Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Bruxelles, den 31. marts 2010

Kommissionen vedtager sin strategiske prioritering for 2010

Kommissionen har i dag vedtaget sit arbejdsprogram for 2010. Det afspejler Kommissionens vilje til at bringe EU ud af den økonomiske krise og føre en politik, der direkte kommer befolkningen til gode. Kommissionen har vedtaget en liste med 34 strategiske tiltag, der skal være gennemført inden årets udgang. Derudover har den godkendt yderligere 280 større forslag med henblik på behandling i 2010 og følgende år. Med dette arbejdsprogram er grunden lagt for Kommissionens strategiske engagement i de følgende år.

Kommissionens formand José Manuel Barroso udtalte: "Det er nu seks uger siden den nye Kommission tiltrådte. Den er nået til enighed om prioriteringen og har fastlagt en vejledende liste over initiativer for de kommende år. Tiden er nu inde til handling. Blot at fortsætte som før, som om intet var hændt, kommer slet ikke på tale. Med det arbejdsprogram, der er vedtaget i dag, er der opstillet en ambitiøs, men realistisk dagsorden, hvormed der kan opnås resultater. Det er mit håb, at medlemsstaterne og de øvrige EU-institutioner vil leve op til dette ambitionsniveau."

Den nye Kommission vil tilrettelægge sit arbejde på grundlag af en firestrenget politik:

  • bekæmpelse af krisen og opbakning om EU's sociale markedsøkonomi (til eksempel kan nævnes den skærpede budgetkontrol, forslagene til, hvordan der kan rettes op på de finansielle markeder, de fem flagskibsinitiativer under Europa 2020, samt bestræbelserne på at løse EU's problemer i forbindelse med flaskehalse og manglende elementer)

  • opstilling af en dagsorden for EU's borgere, der stiller mennesket i centrum af EU's indsats (til eksempel kan nævnes Stockholm-handlingsplanen, styrkelsen af borgernes proceduremæssige rettigheder, fuldbyrdelsen af retsafgørelser i borgerlige sager og straffesager, revisionen af arbejdstidsdirektivet, udarbejdelsen af en grønbog om pensionernes fremtid, planerne om en ny strategi for biodiversitet samt EU's katastrofeberedskab)

  • opstilling af en ambitiøs og kohærent udenrigspolitisk dagsorden med et globalt perspektiv (til eksempel kan nævnes tjenesten for EU's optræden udadtil, opstillingen af en handelsstrategi for Europa 2020, styringen af udvidelsesprocessen, tilrettelæggelsen af en handlingsplan forud for 2015-topmødet om millenniumsudviklingsmålsætningerne, samt det fortsatte arbejde på at udvikle vigtige bilaterale forbindelser)

  • modernisering af EU's arbejdsredskaber og ‑metoder (til eksempel kan nævnes fokuseringen på intelligent regulering og tilpasningen af EU's finansielle rammer til den politiske prioritering som led i budgetrevisionen).

I dette første arbejdsprogram lægges vægten på realiseringen af de strategiske initiativer i 2010. Arbejdsplanen indeholder også en - ikke-udtømmende - liste over tiltag, der overvejes for de kommende år; herved kombinerer man forudsigelighed for Europa-Parlamentet og Rådet - samt for de berørte parter - med den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne tage hensyn til ændringer i omstændighederne.

Ved udformningen af initiativerne har man ikke blot søgt at afhjælpe de umiddelbare problemer og at sikre en hurtig effekt, men også at tilrettelægge EU's fremtid på en sådan måde, at det kommer befolkningen til gode på længere sigt. Ved realiseringen heraf vil Kommissionen fastlægge EU's kurs i det næste årti, således som det også fremgår af Kommissionens 2020-strategi og det igangværende arbejde omkring forberedelsen af EU's kommende budget.

Baggrund

Kommissionen bygger i sit arbejdsprogram videre på de politiske retningslinjer, der blev fremlagt af José Manuel Barroso i september 2009.

Med dette første arbejdsprogram fremlægger den nye Kommission sine ambitioner og mål for 2010 og tiden derefter. Den tager fat på de problemer, der umiddelbart haster mest, og afstikker samtidig den politiske kurs for, hvordan fremtidens udfordringer skal tages op, og forbereder på denne måde det senere arbejde under resten af embedsperioden.

Kommissionens arbejdsprogram adskiller sig på flere punkter fra de tidligere programmer. Det dækker flere år, hvilket gør Kommissionens arbejde mere forudsigeligt, og dette letter samarbejdet med de øvrige institutioner. Programmet indebærer også større fleksibilitet. Med henblik på en bedre dialog, større forudsigelighed og større sagsklarhed har Kommissionen udarbejdet følgende bilag til arbejdsprogrammet:

  • en liste over 34 strategiske initiativer, som Kommissionen forpligter sig til at gennemføre i 2010 (bilag I)

  • vigtige forslag til overvejelse i 2010 og årene derefter, dvs. tentative tiltag med henblik på resten af embedsperioden (bilag II)

  • en liste over forslag til forenkling og ophævelse af retsakter (bilag III og IV).

Kommissionen agter at tage arbejdsprogrammet op til ny behandling hvert år, idet den opstiller nye strategiske initiativer og tilpasser flerårige tiltag, hvor dette er nødvendigt på grund af nye omstændigheder, f.eks. på baggrund af udfaldet af det forberedende arbejde eller en gennemgang af det udførte arbejde.

Kommissionen vil nu arbejde nært sammen med Europa-Parlamentet og Rådet samt de berørte parter for på denne måde at sikre en bred opbakning både om ordningen generelt og de individuelle initiativer. Det er Kommissionens håb, at dette arbejdsprogram kan fungere som kerneelement i den fælles tværinstitutionelle programplanlægning, der omhandles i Lissabon-traktatens artikel 17, stk. 1.

Arbejdsprogrammet kan konsulteres på:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar