Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Bryssel 31. maaliskuuta 2010

Komissio hyväksyy vuoden 2010 strategiset painopisteet

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään vuoden 2010 työohjelmansa. Työohjelmasta ilmenee komission päättäväisyys ohjata Eurooppa ulos talouskriisistä ja toteuttaa toimenpiteitä, joista on suoraan etua kansalaisille. Komissio on vahvistanut 34 strategista painopistettä, jotka pannaan täytäntöön ennen vuoden loppua. Se on lisäksi määritellyt 280 muuta merkittävää ehdotusta, joita käsitellään vuonna 2010 ja sen jälkeen. Komission työohjelmassa vahvistetaan komission tulevien vuosien tärkeimmät poliittiset sitoumukset.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että uusi komissio on nyt ollut virassa kuusi viikkoa. Se on sopinut painopisteistä ja laatinut viitteellisen luettelon tulevien vuosien aloitteista. Nyt on toimenpiteiden aika. Barroson mukaan ei ole mahdollista jatkaa toimintaa entiseen tapaan. Hän totesi, että tänään hyväksytyssä työohjelmassa ajetaan kunnianhimoisia mutta realistisia tuloksia. Barroso sanoi toivovansa, että jäsenvaltiot ja muut EU:n toimielimet tekevät yhtä kunnianhimoisia suunnitelmia.

Uusi komissio keskittyy neljään toimenpidealueeseen:

  • Kriisin voittaminen ja sosiaalisen markkinatalouden säilyttäminen Euroopassa (esimerkiksi julkisen talouden valvonnan tehostaminen, rahoitusmarkkinoiden korjaamista koskevat ehdotukset, viisi Eurooppa 2020 ‑lippulaivahanketta sekä pullonkaulojen ja puuttuvien yhteyksien korjaaminen Euroopassa).

  • Kansalaisten toimintasuunnitelma, jossa asetetaan kansalaiset EU-toiminnan keskipisteeseen (esimerkiksi Tukholman toimintasuunnitelma, prosessuaaliset oikeudet kansalaisille, siviili- ja rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpano, työaikadirektiivin tarkistus, eläkkeiden tulevaisuutta koskeva vihreä kirja, uusi biologista monimuotoisuutta koskeva strategia ja EU:n katastrofivalmiudet).

  • Kunnianhimoisen, johdonmukaisen ja kattavan ulkosuhdestrategian kehittäminen (esimerkiksi Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen, kauppastrategia vuoden 2020 Eurooppaa varten, laajentumisprosessin ohjaaminen, toimintasuunnitelma vuosituhannen kehitystavoitteista vuonna 2015 järjestettävää huippukokousta edeltävälle ajalle ja tärkeimpien kahdenvälisten suhteiden kehittämisen jatkaminen.

  • EU:n välineiden ja työskentelytapojen uudistaminen (esimerkiksi keskittyminen entistä enemmän järkevään sääntelyyn ja EU:n rahoituskehyksen mukauttaminen talousarviotarkistuksen kautta siten, että se vastaa paremmin poliittisia painopisteitä).

Tässä ensimmäisessä työohjelmassa keskeisellä sijalla ovat vuoden 2010 strategiset aloitteet. Lisäksi siinä tuodaan viitteellisesti esiin harkittavana olevia tulevien vuosien aloitteita. Tällä tavoin tuleva toiminta on Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä sidosryhmien ennustettavissa ja säilytetään joustavuus, joka on välttämätöntä muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseksi.

Aloitteiden tavoitteena on vastata välittömiin haasteisiin ja tuottaa tuloksia nopeasti ja lisäksi muokata Euroopan tulevaisuutta tavalla, josta Euroopan kansalaiset hyötyvät pitkällä aikavälillä. Komissio vahvistaa aloitteilla EU:n toimille seuraavan vuosikymmenen aikana suunnan, joka tulee esiin myös Eurooppa 2020 ‑strategiassa ja EU:n tulevan talousarvion valmistelutöissä.

Taustaa

Komission työohjelma perustuu poliittisiin suuntaviivoihin, jotka puheenjohtaja Barroso esitti syyskuussa 2009.

Uuden komission ensimmäisessä työohjelmassa esitetään komission tavoitteet ja sitoumukset vuodelle 2010 ja sen jälkeiselle kaudelle. Siinä käsitellään välitöntä reagointia edellyttäviä kysymyksiä ja määritellään politiikan suunta tuleviin haasteisiin vastaamiseksi ja se toimii perustana tuleville toimille toimikauden loppuaikana.

Komission työohjelmassa on useita uusia piirteitä, jotka erottavat sen aikaisemmista työohjelmista. Se on monivuotinen, mikä parantaa komission toimien ennustettavuutta ja helpottaa yhteistyötä muiden toimielinten kanssa. Työohjelmassa on myös lisätty joustavuutta. Vuoropuhelun helpottamiseksi sekä ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi työohjelmaan on liitetty

  • luettelo 34 strategisesta aloitteesta, jotka komissio on sitoutunut toteuttamaan vuonna 2010 (liite I)

  • tärkeimmät ehdotukset, joita käsitellään vuodesta 2010 alkaen ja jotka ovat alustavasti toimikauden loppuajan mahdollisia toimia (liite II)

  • luettelo lainsäädännön yksinkertaistamista koskevista ehdotuksista ja peruutetuista ehdotuksista (liitteet III ja IV).

Komissio tarkastelee työohjelmaansa uudelleen vuosittain ja tarvittaessa vahvistaa uusia strategisia aloitteita ja hyväksyy monivuotisen ohjelman uusien olosuhteiden sekä valmistelutyön ja täytäntöönpanon tarkastelun tulosten valossa.

Komissio aikoo tehdä Euroopan parlamentin, neuvoston ja sidosryhmien kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaakseen laajan kannatuksen koko lähestymistavalle ja yksittäisille aloitteille. Komissio toivoo, että sen työohjelma muodostaisi perustan Lissabonin sopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa ehdotetulle toimielinten väliselle suunnittelulle.

Työohjelma on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar