Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Bryssel den 31 mars 2010

Kommissionen antar sina strategiska prioriteringarna för 2010

EU-kommissionen har i dag antagit sitt arbetsprogram för 2010. Arbetsprogrammet återspeglar kommissionens fasta beslutsamhet att ta EU ur den ekonomiska krisen och föra en politik som är till direkt nytta för invånarna i EU. Kommissionen har enats om 34 strategiska prioriteringar som ska genomföras innan årets slut. Den har också enats om ytterligare 280 viktiga förslag som ska övervägas för 2010 och kommande år. Kommissionens arbetsprogram lägger grunden för de viktiga politiska åtaganden som kommissionen kommer att göra under de kommande åren.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade: "Den nya kommissionen tillträdde för sex veckor sedan. Nu har vi enats om våra prioriteringar och fastställt en vägledande förteckning över initiativ för de kommande åren. Det är dags att gå från ord till handling. Att fortsätta som tidigare är inget alternativ. Det arbetsprogram som vi har antagit idag är en agenda med högt satta men realistiska mål. Jag hoppas att medlemsländerna och andra EU-institutioner kommer att sätta målen lika högt".

Den nya kommissionen kommer att koncentrera sina insatser på fyra huvudteman.

  • Att hantera krisen och slå vakt om Europas sociala marknadsekonomi (omfattar bland annat stärkt finanspolitisk bevakning, förslag till hur problemen på finansmarknaderna ska lösas, de fem huvudinitiativen i Europa 2020 och åtgärdande av EU:s flaskhalsproblem och svaga punkter).

  • Att skapa en agenda för medborgarna, där människan står i centrum för EU:s arbete (omfattar bland annat handlingsplanen för Stockholmsprogrammet, medborgarnas processuella rättigheter, verkställighet av domar på det civilrättsliga och det straffrättsliga området, en översyn av arbetstidsdirektivet, en grönbok om pensionernas framtid, en ny strategi för biologisk mångfald och EU:s insatskapacitet vid katastrofer).

  • Att utveckla en väl sammanhållen utrikespolitik med högt satta mål och ett globalt perspektiv (omfattar bland annat inrättande av EU:s utrikestjänst, en handelsstrategi för Europa 2020, en styrd utvidgningsprocess, en handlingsplan inför toppmötet om millennieutvecklingsmålen 2015 och fortsatt utveckling av viktiga bilaterala förbindelser).

  • Att modernisera EU:s olika verktyg och arbetssätt (omfattar bland annat större tonvikt på ”smart” lagstiftning och en anpassning av EU:s budgetram till politiska prioriteringar genom budgetöversynen).

Detta första arbetsprogram lägger tyngdpunkten vid de strategiska initiativen för 2010 men innehåller också en del av de initiativ som övervägs för de kommande åren. Programmet gör det därför lättare för Europaparlamentet, rådet och andra berörda parter att förutse kommande politiska initiativ, samtidigt som det lämnar ett tillräckligt handlingsutrymme för framtida utmaningar. De initiativ som tas upp syftar både till att snabbt och effektivt bemöta utmaningar på kort sikt och till att utforma Europas framtid till förmån för dess invånare. Genom att driva dessa olika initiativ kommer kommissionen att ange en färdriktning för EU för det kommande årtiondet, som också framgår av Europa 2020-strategin och det pågående arbetet för att förbereda den framtida EU-budgeten.

Bakgrund

Kommissionens arbetsprogram bygger på de politiska riktlinjer som dess ordförande José Manuel Barroso lade fram i september 2009.

I detta sitt första arbetsprogram fastställer den nya kommissionen sina mål och åtaganden för 2010 och de kommande åren. Det tar upp problem som kräver en omedelbar lösning och anger den politiska färdriktningen för hur man ska tackla kommande utmaningar, och lägger därmed grunden för det vidare arbetet under resten av mandatperioden.

Kommissionens arbetsprogram innehåller flera nyheter som skiljer det från tidigare arbetsprogram. Dels är det flerårigt vilket gör kommissionens arbete mer förutsägbart och underlättar samarbetet med de övriga institutionerna. Dels är det också flexiblare än tidigare program. För att underlätta dialog, skapa förutsägbarhet och säkra öppenhet och insyn åtföljs programmet av

  • en förteckning över 34 strategiska initiativ som kommissionen ska genomföra under 2010 (bilaga I),

  • viktiga förslag som kommer att övervägas under 2010 och därefter, och som kan bli vägledande för resten av mandatperioden (bilaga II),

  • en förteckning över förenklingsförslag och tillbakadraganden (bilagorna III och IV).

Kommissionen kommer att se över sitt arbetsprogram varje år. Den kommer att fastställa nya årliga strategiska initiativ och anpassa de fleråriga initiativen om det blir nödvändigt mot bakgrund av nya förutsättningar, bland annat resultaten av det förberedande arbetet eller översyner av genomförandet.

Kommissionen kommer i nära samarbete med Europaparlamentet, rådet och andra berörda parter att se till att både den övergripande strategin och enskilda initiativ får en bred förankring. Den nya kommissionen hoppas att arbetsprogrammet ska fungera som en viktig byggsten för det gemensamma interinstitutionella programmet enligt artikel 17.1 i det nya Lissabonfördraget.

Arbetsprogrammet finns på

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar