Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2010

Η Επιτροπή θεσπίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2010. Το πρόγραμμα εργασίας αντικατοπτρίζει την βούληση της Επιτροπής να βγάλει την Ευρώπη από την οικονομική κρίση και να θεσπίσει πολιτική η οποία θα αποφέρει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Η Επιτροπή συμφώνησε σχετικά με κατάλογο 34 ρατηγικών προτεραιοτήτων οι οποίες θα εφαρμοστούν πριν από το τέλος του έτους. Συμφώνησε επίσης για άλλες 280 αντικές υπό εξέταση προτάσεις για το 2010 και μετέπειτα. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου η Επιτροπή θα αναλάβει τις κυριότερες δεσμεύσεις πολιτικής κατά τα προσεχή έτη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: «Η νέα Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της ήδη επί έξι εβδομάδες. Συμφωνήσαμε πλέον σχετικά με τις προτεραιότητές μας και καθορίσαμε ένα ενδεικτικό κατάλογο πρωτοβουλιών για τα προσεχή χρόνια. Τώρα ήλθε η ώρα για δράση. Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί επιλογή. Το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για αποτελέσματα. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα σταθούν στο ύψος αυτής της φιλοδοξίας.»

Η νέα Επιτροπή θα επικεντρώσει το έργο της γύρω από τέσσερις άξονες δράσης:

  • Αντιμετώπιση της κρίσης και διατήρηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη (π.χ. ενισχυμένη δημοσιονομική εποπτεία, προτάσεις για την αποκατάσταση των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι πέντε εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ευρώπη 2020» και η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και κενών της Ευρώπης).

  • Κατάρτιση προγράμματος δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών, το οποίο θα θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ενεργειών (π.χ. το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης, δικονομικά δικαιώματα για τους πολίτες, εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, αναθεώρηση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας, μια πράσινη βίβλος για το μέλλον των συντάξεων, μια νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και η δυνατότητα ταχείας απόκρισης της ΕΕ σε περίπτωση καταστροφών).

  • Ανάπτυξη φιλόδοξου και συνεκτικού προγράμματος εξωτερικών σχέσεων με παγκόσμια επιρροή (π.χ. η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, μια εμπορική στρατηγική για την Ευρώπη 2020, παρακολούθηση της διαδικασίας διεύρυνσης, ένα πρόγραμμα δράσης ενόψει της συνόδου κορυφής του 2015 για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και συνεχής ανάπτυξη βασικών διμερών σχέσεων).

  • Εκσυγχρονισμός των μηχανισμών και μεθόδων εργασίας της ΕΕ (π.χ. μεγαλύτερη έμφαση στην «έξυπνη νομοθεσία» και προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για να εξυπηρετηθούν οι προτεραιότητες πολιτικής μέσω της αναθεώρησης του προϋπολογισμού).

Αυτό το πρώτο πρόγραμμα εργασίας θα επικεντρωθεί στην υιοθέτηση στρατηγικών πρωτοβουλιών το 2010. Προβάλλει επίσης, χωρίς να τις εξαντλεί, πρωτοβουλίες που εξετάζονται για τα προσεχή έτη, συνδυάζοντας την προβλεψιμότητα της πολιτικής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – καθώς και για τα ενδιαφερόμενα μέρη – με την αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτές οι πρωτοβουλίες προορίζονται για να αντιμετωπίζουν άμεσες προκλήσεις και να παραγάγουν συντόμως αποτελέσματα, καθώς και να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης προς μακροπρόθεσμο όφελος των πολιτών της. Με την προώθησή τους η Επιτροπή θα χαράξει την πορεία της ΕΕ κατά την επόμενη δεκαετία, όπως τονίζεται στην στρατηγική της Ευρώπη 2020, καθώς και στις τρέχουσες εργασίες της για την προετοιμασία του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής στηρίζεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε ο Πρόεδρος Μπαρόζο τον Σεπτέμβριο του 2009.

Το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της νέας Επιτροπής καθορίζει τις φιλοδοξίες και δεσμεύσεις της για το έτος 2010 και μετέπειτα. Εξετάζονται ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος και καθορίζεται ο πολιτικός προσανατολισμός για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων, θεμελιώνοντας το περαιτέρω έργο της στο υπόλοιπο της θητείας της.

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής έχει πολλά νέα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τα προηγούμενα. Ο πολυετής χαρακτήρας του θα βελτιώσει την προβλεψιμότητα των εργασιών της Επιτροπής και θα διευκολύνει τη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα. Το πρόγραμμα εργασίας εμπεριέχει επίσης ένα αυξημένο στοιχείο ευελιξίας. Για τη διευκόλυνση του διαλόγου, την παροχή προβλεψιμότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας επισυνάπτονται στο πρόγραμμα εργασίας τα ακόλουθα:

  • κατάλογος 34 ρατηγικών πρωτοβουλιών τις οποίες η Επιτροπή δεσμεύεται να υλοποιήσει κατά το 2010 (παράρτημα Ι),

  • βασικές προτάσεις στο στάδιο της εξέτασης κατά το 2010 και μετέπειτα, που αποτελούν διαφαινόμενες προοπτικές για το υπόλοιπο της θητείας (παράρτημα ΙΙ),

  • κατάλογος των προτάσεων απλούστευσης και των προτάσεων που πρόκειται να ανακληθούν (παραρτήματα ΙΙΙ και IV).

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα επανεξετάζει το πρόγραμμα εργασίας της, καθορίζοντας νέες ετήσιες στρατηγικές πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας, εφόσον παρίσταται ανάγκη, το πολυετές πλαίσιο με βάση την εξέλιξη της κατάστασης και ιδίως τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών εργασιών και της επανεξέτασης της εφαρμογής.

Η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία αποδοχή τόσο για τη συνολική προσέγγιση όσο και για τις επιμέρους πρωτοβουλίες. Η παρούσα Επιτροπή θα επιθυμούσε να αποτελέσει το πρόγραμμα εργασίας της τον ακρογωνιαίο λίθο για τον κοινό διοργανικό προγραμματισμό που προτείνεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 της συνθήκης της Λισαβόνας.

Το πρόγραμμα εργασίας βρίσκεται στην διεύθυνση

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar