Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Bryssel 31. maaliskuuta 2010

Komissio kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt joukon ehdotuksia kasvattaakseen EU:n roolia maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä. Pyrkimyksenä on tehostaa EU:n toimintaa, jotta se voisi paremmin luotsata kehittyviä maita oikeille raiteille kohti terveydenhuoltoon liittyviä vuosituhannen kehitystavoitteita. Komissio esittää neljää lähestymistapaa terveystilanteen parantamiseksi: demokraattisempi ja koordinoidumpi maailmanlaajuinen hallinto; yhteiset ponnistukset terveyspalvelujen saattamiseksi kaikkien saataville; terveydenhuoltoon liittyvien EU-politiikkojen johdonmukaisuuden parantaminen; maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä koskevan EU:n tutkimuksen koordinoinnin parantaminen sekä uusimman tiedon ja hoitojen saattaminen kehittyvien maiden asukkaiden saataville.

Kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs, terveys- ja kuluttaja-asioiden komissaari John Dalli ja tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn katsovat, että oikeus terveydenhuoltoon kuuluu kaikille sekä Euroopassa että muualla maailmassa mutta että liian monen osalta se jää yhä toteutumatta. "Eniten on jääty jälkeen terveydenhuoltoon, lapsi- ja äitiyskuolleisuuteen sekä ja hiviin ja aidsiin liittyvissä vuosituhattavoitteissa. Tätä ei voida hyväksyä. Kehitysmaiden suurimpana kumppanina EU:lla on velvollisuus näyttää tietä maailmanlaajuisten terveysongelmien ratkaisemisessa. Meidän on toimittava yhdessä maailman köyhimpien maiden kanssa uusimman tietämyksen saannin ja ihmishenkiä pelastaviin hoitoihin pääsyn parantamiseksi, esimerkiksi tutkimuskumppanuuksien kautta. Se on moraalinen velvollisuutemme ja myös omien etujemme mukaista, sillä tarttuvat taudit eivät pysähdy valtioiden rajoille. Tämänpäiväinen ehdotus on osa syyskuussa pidettävän vuosituhattavoitteita käsittelevän YK:n huippukokouksen valmisteluja. Siellä EU:n on esiinnyttävä yksimielisenä ja vakuuttavana toimijana."

Neljä tärkeintä toiminta-aluetta

Viimeisten kymmenen vuoden aikana terveyspolitiikka on kohonnut kansainvälisesti merkittävään asemaan ja terveydenhuoltoon osoitettu tuki on nelinkertaistunut yli 16 miljardiin euroon. Paljon hyvää on saatu aikaan, ja on esittää konkreettisia saavutuksia, joiden varaan rakentaa. Köyhimmissä maissa ei kuitenkaan ole edistytty terveydenhuoltoon liittyvien vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa, ja globalisaatioon liittyvät ongelmat ovat lisääntymään päin. EU:lta vaaditaan nyt vahvaa maailmanlaajuista näkemystä, kantaa ja toimia terveydenhuollon alalla. Komissio ehdottaa solidaarisuuden periaatteeseen perustuvia toimia, joilla pyritään takaamaan laadukkaiden terveyspalvelujen oikeudenmukainen ja yleinen saanti kaikkialla. Komissio nostaa esiin neljä haastetta, jotka EU:lla on vastassa: johtajuus, kattava terveydenhuolto, EU-politiikkojen johdonmukaisuus ja tietämys. Tämän uuden toimintakehyksen on tarkoitus olla käännekohta edistettäessä oikeutta terveydenhuoltoon ja vastattaessa maailmanlaajuisiin terveydenhuollon haasteisiin.

Näin EU vastaa mainittuihin neljään haasteeseen:

  • Terveydenhuollon maailmanlaajuisen hallinnan parantaminen: EU:n olisi toimittava YK:n piirissä yhtenäisenä toimijana ja pyrittävä vähentämään terveysalan hankkeiden moninaisuutta.

  • Terveyspalvelujen yleisen saatavuuden edistäminen: EU:n olisi varmistettava, että kehitysavulla autetaan kehitysmaita rakentamaan kestävät terveydenhuoltojärjestelmät. EU:n olisi edistettävä kaikkien, sekä julkisten että yksityisten toimijoiden välistä työnjakoa, jotta terveydenhuollon alalle saadaan tietämystä ja rahoitusta. Komissio laatii luettelon maista, jotka ovat eniten jäljessä terveydenhuoltoon liittyvien vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ja joille EU:n olisi siis ensisijaisesti keskitettävä tukensa.

  • EU:n sisä- ja ulkopolitiikan johdonmukaisuuden parantaminen maailmanlaajuisten terveyskysymysten käsittelyssä: EU:n olisi hyödynnettävä kaupan ja kehityksen alojen johtavaa asemaansa luodakseen yhtenäisen tavan käsitellä maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, ottaen huomioon myös muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen, elintarviketurvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät aihepiirit.

  • Tietämyksen lisääminen maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä: EU:n on varmistettava, että tutkimus ja innovointi tuottaa helposti saatavia ja kohtuuhintaisia tuotteita ja palveluja ja ettei mitään sairauksia jätetä huomiotta. EU:n seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluu terveydenhuoltoon liittyvien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää kansainvälistä yhteistyötä sekä laajaa tutkimustyötä taudeista, jotka voivat aiheuttaa valtavaa tuhoa kehittyvissä maissa. Pelkästään puiteohjelman ensimmäisinä kolmena vuotena (2007–2009) EU investoi yli 200 miljoonaa euroa hankkeisiin, joissa tutkittiin hivin/aidsin, malarian ja tuberkuloosin ehkäisemistä ja hoitoa.

Tiedonannosta keskustellaan ulkoasianneuvostossa 11. toukokuuta. EU:n terveys- ja kehitysasioista vastaavat ministerit pohtivat jatkotoimia kesäkuussa pidettävässä maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä käsittelevässä korkean tason kokouksessa.

Lisätietoja

Komission tiedonanto "EU:n rooli maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä"

Tiedonannon ohella julkaistaan kolme komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, jotka käsittelevät terveyspalvelujen yleisen saatavuuden parantamista kehitysyhteistyön avulla, globalisaation tuomia haasteita maailmanlaajuisiin terveyskysymyksiin sekä eurooppalaista tutkimusta ja tietämystä maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Esimerkkejä EU:n rahoittamista hankkeista:

Nuorten lisääntymisterveyttä koskeva aloite Aasiassa (RHIYA) – Sri Lanka:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Kattava hivin hoito- ja hoivapaketti, Zimbabwe:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Rokotus on lapsen paras suoja, Nigeria:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Äitien ja lasten terveyspalvelujen parantaminen, Uzbekistan:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar