Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Bruselj, 31. marca 2010

Komisija sprejela strateške prednostne naloge za leto 2010

Evropska komisija je danes sprejela svoj delovni program za leto 2010. Iz njega je razvidna odločenost Komisije, da Evropo popelje iz gospodarske krize in uresniči politiko, ki bo imela neposredne koristi za državljane. Komisija je pripravila seznam 34 strateških prednostnih nalog, ki bodo izvedene do konca leta. Določila je tudi 280 glavnih predlogov, ki naj bi se obravnavali v letu 2010 in pozneje. Delovni program določa osnovo za glavne politične zaveze, ki jih bo Komisija sprejela v prihodnjih letih.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je dejal: „Mandat nove Komisije se je pričel pred šestimi tedni. Dogovorili smo se glede naših prednostnih nalog ter pripravili okvirni seznam pobud za prihodnja leta. Čas je, da ukrepamo. „Poslovanje brez sprememb“ ne pride v poštev. Delovni program, ki smo ga sprejeli danes, je ambiciozno zastavljen, vendar realističen program rezultatov. Upam, da bodo tudi države članice in druge institucije EU pokazale enako ambicioznost“.

Komisija bo svoje delo usmerila v štiri glavna področja ukrepanja:

  • spopadanje s krizo in ohranitev evropskega modela socialnega tržnega gospodarstva (na primer strožji davčni nadzor, predlogi za obnovitev finančnih trgov, pet vodilnih pobud strategije Evropa 2020 ter odpravljanje evropskih ozkih grl in manjkajočih povezav);

  • oblikovanje agende državljanov, ki v osrčje evropskega ukrepanja umešča ljudi (na primer stockholmski akcijski načrt, procesne pravice državljanov, izvrševanje sodnih odločb v civilnih in kazenskih zadevah, pregled direktive o delovnem času, zelena knjiga o prihodnosti pokojnin, nova strategija o biotski raznovrstnosti ter zmogljivost odzivanja EU na nesreče);

  • razvoj ambiciozne in usklajene zunanje agende za ves svet (na primer vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje, trgovinska strategija za Evropo 2020, usmerjanje procesa širitve, akcijski načrt kot del priprav na vrh o razvojnih ciljih tisočletja leta 2015 ter nadaljnji razvoj najpomembnejših dvostranskih odnosov);

  • posodobitev instrumentov in načinov delovanja EU (na primer večji poudarek na pametnem upravljanju in prilagoditev finančnega okvira EU v skladu s prednostnimi nalogami politik, pri čemer bi se uporabila revizija proračuna).

Ta prvi delovni program je osredotočen na izvajanje strateških pobud v letu 2010. Poudarja tudi nekatere od številnih pobud, ki so predvidene za naslednja leta, ter tako združuje predvidljivost politik za Evropski parlament in Svet (ter za zainteresirane strani) s prožnostjo, ki bo potrebna za prilagajanje spreminjajočim se razmeram. Te pobude so oblikovane tako za odziv na trenutne težave, katerega učinki bodo hitro vidni, kot tudi za oblikovanje prihodnosti Evrope v dolgoročno korist njenih državljanov. Komisija bo z razvijanjem pobud določila usmeritev EU v naslednjem desetletju, ki jo nakazujejo njena strategija Evropa 2020 in tekoča priprava novega proračuna EU.

Ozadje

Delovni program Komisije se opira na politične smernice, ki jih je septembra 2009 predstavil predsednik Barroso.

V prvem delovnem programu nove Komisije so opredeljene njene ambicije in zaveze za leto 2010 ter pozneje. Program obravnava pereča vprašanja in določa usmeritev politik za reševanje porajajočih se izzivov ter s tem polaga temelje nadaljnjega dela za čas trajanja mandata.

Ta delovni program Komisije se v več pogledih razlikuje od prejšnjih. Zajema obdobje več let, kar bo pripomoglo k večji predvidljivosti dela Komisije in olajšalo sodelovanje z drugimi institucijami. Prav tako mu je Komisija zagotovila večjo prožnost. Da bi spodbudili dialog ter zagotovili predvidljivost in preglednost, so k delovnemu programu priloženi:

  • seznam 34 strateških pobud, ki se jih je Komisija zavezala izvesti v letu 2010 (Priloga I),

  • glavni predlogi, ki se bodo obravnavali v letu 2010 in pozneje ter pomenijo okvirne usmeritve za preostalo obdobje mandata (Priloga II),

  • seznam predlogov za poenostavitev zakonodaje in predlogov, ki jih bo umaknila (prilogi III in IV).

Komisija bo svoj delovni program pregledala vsako leto ter ob tem zastavila nove strateške pobude. Večletno perspektivo bo po potrebi prilagodila novim razmeram, med drugim tudi rezultatom pripravljalnega dela in pregleda izvajanja.

Komisija bo tesneje sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom, pa tudi z zainteresiranimi stranmi, da bi zagotovila široko soglasje glede splošnega pristopa in posameznih pobud. Prizadeva si doseči, da bi njen delovni program predstavljal temelj skupnega medinstitucionalnega načrtovanja na podlagi člena 17(1) Lizbonske pogodbe.

Delovni program je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar