Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2010

Παγκόσμια υγεία: πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια σειρά προτάσεων με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στον τομέα της παγκόσμιας υγείας. Στόχος είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η δράση της Ευρώπης, ώστε να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας στον τομέα της υγείας. Η Επιτροπή παρουσιάζει τέσσερις προσεγγίσεις για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας: δημοκρατικότερη και πιο συντονισμένη διαχείριση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, συλλογική δέσμευση για την καθολική προστασία και την πρόσβαση όλων στις υγειονομικές υπηρεσίες, βελτίωση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της υγείας, βελτίωση του συντονισμού της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της παγκόσμιας υγείας και προώθηση της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στις καινούργιες γνώσεις και μεθόδους θεραπείας.

Ο ευρωπαίος επίτροπος για την ανάπτυξη, κ. Andris Piebalgs, ο ευρωπαίος επίτροπος για την υγεία και την πολιτική καταναλωτών, κ. John Dalli, και η ευρωπαία επίτροπος για την έρευνα, καινοτομία και επιστήμη, κα Máire Geoghegan-Quinn, δήλωσαν τα εξής: «Η υγεία είναι δικαίωμα όλων, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, είναι ένα δικαίωμα το οποίο προς το παρόν πάρα πολλοί άνθρωποι στερούνται. Μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας όσον αφορά την υγεία, η παιδική θνησιμότητα, η μητρική θνησιμότητα και ο ιός HIV/AIDS είναι από τους πιο δύσκολα επιτεύξιμους στόχους. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε. Η ΕΕ, ως βασικός εταίρος των αναπτυσσόμενων χωρών, έχει αναλάβει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων υγείας. Η συνεργασία με τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, για παράδειγμα στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων έρευνας, για τη βελτίωση της πρόσβασης στις καινούργιες γνώσεις και σε θεραπείες που μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές, αποτελεί ηθική υποχρέωση η οποία εξυπηρετεί επίσης και το δικό μας συμφέρον: οι μεταδοτικές ασθένειες, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν σύνορα. Η σημερινή πρόταση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας μας για τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο, και στην οποία η ΕΕ πρέπει να διατυπώσει τη γνώμη της με ενιαία και αξιόπιστη φωνή.»

Τέσσερις βασικοί τομείς δράσης

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η πολιτική στον τομέα της υγείας απέκτησε ιδιαίτερη σημασία σε διεθνές επίπεδο και η χορηγούμενη υγειονομική βοήθεια έχει τετραπλασιαστεί και φθάνει σήμερα πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε στο ενεργητικό μας πολλές θετικές εμπειρίες και μπορούμε να στηρίξουμε τις μελλοντικές μας δράσεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όμως, η ανεπαρκής πρόοδος που παρατηρείται στις φτωχότερες χώρες σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας όσον αφορά την υγεία και οι όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται λόγω της παγκοσμιοποίησης, απαιτούν η ΕΕ να έχει σαφή και σφαιρική εικόνα των καθηκόντων της και να ενεργεί με αποφασιστικότητα. Η Επιτροπή προτείνει σήμερα διάφορους τομείς δράσης, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, με σκοπό την ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η Επιτροπή συνοψίζει τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ ως εξής: ηγετικός ρόλος, καθολική πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, συνοχή των πολιτικών της ΕΕ και διάδοση των γνώσεων. Αυτό το νέο πλαίσιο πολιτικής πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής όσον αφορά την προώθηση του δικαιώματος στην υγεία και να βελτιώσει την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την παγκόσμια υγεία.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις ακόλουθες τέσσερις προκλήσεις:

  • ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας: η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει ενιαία θέση στο πλαίσιο των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και να προσπαθήσει να μειώσει τα πολυάριθμα προγράμματα στον τομέα της υγείας,

  • καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης: η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δίνει τη δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν βιώσιμα συστήματα υγείας. Επίσης, πρέπει να προωθήσει την κατανομή της εργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών, και να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας. Η Επιτροπή θα προτείνει έναν κατάλογο χωρών προτεραιότητας, κυρίως χωρών που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη υστέρηση σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας όσον αφορά την υγεία, στις οποίες η ΕΕ πρέπει να εστιάσει τις ενισχύσεις της,

  • εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά την παγκόσμια υγεία: η ΕΕ χάρη στον ηγετικό της ρόλο στον τομέα του εμπορίου και στον τομέα της ανάπτυξης, θα μπορέσει να αναπτύξει συνεκτική προσέγγιση για τα προβλήματα της παγκόσμιας υγείας, στην οποία θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πλευρές της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής,

  • βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την παγκόσμια υγεία: η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να καταστήσουν δυνατή την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που να είναι προσιτές και οικονομικές χωρίς να παραμελείται καμία ασθένεια. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα (7ο ΠΠ) προβλέπει διεθνή συνεργασία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας όσον αφορά την υγεία, καθώς και σημαντικές εργασίες έρευνας για τις ασθένειες που πλήττουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, μόνο και μόνο κατά τα τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών του 7ου ΠΠ (2007-2009), η ΕΕ επένδυσε ήδη πάνω από 200 εκατ. ευρώ σε προγράμματα έρευνας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα εξεταστεί στις 11 Μαΐου από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι υπουργοί υγείας και ανάπτυξης της ΕΕ, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν τον Ιούνιο στο πλαίσιο της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου για την παγκόσμια υγεία, θα εξετάσουν περισσότερες δυνατότητες δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ο ρόλος της ΕΕ όσον αφορά την παγκόσμια υγεία»,

Μαζί με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύονται τρία έγγραφα εργασίας: «Contributing to universal coverage of health services through development cooperation» (Συνεισφορά στην καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας), «Global health: responding to the challenges of globalization» (Παγκόσμια υγεία: απόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης), «European research and knowledge for global health» (Η ευρωπαϊκή έρευνα και οι γνώσεις της Ευρώπης για την παγκόσμια υγεία).

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Παραδείγματα έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ:

«Reproductive Health Initiative for Youth in Asia (RHIYA) – Sri Lanka» (Πρωτοβουλία σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία για την νεολαία στην Ασία (RHIYA) – Σρι Λάνκα)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

«A comprehensive HIV treatment & care package in Zimbabwe» (Θεραπευτική αγωγή του HIV και περίθαλψη των ασθενών στη Ζιμπάμπουε)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

«Immunisation is your child's best body guard – Nigeria» (Η ανοσοποίηση είναι ο καλύτερος σωματοφύλακας του παιδιού σας – Νιγηρία)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

«Improvement of mother and child care health services in Uzbekistan» (Βελτίωση των υγειονομικών υπηρεσιών περίθαλψης μητέρας και παιδιού στο Ουζμπεκιστάν)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar