Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Brüssel, 31. märts 2010

Komisjon võttis vastu strateegilised prioriteedid 2010. aastaks

Euroopa Komisjon võttis täna vastu oma 2010. aasta tööprogrammi, mis peegeldab komisjoni püüdu juhtida Euroopa välja majanduskriisist ja järgida poliitikat, millest on kodanikel otseselt kasu. Komisjon leppis kokku 34 strateegilises prioriteedis, mis rakendatakse enne aasta lõppu, ja 280 olulises ettepanekus, mis tulevad kaalumisele 2010. aasta jooksul või hiljem. Komisjoni tööprogramm loob raamistiku oluliste poliitiliste kohustuste võtmiseks lähiaastail.

Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Komisjoni uus koosseis on olnud ametis kuus nädalat. Oleme jõudnud kokkuleppele oma lähiaastate prioriteetides ja soovituslikes algatustes. On aeg tegutseda. Vanamoodi jätkata ei saa. Täna vastuvõetud tööprogramm on auahne, aga realistlik tulemuste kava. Loodan, et ka liikmesriikidel ja teistel ELi institutsioonidel on sama palju edasipüüdlikkust.

Uus komisjon hakkab tegutsema neljas põhisuunas:

  • Võitlus kriisiga ja Euroopa sotsiaalse turumajanduse alalhoidmine (selle näideteks on süvendatud eelarvekontroll, finantsturgude taastamise ettepanek, viis Euroopa 2020. aasta suurprojekti ning tegelemine Euroopa võrgustruktuuride kitsaskohtade ja puuduvate ühendustega);

  • Kodanikekeskse tegevuskava ülesehitamine, mis asetab Euroopa meetmete keskpunkti inimesed (selle näideteks on Stockholmi tegevuskava, kodanike menetlusõigused, tsiviil- ja kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste täitmise tagamine, tööaja direktiivi läbivaatamine, roheline raamat pensionide tuleviku kohta, uus bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja ELi suutlikkus reageerida loodusõnnetustele);

  • Edasipüüdliku ja ühtse ülemaailmse ulatusega välistegevuse kava väljatöötamine (selle näideteks on Euroopa Liidu välisteenistuse asutamine, Euroopa 2020. aasta kaubandusstrateegia, laienemisprotsessi suunamine, 2015. aasta aastatuhande arengueesmärkide alase tippkohtumise eelne tegevuskava ja peamiste kahepoolsete suhete arendamise jätkamine);

  • ELi õigusaktide ja töömeetodite ajakohastamine (selle näideteks on tugevam keskendumine arukale reguleerimisele ja ELi finantsraamistiku kohandamine vastavalt poliitiliste prioriteetidele eelarve läbivaatamise kaudu).

Selle esimese tööprogrammi peatähelepanu on suunatud 2010. aasta strateegiliste algatuste elluviimisele. Samuti juhitakse selles tähelepanu lähiaastatel kavandavatele algatustele. See võimaldab ühelt poolt Euroopa Parlamendil ja nõukogul ning sidusrühmadel komisjoni edasist tegevust prognoosida ja tagab teiselt poolt vajaliku paindlikkuse muutuvate tingimustega kohandumiseks. Nimetatud algatused on mõeldud reageerimiseks vahetutele probleemidele ja kiireks tulemuste saavutamiseks, kuid samuti Euroopa tuleviku kujundamiseks kodanike pikaajalise heaolu nimel. Neid algatuste kaudu annab komisjon ELile suuna järgmiseks aastakümneks, nagu on rõhutatud komisjoni Euroopa 2020. aasta strateegias ja tulevase ELi eelarve ettevalmistustöös.

Taust

Komisjoni tööprogramm lähtub poliitilistest suunistest, mida president Barroso esitles 2009. aasta septembris.

Uue komisjoni esimeses tööprogrammis on esitatud komisjoni püüdlused ja kohustused 2010. aastaks ja edaspidiseks. Selles käsitletakse hetkeprobleeme ja sätestatakse poliitilised suunad ka tulevikus esile kerkivate küsimuste lahendamiseks, pannes aluse edasisele tööle komisjoni ametiaja jooksul.

Komisjoni uus tööprogramm erineb mitmel moel oma eelkäijatest. Esiteks on see mitmeaastane, mis muudab komisjoni töö etteaimatavamaks ja aitab kaasa koostööle muude institutsioonidega. Samuti on suurenenud tööprogrammi paindlikkus. Dialoogi hõlbustamiseks ning etteaimatavuse ja läbipaistvuse tagamiseks on tööprogrammile lisatud:

  • Loetelu 34 strateegilisest algatusest, mis komisjon kohustub 2010. aastal ellu viima (I lisa);

  • 2010. aasta jooksul või hiljem kaalumisele tulevad olulised ettepanekud, mis annavad aimu komisjoni ülejäänud ametiajast (II lisa);

  • Lihtsustamisettepanekute ja tagasivõetavate ettepanekute loetelu (III ja IV lisa).

Komisjon vaatab igal aastal oma tööprogrammi läbi, määrates kindlaks uusi iga-aastaseid strateegilisi algatusi ja kohandades vajaduse korral mitmeaastaseid tegevussuundi, et võtta arvesse uusi asjaolusid, kaasa arvatud ettevalmistustöö tulemusi ja rakendamise kontrolli.

Komisjon teeb nüüd tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukogu ning sidusrühmadega, et tagada nii tema üldise lähenemisviisi kui ka üksikute algatuste laiapõhjane omaksvõtt. Komisjon sooviks, et tema tööprogramm toimiks Lissaboni lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt kavandatava ühise institutsioonidevahelise programmitöö nurgakivina.

Tööprogrammi leiate Internetist aadressil

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar