Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Briselē, 2010. gada 31. martā

Komisija pieņem 2010. gada stratēģiskās prioritātes

Eiropas Komisija šodien pieņēma savu 2010. gada darba programmu. Darba programma atspoguļo Komisijas apņemšanos izvest Eiropu no ekonomiskās krīzes un īstenot politiku, kas nodrošina tiešus ieguvumus tās iedzīvotājiem. Komisija ir vienojusies par sarakstu, kurā iekļautas 34 stratēģiskās prioritātes, kas tiks īstenotas līdz gada beigām. Tā ir vienojusies arī vēl par 280 galvenajiem priekšlikumiem, kas izskatāmi 2010. gadā un turpmāk. Komisijas darba programmā ir noteikti sagatavošanas darbi galvenajām politikas saistībām, ko Komisija uzņemsies nākamajos gados.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: „Jaunā Komisija strādā sešas nedēļas. Mēs tagad esam vienojušies par savām prioritātēm un sagatavojuši iniciatīvu orientējošu sarakstu nākamajiem gadiem. Ir pienācis laiks rīkoties. Darboties kā parasti nav iespējams. Šodien pieņemtā darba programma ir vērienīga, bet reāla darba kārtība rezultātu nodrošināšanai. Es ceru, ka dalībvalstis un pārējās ES iestādes pieskaņosies šā līmeņa centieniem".

Jaunajai Komisijai būs četri galvenie darbības virzieni.

  • Krīzes pārvarēšana un Eiropas sociālās tirgus ekonomikas stiprināšana (piemēram, pastiprināta fiskālā uzraudzība, priekšlikumi finanšu tirgu atveseļošanai, piecas vadošās iniciatīvas Europe 2020 ietvaros un Eiropas nepilnību un trūkstošo saikņu novēršana).

  • Pilsoņu programmas veidošana, kurā cilvēki ir Eiropas rīcības centrā (piemēram, Stokholmas rīcības plāns, pilsoņu procesuālās tiesības, spriedumu izpilde civillietās un krimināllietās, darba laika direktīvas pārskatīšana, Zaļā grāmata par pensiju nākotni, jauna bioloģiskās daudzveidības stratēģija un ES spēja reaģēt uz katastrofām).

  • Vērienīgas un saskaņotas globāla mēroga ārējās programmas izstrāde (piemēram, Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide, tirdzniecības stratēģija Europe 2020 nolūkā, paplašināšanās procesa virzība, rīcības plāns līdz 2015. gada augstākā līmeņa sanāksmei par Tūkstošgades attīstības mērķiem un galveno divpusējo attiecību izveides turpināšana).

  • ES mehānismu un darba metožu modernizēšana (piemēram, lielāks uzsvars uz labu regulējumu un ES finanšu shēmas pielāgošana, lai tā kalpotu politikas prioritātēm, izmantojot budžeta pārskatīšanu).

Šī pirmā darba programma ir vērsta uz stratēģisko iniciatīvu īstenošanu 2010. gadā. Tajā ir ieskicētas arī papildināmas iniciatīvas, kas apsveramas nākamajiem gadiem, tādējādi apvienojot prognozējamību Eiropas Parlamentam un Padomei, kā arī ieinteresētajām personām, un vajadzīgo elastību, lai pielāgotos mainīgiem apstākļiem. Šīs iniciatīvas ir paredzētas, lai pievērstos steidzamu problēmu risināšanai un ātri gūtu rezultātus, kā arī veidotu Eiropas nākotni, kas nodrošina ilgtermiņa ieguvumus tās iedzīvotājiem. Īstenojot iniciatīvas, Komisija noteiks ES virzienu nākamajā desmitgadē, kā ieskicēts Europe 2020 stratēģijā un notiekošajā darbā pie ES nākamā budžeta sagatavošanas.

Pamatinformācija

Komisijas darba programmas pamatā ir politiskās vadlīnijas, ar kurām priekšsēdētājs Barrozu iepazīstināja 2009. gada septembrī.

Jaunās Komisijas pirmajā darba programmā ir izklāstīti tās mērķi un apņemšanās 2010. gadam un turpmāk. Tā pievēršas steidzamu jautājumu risināšanai un nosaka politikas virzību, lai reaģētu uz gaidāmajām problēmām, tādējādi liekot pamatu turpmākajam darbam atlikušajā pilnvaru laikā.

Komisijas darba programmai ir vairākas jaunas iezīmes, kas to atšķir no iepriekšējām programmām. Tā ir daudzgadu un tādējādi uzlabos Komisijas darba prognozējamību, kā arī sekmēs sadarbību ar pārējām iestādēm. Darba programmai ir arī lielāka elastības pakāpe. Lai veicinātu dialogu, nodrošinātu prognozējamību un pārredzamību, minētai darba programmai ir šādi pielikumi.

  • Saraksts, kurā iekļautas 34 stratēģiskās iniciatīvas, ko Komisija apņemas īstenot 2010. gadā (I pielikums).

  • Svarīgākie priekšlikumi, kas apsverami 2010. gadā un turpmāk un ir pagaidu prognozes atlikušajam pilnvaru laikam (II pielikums).

  • Vienkāršošanas priekšlikumu un atcelšanas priekšlikumu saraksts (III un IV pielikums).

Komisija pārskatīs savu darba programmu katru gadu, nosakot jaunas ikgadējās stratēģiskās iniciatīvas un attiecīgā gadījumā pielāgojot daudzgadu perspektīvu, ņemot vērā jaunus apstākļus, tostarp sagatavošanas darba rezultātus un izpildes pārskatīšanu.

Komisija tagad cieši sadarbosies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu līdzatbildību par vispārējo pieeju un atsevišķām iniciatīvām. Šī Komisija vēlētos, lai tās darba programma būtu stūrakmens kopējā starpiestāžu plānošanā, kas ierosināta saskaņā ar Lisabonas līguma 17. panta 1. punktu.

Darba programma ir atrodama:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar