Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

V Bruseli 31. marca 2010

Komisia prijíma strategické priority na rok 2010

Európska komisia dnes prijala svoj pracovný program na rok 2010. Tento pracovný program odráža odhodlanie Komisie vyviesť Európu z hospodárskej krízy a uskutočňovať politiku, ktorá prinesie občanom priame výhody. Komisia sa dohodla na zozname 34 strategických priorít, ktoré sa budú realizovať do konca tohto roka. Dosiahla tiež dohodu týkajúcu sa 280 hlavných návrhov na zváženie v priebehu roka 2010 a po ňom. Pracovný program Komisie je východiskom pre významné politické záväzky, ktoré Komisia prijme v najbližších rokoch.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Nová Komisia pôsobí vo svojej funkcii šesť mesiacov. Teraz sme sa dohodli na našich prioritách a vytvorili sme orientačný zoznam iniciatív pre nasledujúce roky. Je čas konať. Postupovať ďalej bez zmien nie je možné. Pracovný program, ktorý sme dnes prijali, je ambicióznym ale realistickým programom dosahovania výsledkov. Dúfam, že členské štáty a ostatné inštitúcie EÚ sa tejto úrovni ambícií vyrovnajú.

Nová Komisia bude prijímať opatrenia v štyroch hlavných oblastiach:

  • riešenie krízy a udržiavanie sociálneho trhového hospodárstva Európy (ide napríklad o zvýšený fiškálny dohľad, návrhy na nápravu finančných trhov, päť prioritných iniciatív pre Európu 2020 a riešenie prekážok a chýbajúcich spojení v Európe),

  • vytvorenie Agendy občanov, vďaka ktorej budú európske opatrenia zamerané predovšetkým na ľudí (ide napríklad o štokholmský akčný plán, procesné práva občanov, výkon súdnych rozhodnutí v občianskych a trestných veciach, revíziu smernice o pracovnom čase, zelenú knihu o budúcnosti dôchodkov, novú stratégiu pre biodiverzitu a kapacity EÚ v oblasti reakcie na katastrofy),

  • rozvoj ambicióznej a súdržnej vonkajšej agendy s globálnym dosahom (ide napríklad o zriadenie Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť, obchodnú stratégiu pre Európu 2020, riadenie procesu rozširovania, akčný plán prípravy na samit týkajúci sa rozvojových cieľov tisícročia v roku 2015 a pokračovanie rozvíjania kľúčových bilaterálnych vzťahov),

  • modernizácia nástrojov a spôsobov práce EÚ (ide napríklad o väčšie zameranie na tzv. „inteligentnú reguláciu“ a prijatie finančného rámca EÚ s cieľom podporovať politické priority prostredníctvom preskúmania rozpočtu).

Tento prvý pracovný program sa zameriava na uskutočňovanie strategických iniciatív v roku 2010. Nie celkom vyčerpávajúcim spôsobom upozorňuje aj na iniciatívy, o ktorých sa uvažuje pre nasledujúce roky, čím spája predvídateľnosť pre Európsky parlament a Radu – a tiež pre zainteresované strany – s flexibilitou, ktorá je nevyhnutná na prispôsobovanie sa meniacim sa okolnostiam. Tieto iniciatívy sú vytvorené s cieľom reagovať na bezprostredné výzvy a rýchle prinášať výsledky a zároveň utvárať budúcnosť Európy z hľadiska dlhodobého prínosu pre občanov. Tým, že Komisia tieto iniciatívy uskutoční, určí smerovanie EÚ v nasledujúcom desaťročí, ako je zdôraznené v stratégii EÚ 2020 a v prebiehajúcom úsilí na prípravu budúceho rozpočtu EÚ.

Súvislosti

Pracovný program Komisie vychádza z politických usmernení, ktoré predstavil predseda Barroso v septembri 2009.

Tento prvý pracovný program novej Komisie vytyčuje jej ambície a záväzky na rok 2010 a nasledujúce roky. Rieši otázky bezprostredného záujmu, stanovuje politické smerovanie reakcií na blížiace sa výzvy a vytvára základ pre ďalšiu činnosť do konca funkčného obdobia.

Pracovný program Komisie má niekoľko nových prvkov, ktoré ho odlišujú od predchádzajúcich programov. Je viacročný, čo zlepší predvídateľnosť činnosti Komisie a uľahčí spoluprácu s ostatnými inštitúciami. Tento pracovný program je tiež flexibilnejší. V záujme uľahčenia dialógu, predvídateľnosti a zabezpečenia transparentnosti sú k tomuto programu pripojené:

  • zoznam 34 strategických iniciatív, k realizácii ktorých sa Komisia zaväzuje v roku 2010 (príloha I),

  • hlavné návrhy na zváženie počas roku 2010 a po ňom, ktoré predstavujú vyhliadky na zvyšok funkčného obdobia (príloha II),

  • zoznam návrhov na zjednodušenie a stiahnutie (prílohy III a IV).

Komisia bude svoj pracovný program každoročne revidovať, pričom stanoví nové ročné strategické iniciatívy a upraví viacročné smerovanie, pokiaľ si to budú vyžadovať nové okolnosti vrátane výsledkov prípravnej činnosti a prieskumu vykonávania.

Komisia bude teraz úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a zainteresovanými stranami, aby zabezpečila všeobecné stotožnenie sa s celkovým prístupom a individuálnymi iniciatívami. Komisia si želá, aby jej pracovný program predstavoval základný kameň spoločného medziinštitucionálneho plánovania podľa článku 17 ods. 1 Lisabonskej zmluvy.

Pracovný program je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar