Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Brussels, 31 maart 2010

Commissie bepaalt strategische prioriteiten voor 2010

De Europese Commissie heeft vandaag haar werkprogramma voor 2010 vastgesteld. Uit het werkprogramma blijkt de vastberadenheid van de Commissie om Europa uit de economische crisis weg te leiden en om concrete resultaten te boeken waarvan de burger direct het voordeel ondervindt. De Commissie heeft een lijst opgesteld van 34 strategische prioriteiten die vóór het eind van dit jaar worden uitgevoerd. Er is ook overeenstemming over 280 belangrijke voorstellen die dit jaar en de volgende jaren worden onderzocht. Het werkprogramma geeft dus de belangrijkste beleidsengagementen van de Commissie voor de komende jaren weer.

"De nieuwe Commissie is nu zes weken aan het werk. We zijn het eens geworden over onze prioriteiten en een indicatieve lijst van initiatieven voor de komende jaren. Nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. We kunnen de zaken niet op hun beloop laten. Het huidige werkprogramma is een ambitieus maar realistisch en resultaatgericht plan. Ik hoop dat de lidstaten en de andere instellingen van de EU even ambitieus zijn," aldus Commissievoorzitter José Manuel Barroso.

De vier zwaartepunten voor het optreden van de nieuwe Commissie zijn:

  • De crisis aanpakken en Europa’s sociale markteconomie ondersteunen (voorbeelden zijn onder meer een betere begrotingscontrole, voorstellen voor het herstel van de financiële markten, de vijf streefdoelen van Europa 2020 en het aanpakken van knelpunten en ontbrekende schakels)

  • Een agenda voor de burger opstellen die mensen in het middelpunt van de Europese activiteit plaatst (voorbeelden zijn onder meer het actieplan van Stockholm, procedurerechten voor burgers, de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en strafrechtelijke zaken, de herziening van de richtlijn inzake arbeidstijd, een groenboek over de toekomst van de pensioenen, een nieuwe strategie voor biodiversiteit en het reactievermogen van de EU op rampen)

  • Een ambitieus en samenhangend buitenlands beleid met mondiale reikwijdte ontwikkelen (voorbeelden zijn onder meer de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden, een handelsstrategie voor Europa 2020, het sturen van het uitbreidingsproces, een actieplan dat de top over de millenniumdoelstellingen in 2015 voorbereidt en het verder uitwerken van belangrijke bilaterale betrekkingen)

  • EU-instrumenten en werkwijzen moderniseren (voorbeelden zijn onder meer een verhoogde aandacht voor slimme regelgeving en het afstemmen van het financiële kader van de EU op de beleidsprioriteiten via de begrotingsevaluatie).

Dit eerste werkprogramma concentreert zich op het uitvoeren van de strategische initiatieven voor 2010. Het bevat ook een onvolledige lijst van initiatieven die voor de komende jaren op stapel staan.

Hierbij wordt voorspelbaarheid voor het Europees Parlement en de Raad – en andere belanghebbenden –gecombineerd met de nodige flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De initiatieven zijn ontworpen om zowel in te kunnen spelen op directe uitdagingen en snel effect te sorteren, als om vorm te geven aan de toekomst van Europa met het oog op langetermijnvoordelen voor de burgers. De Commissie zet hiermee een koers uit voor de EU in de komende tien jaar, zoals die is geschetst in de Europa 2020-strategie en in het voorbereidende werk voor de toekomstige begroting.

Achtergrond

Het werkprogramma van de Commissie bouwt verder op de politieke richtsnoeren die voorzitter Barroso in september 2009 heeft voorgedragen.

Het eerste werkprogramma van de nieuwe Commissie schetst de ambities en engagementen voor 2010 en daarna. Het pakt dringende zaken aan en bepaalt een beleidskoers die inspeelt op komende uitdagingen, en vormt zodoende de basis voor de werkzaamheden tijdens de verdere ambtsperiode.

Het werkprogramma van de Commissie onderscheidt zich van de vorige door een aantal nieuwigheden. Het omvat meerdere jaren, wat de voorspelbaarheid van het werk van de Commissie verhoogt en de samenwerking met andere instellingen makkelijker maakt. Het werkprogramma heeft ook een grotere flexibiliteit. Om samenspraak te vergemakkelijken, voorspelbaarheid te verschaffen en transparantie te garanderen worden volgende bijlagen aan het werkprogramma toegevoegd:

  • Een lijst van 34 strategische initiatieven waarvoor de Commissie in 2010 resultaten belooft (bijlage I).

  • Belangrijke voorstellen die in de loop van 2010 en daarna worden onderzocht, en dus voor de rest van de ambtsperiode in het vooruitzicht worden gesteld (bijlage II).

  • Een lijst van voorstellen tot vereenvoudiging en ingetrokken voorstellen (bijlagen III en IV).

De Commissie zal haar werkprogramma elk jaar herzien en nieuwe jaarlijkse strategische doelstellingen bepalen. De meerjarenlijn zal worden aangepast waar zulks nodig is in het licht van nieuwe omstandigheden.

De Commissie gaat nu nauw samenwerken met zowel het Europees Parlement en de Raad als andere belanghebbenden om een breed draagvlak voor de algemene aanpak en de individuele initiatieven te garanderen. De Commissie wil dat haar werkprogramma een centrale bouwsteen vormt voor de gemeenschappelijke interinstitutionele programmering op grond van artikel 17(1) van het Verdrag van Lissabon.

U vindt het werkprogramma op

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar