Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

V Bruseli 31. marca 2010

Komisia vyzýva EÚ, aby sa viac angažovala v oblasti zdravia vo svete

Európska komisia dnes prijala návrhy na posilnenie úlohy EÚ v oblasti zdravia vo svete. Ich cieľom je zaistiť, aby bol prínos Európy v tejto oblasti efektívnejší, najmä pokiaľ ide o poskytovanie podpory rozvojovým krajinám v ich úsilí vrátiť sa na cestu vedúcu k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov v oblasti zdravia. Komisia predkladá štyri druhy prístupov, ako zvýšiť úroveň zdravia vo svete, a to zriadením demokratickejšieho a koordinovanejšieho riadenia na celosvetovej úrovni, vyvíjaním spoločného úsilia s cieľom propagovať všeobecné zdravotné poistenie a prístup k zdravotníckym službám pre všetkých, zabezpečením vyššej súdržnosti medzi politikami EÚ v oblasti zdravia, zlepšením koordinácie výskumu EÚ v oblasti zdravia vo svete a posilnením prístupu k novým poznatkom a spôsobom liečby v rozvojových krajinách.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli a európsky komisár pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn uviedli, že „každý človek má právo na zdravie, v Európe ako aj mimo nej. Je to však právo, ktoré nie je v súčasnosti pre mnohých ľudí dosiahnuteľné. Miléniové rozvojové ciele v oblasti zdravia, ktoré sa týkajú detskej úmrtnosti, úmrtnosti matiek a HIV/AIDS, patria k tým, od ktorých sme najviac vzdialení. Toto akceptovať nemôžeme. EÚ ako hlavný partner rozvojových krajín nesie zodpovednosť, pokiaľ ide o jej vedúcu úlohu v riešení výziev týkajúcich sa oblasti zdravia vo svete. Spolupracovať s najchudobnejšími krajinami sveta na zlepšení ich prístupu k novým poznatkom a spôsobom liečby zachraňujúcim životy, napríklad prostredníctvom výskumných partnerstiev, je nie len našou morálnou povinnosťou, ale je to aj v našom vlastnom záujme, pretože napríklad nákazlivé choroby hranice nezastavia. Dnes predložený návrh je súčasťou našich príprav na samit OSN o miléniových rozvojových cieľoch, ktorý sa uskutoční v septembri a na ktorom by EÚ mala vystupovať jednohlasne a dôveryhodne.“

Štyri hlavné oblasti činnosti

Politika v oblasti zdravia získala v poslednom desaťročí výsadné postavenie v medzinárodnom meradle, keď pomoc určená pre oblasť zdravia narástla štvornásobne, t. j. na viac ako 16 miliárd EUR. Možno sa čím pochváliť a uviesť konkrétne výsledky, na ktorých sa dá stavať. Avšak slabý pokrok v dosahovaní miléniových rozvojových cieľov v najchudobnejších krajinách a zväčšujúce sa výzvy globalizácie si od EÚ v oblasti zdravia vo svete vyžadujú jasnú víziu, jednotný hlas a akcieschopnosť. Komisia dnes navrhuje oblasti, v ktorých treba na základe zásad solidarity podniknúť kroky k dosiahnutiu spravodlivého a všeobecného zdravotného poistenia kvalitných zdravotníckych služieb. Komisia podčiarkuje hlavné výzvy, ktorým musí EÚ venovať pozornosť: uchopenie vedúcej úlohy, všeobecné poistenie, súdržnosť politík EÚ a poznatky. Ambíciou tohto nového rámca politiky je byť medzníkom, pokiaľ ide o podporu práva na zdravotnú starostlivosť, a lepšie reagovať na výzvy v oblasti zdravia na celosvetovej úrovni.

Návrhy na reakciu EÚ na uvedené štyri výzvy sú tieto:

  • Posilniť riadenie v oblasti zdravia na celosvetovej úrovni: EÚ by mala v rámci orgánov OSN zastávať jednotné stanovisko a pracovať na znížení vysokého počtu projektov v oblasti zdravia.

  • Postúpiť k dosiahnutiu všeobecného zdravotného poistenia: EÚ by mala zabezpečiť, aby rozvojová pomoc v rozvojových krajinách smerovala do vybudovania udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti a mala by propagovať deľbu práce medzi všetkých aktérov, či už zo súkromnej alebo verejnej sféry, čím by sa do sektoru zdravotníctva dostali potrebné vedomosti a finančné prostriedky. Komisia navrhne zoznam prioritných krajín, v ktorých EÚ sústredí svoju pomoc. Pôjde predovšetkým o také krajiny, ktoré za miléniovými rozvojovými cieľmi v oblasti zdravia zaostávajú.

  • Zabezpečiť vyššiu súdržnosť vonkajších a vnútorných politík EÚ v súvislosti so zdravím vo svete: EÚ skĺbi svoje vedúce postavenie v obchode a rozvojovej politike s cieľom vytvoriť súvislý prístup k otázkam zdravia vo svete vrátane takých otázok, ako je migrácia, bezpečnosť, potravinová bezpečnosť a zmena klímy.

  • Zvýšiť úroveň poznatkov o zdraví vo svete: zabezpečiť, aby výskum a inovácie prinášali dostupné a cenovo prístupné produkty a služby, ako aj zaistiť, že nedôjde k zanedbaniu žiadnej choroby. Siedmy rámcový program EÚ pre výskum sa týka medzinárodnej spolupráce, ktorej cieľom je dosiahnuť miléniové rozvojové ciele v oblasti zdravia ako aj uskutočňovanie rozsiahleho výskumu v oblasti chorôb, ktoré môžu rozvojové krajiny zdevastovať. Napríklad iba počas prvých troch rokov trvania 7. rámcového programu pre výskum (2007 – 2009) investovala EÚ viac ako 200 miliónov EUR do výskumných projektov zameraných na kontrolu a liečbu HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy.

K prerokovaniu tohto oznámenia dôjde 11. mája na zasadnutí Rady pre zahraničné veci. Na stretnutí na najvyššej úrovni venovanom otázkam zdravia vo svete sa v júni stretnú ministri členských štátov EÚ zodpovední za zdravotníctvo a rozvojové otázky a budú skúmať, ako postupovať ďalej.

Viac informácií

Oznámenie Komisie „Úloha EÚ v otázkach globálneho zdravia“;

3 pracovné dokumenty útvarov Komisie sa uverejňujú spolu s týmto oznámením: Rozvinutím spolupráce prispieť k dosiahnutiu všeobecného poistenia zdravotníckych služieb; Zdravie vo svete: odpoveď na výzvy globalizácie; Európsky výskum a vedomosti pre zdravie vo svete.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Príklady projektov financovaných EÚ:

Iniciatíva reprodukčného zdravia mládeže v Ázii (RHIYA) – Srí Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Komplexný súbor postupov liečby a starostlivosti o pacientov nakazených vírusom HIV v Zimbabwe

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Očkovanie je najlepším telesným strážcom vášho dieťaťa – Nigéria

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa v Uzbekistane

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar