Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Briuselis, 2010 m. kovo 31 d.

Visuotinė sveikata. Komisija ragina ES stiprinti sveikatos srities veiksmus

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymų, skirtų ES vaidmeniui sprendžiant visuotinės sveikatos uždavinius stiprinti. Jais siekiama, kad Europa veiksmingiau padėtų besivystančioms šalims atnaujinti pastangas įgyvendinti su sveikata susijusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). Gerinti visuotinę sveikatą Komisija siūlo keturiomis priemonėmis: nustatyti demokratiškesnį ir labiau suderintą visuotinį valdymą; siekti, kad bendromis pastangomis būtų skatinama visuotinė sveikatos apsauga ir visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos; užtikrinti, kad su sveikata susijusios ES politikos kryptys būtų geriau derinamos; glaudžiau derinti ES mokslinius tyrimus visuotinės sveikatos srityje ir didinti naujų žinių ir gydymo metodų prieinamumą besivystančiose šalyse.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas, už sveikatą ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys John Dalli ir už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra visų teisė tiek Europoje, tiek už jos ribų. Tačiau šiandien šia teise pernelyg daug žmonių vis dar negali naudotis. Su sveikatos priežiūra, vaikų ir gimdyvių mirtingumu ir ŽIV ir (arba) AIDS susiję Tūkstantmečio vystymosi tikslai įgyvendinami prasčiausiai. Tai nepriimtina. Kaip svarbiausia besivystančių šalių partnerė, ES turi imtis pagrindinio vaidmens, kad būtų sprendžiami su visuotine sveikata susiję uždaviniai. Bendradarbiavimas su skurdžiausiomis pasaulio šalimis, pavyzdžiui, užmezgant mokslinių tyrimų partnerystę, kad būtų taikomos naujausios žinios ir gyvybes išsaugoti padedantys gydymo metodai, yra mūsų moralinė pareiga ir mūsų pačių interesas – užkrečiamos ligos nepaiso sienų. Šiandien pateiktu pasiūlymu taip pat rengiamasi šį rugsėjį vyksiančiam JT susitikimui dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų, kuriame ES turėtų laikytis vieningos ir įtikinamos pozicijos.“

Keturios pagrindinės veiksmų sritys

Pastarąjį dešimtmetį sveikatos politikai skiriama daug dėmesio visame pasaulyje, paramos sveikatai lėšos išaugo keturis kartus ir viršija 16 mlrd. EUR. Netrūksta sėkmingų pavyzdžių ir konkrečių rezultatų, kuriais galima toliau remtis. Tačiau dėl prastos su sveikata susijusių TVT įgyvendinimo pažangos skurdžiausiose šalyse ir vis didesnių globalizacijos keliamų uždavinių būtina tvirta ES visuotinės sveikatos vizija, pozicija ir veiksmai. Šiandien Komisija siūlo ES solidarumo principais pagrįstus veiksmus, kuriais būtų siekiama lygiateisiškų ir visiems prieinamų kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų. Komisija nurodo, kokius pagrindinius uždavinius turi spręsti ES: vadovavimas, visuotinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, ES politikos krypčių derėjimas ir žinios. Šiuo nauju politikos pagrindu siekiama užtikrinti teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir geriau spręsti su visuotine sveikata susijusius uždavinius.

Minėtus keturis uždavinius ES siūloma spręsti:

  • didinant sveikatos srities visuotinį valdymą: ES turėtų laikytis vieningos pozicijos JT agentūrų atžvilgiu ir turėtų stengtis sumažinti su sveikata susijusių projektų įvairovę.

  • Siekiant visiems prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų: ES turėtų užtikrinti, kad teikiant paramą vystymuisi besivystančios šalys plėtotų tvarias sveikatos priežiūros sistemas, ir skatinti visų – tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus – dalyvių darbo pasidalijimą, kad į sveikatos priežiūros sektorių būtų pritrauktos žinios ir finansavimas. Komisija pateiks prioritetinių šalių, kuriose prasčiausiai įgyvendinami su sveikata susiję TVT, sąrašą, pagal kurį ES turėtų atitinkamai sutelkti pagalbą.

  • Užtikrinant, kad su visuotine sveikata susijusios ES vidaus ir išorės politikos sritys būtų geriau derinamos: ES derins veiksmus prekybos ir vystymosi srityse, kad būtų laikomasi darnaus požiūrio į visuotinę sveikatą, įtraukiant ir tokius klausimus, kaip migracija, saugumas, aprūpinimas maistu ir klimato kaita.

  • Plečiant su visuotine sveikata susijusias žinias: užtikrinti, kad pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas visiems prieinama kaina būtų tiekiami produktai ir teikiamos paslaugos ir kad visoms ligoms būtų skiriamas reikalingas dėmesys. Į ES septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą įtrauktas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant su sveikata susijusių TVT, taip pat išsamūs ligų, nuo kurių gali nukentėti besivystančios šalys, moksliniai tyrimai. Pavyzdžiui, vien per pirmuosius trejus septintosios bendrosios programos vykdymo metus (2007–2009 m.) daugiau kaip 200 mln. EUR ES skyrė mokslinių tyrimų projektams, skirtiems kontroliuoti ŽIV ir (arba) AIDS, maliariją ir tuberkuliozę ir užsikrėtusiems šiomis ligomis gydyti.

Šis komunikatas bus aptartas gegužės 11 d. vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje. Tolesni veiksmai bus aptarti birželio mėnesį vyksiančiame visuotinės sveikatos aukšto lygio susitikime, kuriame dalyvaus už sveikatą ir vystymąsi atsakingi ministrai.

Išsamesnė informacija

Komisijos komunikatas „ES vaidmuo sprendžiant visuotinės sveikatos uždavinius“;

Kartu su komunikatu skelbiami trys Komisijos tarnybų darbiniai dokumentai: „Vystomasis bendradarbiavimas siekiant visiems prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų“; „Visuotinė sveikata. Globalizacijos keliamų uždavinių sprendimas“; „Visuotinei sveikatai skirti Europos moksliniai tyrimai ir žinios“.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm.

ES finansuojamų projektų pavyzdžiai:

Azijos jaunimui skirta reprodukcinės sveikatos iniciatyva (RHIYA) Šri Lankoje

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf.

Visa apimantis ŽIV gydymo ir priežiūros priemonių rinkinys Zimbabvėje

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf.

Projektas Nigerijoje „Skiepai – geriausia jūsų vaiko apsauga“

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf.

Motinos ir vaiko sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Uzbekistane

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf.


Side Bar