem inom området global hälsa.

EU föreslås vidta följande åtgärder för att möta de fyra utmaningarna:

  • Förstärka den globala styrningen på hälsoområdet. EU bör driva en enhetlig linje inom FN-systemet och verka för att man undviker överlappning mellan olika hälsoprojekt.

  • Främja ett heltäckande system för sjuk- och hälsovård. EU ska se till att utvecklingsbiståndet används till att hjälpa utvecklingsländerna att skapa hållbara sjuk- och hälsovårdssystem, verka för att det sker en arbetsuppdelning mellan alla aktörer, både offentliga och privata, och se till att sjuk- och hälsovårdssektorn i dessa länder får tillgång till ny kunskap och finansiering. Kommissionen ska presentera en förteckning över prioriterade länder som EU bör inrikta sitt stöd på. Det rör sig främst om de länder som lyckats sämst med att uppfylla de hälsorelaterade millennieutvecklingsmålen.

  • Förbättra samstämmigheten mellan EU:s interna och externa politikområden vad gäller hälsa. EU ska kombinera sin ledande roll inom de båda områdena handel och bistånd för att skapa en enhetlig strategi på området global hälsa, inbegripet frågor som migration, säkerhet, livsmedelstrygghet och klimatförändringen.

  • Öka hälsokunskaperna i världen. Se till att forskning och innovation leder till tillgängliga produkter och tjänster till rimliga priser samt att inga sjukdomar förbises. I EU:s sjunde ramprogrammet för forskning ingår internationellt samarbete för att uppnå de hälsorelaterade millennieutvecklingsmålen och omfattande forskningsinsatser kring sjukdomar som är särskilt problematiska för utvecklingsländer. Till exempel investerade EU enbart under sjunde ramprogrammets första tre år (2007–2009) över 200 miljoner euro i forskningsprojekt som rörde kontroll och behandling av hiv/aids, malaria och tuberkulos.

Detta meddelande kommer att diskuteras av rådet vid dess möte (utrikes frågor) den 11 maj 2010. Ytterligare åtgärder kommer att diskuteras av EU:s sjukvårds- och biståndsministrar vid ett högnivåmöte om global hälsa i juni 2010.

Ytterligare upplysningar

Kommissionens meddelande om EU:s roll i det globala hälsoarbetet.

Tre arbetsdokument kommer att offentliggöras tillsammans med meddelandet: Contributing to universal coverage of health services through development cooperation; Global health: responding to the challenges of globalization; European research and knowledge for global health.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Exempel på EU-finansierade projekt:

Reproductive Health Initiative for Youth in Asia (RHIYA) – Sri Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

A comprehensive HIV treatment & care package in Zimbabwe

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Immunisation is your child's best body guard - Nigeria

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Improvement of mother and child care health services in Uzbekistan

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar