Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

V Bruselu dne 31. března 2010

Komise přijímá strategické priority na rok 2010

Evropská komise dnes přijala svůj pracovní program na rok 2010. Tento pracovní program odráží odhodlání Komise vyvést Evropu z hospodářské krize a uskutečňovat politiku, která bude mít přímý přínos pro občany. Komise se dohodla na seznamu 34 strategických priorit, které budou realizovány do konce roku. Rovněž dosáhla dohody ohledně dalších 280 významných návrhů ke zvážení během roku 2010 a dalšího období. Pracovní program Komise je východiskem pro hlavní politické závazky, které bude Komise přijímat v nadcházejících letech.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Nová Komise ve své funkci působí šest týdnů. Právě jsme se dohodli na našich prioritách a vytvořili jsme orientační seznam iniciativ pro nadcházející roky. Je čas jednat. Obvyklý postup není možný. Pracovní program, který byl dnes přijat, je ambiciózním, ale realistickým plánem pro dosažení výsledků. Doufám, že členské státy i ostatní instituce EU se této úrovni ambic vyrovnají.“

Nová Komise bude přijímat opatření v rámci čtyř hlavních oblastí, kterými je:

  • boj s krizí a zachování sociálně tržního hospodářství v Evropě (jde například o zvýšený fiskální dohled, návrhy na nápravu finančních trhů, pět stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 a řešení překážek a chybějících článků v EU).

  • vytvoření programu pro občany, který v kontextu evropských činností klade lidi na první místo (jde například o stockholmský akční plán, procesní práva občanů, vymáhání soudních rozhodnutí v občanských a trestních věcech, revizi směrnice o pracovní době, zelenou knihu o budoucnosti důchodů, novou strategii pro biologickou rozmanitost a schopnost EU reagovat na katastrofy).

  • rozvoj ambiciózní a vnitřně provázané agendy vnější činnosti s globálním dosahem (jde například o zřízení Evropské služby pro vnější činnost, obchodní strategii Evropa 2020, řízení procesu rozšiřování, akční plán přípravy na summit týkající se rozvojových cílů tisíciletí v roce 2015 a pokračování v budování dvoustranných vztahů).

  • modernizace nástrojů a způsobů práce EU (jde například o větší zaměření na „inteligentní regulaci“ a přijetí finančního rámce EU s cílem podporovat politické priority prostřednictvím revize rozpočtu).

Tento první pracovní program se zaměřuje na uskutečnění strategických iniciativ v roce 2010. Ne zcela vyčerpávajícím způsobem upozorňuje také na iniciativy, o nichž se uvažuje pro nadcházející roky, čímž spojuje předvídatelnost pro Evropský parlament i Radu – a také pro zúčastněné subjekty – s flexibilitou, jež je nezbytná pro přizpůsobování se měnícím se okolnostem. Tyto iniciativy mají reagovat na bezprostřední úkoly a rychle přinést výsledky, a zároveň utvářet budoucnost Evropy v zájmu dlouhodobého přínosu pro občany. Tím, že Komise tyto iniciativy uskuteční, nasměruje EU na příští desetiletí, jak zdůrazňuje ve své strategii Evropa 2020 i prostřednictvím úsilí, jež vynakládá na přípravu budoucího rozpočtu EU.

Souvislosti

Pracovní program Komise vychází z obecných politických směrů, které představil předseda Barroso v září 2009.

Tento první pracovní program nové Komise uvádí její ambice a závazky na rok 2010 a další období. Řeší otázky bezprostředního zájmu, stanoví politické směry pro reakce na nadcházející výzvy a představuje základ budoucí činnosti pro zbytek mandátu.

Pracovní program Komise se vyznačuje několika novými prvky, jež jej odlišují od jeho předchůdců. Je víceletý, což zlepší předvídatelnost činnosti Komise a usnadní spolupráci s ostatními orgány. Tento pracovní program je také flexibilnější. V zájmu snazšího dialogu, předvídatelnosti a zajištění transparentnosti se k tomuto pracovního programu připojují:

  • seznam 34 strategických iniciativ, k jejichž realizaci v roce 2010 se Komise zavazuje (příloha I),

  • hlavní návrhy k posouzení v průběhu roku 2010 a dále, které představují výhledy na činnost ve zbytku mandátu (příloha II),

  • seznam návrhů na zjednodušení a stažení (přílohy III a IV).

Komise bude svůj pracovní program každoročně revidovat, přičemž stanoví nové roční strategické iniciativy, a budou-li to nové okolnosti vyžadovat, přijme víceletý soubor opatření. To se bude týkat také výsledků přípravné činnosti a přezkumu provádění.

Komise bude nyní úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, Radou i zúčastněnými subjekty, aby zajistila všeobecné přijetí celkového přístupu a rozdělení odpovědnosti za jednotlivé iniciativy. Komise si přeje, aby její pracovní program představoval hlavní stavební kámen společného interinstitucionálního plánování podle čl. 17 odst. 1 Lisabonské smlouvy.

Pracovní program je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar