Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Brüssel, 31. märts 2010

EL tugevdab üleilmset tervishoidu

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku ELi rolli suurendamiseks üleilmsetes tervishoiumeetmetes. Eesmärk on tõhustada Euroopa abi, et arengumaadel oleks kergem saada üle mahajäämusest, mis on tekkinud aastatuhande arengueesmärkide täitmisel. Üleilmse tervishoiu parandamiseks pakub komisjon välja neli tegevussuunda: muuta selle valdkonna üleilmne juhtimine demokraatlikumaks ja kooskõlastatumaks, ergutada ühiseid jõupingutusi selle nimel, et tervishoiuteenused oleksid kõigile kättesaadavad, tagada muude tervishoiuga seotud ELi poliitikavaldkondade suurem sidusus ning koordineerida täiendavalt ELi tervishoiualaseid teadusuuringuid ja parandada arengumaade juurdepääsu uutele teadmistele ja ravivahenditele.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs, tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ning teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn leiavad, et igaühel on õigus tervisele, elagu ta Euroopas või mujal. „Siiski on suur hulk inimesi sellest õigusest endiselt ilma jäetud. Kõige rängem mahajäämus valitseb just tervishoiuga seotud arengueesmärkide täitmisel, laste ja emade suremuse ning HIV/AIDSi alal. Me ei saa sellega leppida. Arengumaade peamise partnerina on ELi ülesanne tõugata tagant üleilmsete tervishoiuprobleemide lahendamist. Selleks et uued teadmised ja elutähtsad ravivahendid muutuksid maailma kõige vaesemate riikide jaoks kättesaadavaks, tuleks nende riikidega teha koostööd, näiteks teaduspartnerluse teel. Sellist koostööd ei peaks ajendama mitte ainult moraalne kohustus, vaid ka meie endi huvid. Nakkushaigused teatavasti ei tunne riigipiire. Tänane ettepanek moodustab osa ettevalmistustööst, mida tehakse selle aasta septembris aastatuhande arengueesmärkide teemal peetavaks ÜRO tippkohtumiseks, kus EL peab rääkima ühel häälel, et olla usaldusväärne.”

Neli peamist tegevussuunda

Viimase kümne aasta jooksul on terviseküsimused kerkinud rahvusvahelises poliitikas tähtsale kohale ja tervishoiualase abi summa on neljakordistunud, ületades 16 miljardit eurot. See on andnud konkreetseid tulemusi ja hulga häid eeskujusid, mida järgida. Kõige vaesemates riikides on tervishoiualaste arengueesmärkide täitmisel tekkinud siiski paigalseis ja üleilmastumisega kaasnevad väljakutsed üha suurenevad. Seetõttu peab EL kujundama oma selge nägemuse üleilmsest tervisepoliitikast ning seda sõna ja teoga toetama. Tänases ettepanekus visandab komisjon ELi solidaarsuspõhimõttest lähtudes neli tegevussuunda, et pürgida kvaliteetsete tervishoiuteenuste poole, mis oleksid kõigile ja võrdsetel tingimustel kättesaadavad. Komisjoni arvates peab EL peatähelepanu pöörama järgmisele: juhtimisküsimused, tervishoiuteenuste üleüldine kättesaadavus, ELi poliitikavaldkondade sidusus ning teadmised. Sellest uuest poliitilisest raamistikust peab saama pöördepunkt, et tagada igaühele õigus tervisele ja lahendada paremini üleilmsed tervishoiuprobleemid.

ELi meetmed peaksid täitma järgmist nelja eesmärki:

  • Edendada tervisevaldkonna üleilmset juhtimist. EL peaks võtma kõikides ÜRO asutustes ühise seisukoha ja vähendama terviseprojektide vahelisi erinevusi.

  • Pürgida tervishoiuteenuste üleüldise kättesaadavuse poole. EL peaks tagama, et arengumaad kasutavad saadud arenguabi jätkusuutliku tervishoiusüsteemi väljatöötamiseks. Samuti peaks ta toetama sellist avaliku ja erasektori vahelist tööjaotust, mis toob tervishoiusektorisse teadmisi ja rahalisi vahendeid. Komisjon esitab nimekirja riikidest, kes on tervishoiualaste arengueesmärkide täitmisel kõige enam maha jäänud ja vajavad ELi esmatähelepanu.

  • Muuta ELi sise- ja välispoliitika üleilmsetes terviseküsimustes sidusamaks. EL ühendab oma mõjujõu kaubanduse ja arenguabi valdkonnas, et luua üleilmse tervishoiu küsimustes sidus lähenemisviis, mis võtaks arvesse ka rännet, toiduga kindlustatust ja kliimamuutust.

  • Suurendada üleilmseid tervisealaseid teadmisi. EL tagab teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu kõigile kättesaadavad taskukohased tervishoiutooted ja -teenused ning ei jäta kahe silma vahele ühtki haigust. Rahvusvaheline koostöö moodustab osa ELi teadusuuringute seitsmendast raamprogrammist, et aidata täita tervishoiualaseid arengueesmärke ja uurida põhjalikult haigusi, mis võivad mõjuda arenguriikidele hävitavalt. Ainuüksi raamprogrammi kolmel esimesel aastal (2007–2009) investeeris EL 200 miljonit eurot teadusprojektidesse, mis käsitlevad HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi leviku tõkestamist ja ravi.

Tänast ettepanekut arutatakse 11. mail välisasjade nõukogus. Juunis toimub üleilmse tervishoiu teemal kõrgetasemeline kohtumine, kus ELi tervishoiu- ja arenguabiministrid kaaluvad edasisi meetmeid.

Lisateave

Komisjoni teatis „ELi roll ülemaailmses tervishoius”

Koos teatisega avaldatakse kolm komisjoni talituste töödokumenti. Esimese teema on arengukoostöö panus tervishoiuteenuste üleüldise kättesaadavuse tagamisse, teise teema reageerimine üleilmastumisest tingitud probleemidele üleilmses tervishoius ning kolmanda teema Euroopa teaduse ja teadmiste rakendamine üleilmse tervishoiu teenistusse.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

ELi rahastatud projekte:

Reproduktiivtervise algatus Sri Lanka noortele

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Zimbabwe HIV ravi- ja hooldusteenuste tervikpakett

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Nigeeria projekt „Vaktsineerimine – sinu lapse oma turvamees”

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Emadele ja lastele mõeldud tervishoiuteenuste parandamine Usbekistanis

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar