Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Bruksela, dnia 31 marca 2010 r.

Ochrona zdrowia na świecie: Komisja wzywa Unię do intensyfikacji działań

Komisja Europejska przyjęła dziś wnioski ustawodawcze mające na celu zwiększenie roli UE w ochronie zdrowia na świecie. Udział Europy ma stać dzięki nim skuteczniejszy, co z kolei pozwoli lepiej wspierać kraje rozwijające się w realizacji milenijnych celów rozwoju dotyczących zdrowia. Komisja przedstawia cztery podejścia do poprawy ochrony zdrowia na świecie: bardziej demokratyczne i skoordynowane zarządzanie na szczeblu międzynarodowym; zachęcanie do zbiorowego wysiłku na rzecz promowania powszechnej ochrony zdrowia i dostępu do usług ochrony zdrowia dla wszystkich; zapewnienie większej spójności polityki UE w różnych dziedzinach związanych ze zdrowiem; poprawa koordynacji europejskich badań w dziedzinie ochrony zdrowia na świecie i zwiększenie dostępu krajów rozwijających się do nowej wiedzy i metod leczenia.

Komisarz UE ds. rozwoju, Andris Piebalgs, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, oraz komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, oświadczyli: „Prawo do opieki zdrowotnej mają wszyscy, w Europie i poza jej granicami. Jest to jednak prawo, z którego nie wszyscy wciąż mogą w praktyce korzystać. Zwłaszcza milenijne cele rozwoju dotyczące zdrowia, śmiertelności dzieci i matek oraz walki z HIV/AIDS są dalekie od realizacji. Nie możemy się na to godzić. Unia Europejska, jako główny partner krajów rozwijających się, powinna odegrać przodującą rolę w rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony zdrowia na świecie. Współpraca z najbiedniejszymi krajami, np. w ramach partnerstwa na rzecz badań naukowych, w celu poprawy dostępu do nowej wiedzy i terapii ratujących życie jest moralnym obowiązkiem i leży także w naszym interesie – choroby zakaźne na przykład nie znają granic. Przedstawiany dziś wniosek jest częścią prac przygotowawczych do szczytu ONZ poświęconego milenijnym celom rozwoju, który odbyć się ma we wrześniu br. i na którym UE powinna przemawiać jednym i wiarygodnym głosem.”

Cztery główne obszary działania

W ciągu ostatnich 10 lat polityka zdrowotna zyskała ważną pozycję na świecie, a pomoc na rzecz zdrowia zwiększyła się czterokrotnie i osiągnęła kwotę 16 mld EUR. Osiągnięto już wiele i można się opierać na doświadczeniach z przeszłości. Opóźnienia w realizacji milenijnych celów rozwoju dotyczących zdrowia w najbiedniejszych krajach oraz związane z globalizacją wyzwania wymagają silnej unijnej wizji w zakresie ochrony zdrowia na świecie, wyrażania opinii i działania. Opierając się na unijnych zasadach solidarności, Komisja wskazuje dziś obszary, w których należy podjąć działania, aby zagwarantować sprawiedliwą i powszechną ochronę zdrowia o wysokiej jakości. Komisja podkreśla główne wyzwania, jakimi UE powinna się zająć: przewodnictwo, powszechna ochrona zdrowia, spójność polityki UE i wiedza. Nowe ramy polityki mają być punktem zwrotnym w zakresie promowania prawa do zdrowia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami w dziedzinie ochrony zdrowia na świecie.

UE zamierza odpowiedzieć na wyzwania w następujący sposób:

  • podniesienie skuteczności globalnego zarządzania w dziedzinie zdrowia: UE powinna prezentować jednolite stanowisko w kontaktach z agencjami ONZ w celu zredukowania liczby projektów w zakresie ochrony zdrowia;

  • postępy w kierunku osiągnięcia powszechnej ochrony zdrowia: UE powinna dbać o to, aby pomoc na rzecz rozwoju pozwalała krajom rozwijającym się budować trwałe systemy opieki zdrowotnej i promować podział obowiązków między wszystkie uczestniczące podmioty, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, przynosząc sektorowi zdrowia wiedzę i środki finansowe. Komisja przedstawi wykaz priorytetowych krajów, głównie tych, którym najdalej do realizacji milenijnych celów rozwoju dotyczących zdrowia, na których UE powinna skoncentrować swoją pomoc;

  • zapewnienie większej spójności wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE związanej z ochroną zdrowia na świecie: UE połączy swoją przywódczą rolę w dziedzinie handlu i rozwoju w celu stworzenia spójnego podejścia do kwestii ochrony zdrowia na świecie, w tym do kwestii takich jak migracja, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatu;

  • poszerzanie wiedzy na temat ochrony zdrowia na świecie: należy zadbać o to, aby dzięki badaniom i innowacjom powstawały dostępne i przystępne cenowo produkty i usługi i aby żadne choroby nie zostały pominięte. Siódmy unijny program ramowy w zakresie badań obejmuje współpracę międzynarodową na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju związanych ze zdrowiem oraz szeroko zakrojonych badań nad chorobami, które mogą pustoszyć kraje rozwijające się. Na przykład w ciągu pierwszych trzech lat realizacji programu (2007-2009) UE zainwestowała ponad 200 mln EUR w projekty w zakresie badań nad kontrolą i leczeniem HIV/AIDS, malarią i gruźlicą.

Komunikat będzie omawiany na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 11 maja. W czerwcu, na spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym kwestiom ochrony zdrowia na świecie, w którym uczestniczyć mają ministrowie ds. zdrowia i rozwoju z państw członkowskich UE, zbadane zostaną możliwości dalszych działań.

Dodatkowe informacje:

Komunikat Komisji dotyczący roli UE w ochronie zdrowia na świecie.

Wraz z komunikatem opublikowano 3 dokumenty robocze służb Komisji dotyczące: wkładu w tworzenie systemu powszechnej opieki poprzez współpracę na rzecz rozwoju (ang. Contributing to universal coverage of health services through development cooperation); ochrony zdrowia na świecie w kontekście wyzwań, jakie niesie globalizacja (ang. Global health: responding to the challenges of globalization); badań europejskich i wiedzy na temat ochrony zdrowia na świecie (ang. European research and knowledge for global health).

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Przykłady projektów finansowanych ze środków UE:

zdrowie reprodukcyjne młodzieży w Azji (Reproductive Health Initiative for Youth in Asia (RHIYA) – Sri Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

leczenie nosicieli wirusa HIV i opieka zdrowotna nad takimi osobami w Zimbabwe (comprehensive HIV treatment & care package in Zimbabwe)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

programy szczepień dzieci w Nigerii (Immunisation is your child's best body guard – Nigeria)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

opieka nad matką i dzieckiem w Uzbekistanie (Improvement of mother and child care health services in Uzbekistan)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar