Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Врюксел, 31 март 2010 г.

Комисията приема стратегическите приоритети за 2010 г.

Днес Европейската комисия прие своята работна програма за 2010 г. Работната програма отразява твърдото решение на Комисията да изведе Европа от икономическата криза и да осъществява политика, която носи преки ползи за гражданите. Комисията одобри списък с 34 стратегически приоритета, които ще бъдат изпълнени преди края на годината. Освен това тя одобри и 280 важни предложения, които ще бъдат разгледани през 2010 г. и след това. Работната програма на Комисията подготвя условията за основните ангажименти във връзка с политиката, които Комисията ще поеме през идните години.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Новата Комисия функционира от шест седмици. Вече се договорихме за приоритетите си и съставихме индикативен списък с инициативи за идните години. Време е за действие. Не е възможно да продължим да действаме както досега. Приетата днес работна програма е амбициозна, но реалистична програма за резултати. Надявам се, че амбицията на държавите-членки и на другите институции на ЕС ще съответства на тази на Комисията.

Новата Комисия ще предприеме действия в четири основни насоки:

  • борба с кризата и поддържане на социалната пазарна икономика на Европа (примери са засиленият фискален надзор, предложенията за възстановяване на финансовите пазари, петте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ и борбата със затрудненията и липсващите звена на Европа);

  • съставяне на програма за гражданите, която поставя хората в центъра на европейските действия (примери са Стокхолмският план за действие, процесуалните права за гражданите, изпълнението на съдебните решения по граждански и наказателни дела, преразглеждането на директивата за работното време, Зелена книга за бъдещето на пенсиите, нова стратегия за биоразнообразието и възможностите на ЕС за реагиране при бедствия);

  • изготвяне на амбициозна и съгласувана външна програма с глобален обсег (примери са създаването на Европейска служба за външна дейност, търговска стратегия за „Европа 2020“, насочване на процеса на разширяване, план за действие в очакване на срещата на върха през 2015 г. за целите на хилядолетието за развитие и продължаване на установяването на ключови двустранни отношения);

  • модернизиране на инструментите на ЕС и на начините на работа (примери са по-силният фокус върху разумното регулиране и адаптирането на финансовата рамка на ЕС, за да обслужва свързаните с политиките приоритети, чрез преразглеждане на бюджета).

Тази първа работна програма е съсредоточена върху постигането на стратегическите инициативи през 2010 г. Тя подчертава, без да бъде изчерпателна, и понастоящем разглежданите инициативи за идните години, съчетавайки по този начин предвидимостта за Европейския парламент и за Съвета — както и за заинтересованите страни, и нужната гъвкавост за приспособяване към променящите се обстоятелства. Целта на тези две инициативи е да отговорят на непосредствените предизвикателства и бързо да породят ефект, както и да оформят бъдещето на Европа с цел дългосрочна полза за гражданите ѝ. Представяйки ги за разглеждане, Комисията ще избере посоката, в която ЕС ще се движи през следващото десетилетие, съгласно посоченото в нейната стратегия „Европа 2020“ и работата в ход за съставяне на бъдещия бюджет на ЕС.

Контекст

Работната програма на Комисията се основава на политическите насоки, представени от председателя Барозу през месец септември 2009 г.

Тази първа работна програма на новата Комисия определя амбициите и ангажиментите ѝ за 2010 г. и след това. Тя разглежда въпроси, пораждащи непосредствени опасения, и определя насоката на политиката, за да се реагира на предстоящите предизвикателства, като поставя основите за по-нататъшна работа през остатъка от мандата.

Работната програма на Комисията има няколко нови характеристики, които я отличават от предшествениците ѝ. Тя е многогодишна, което ще подобри предвидимостта на работата на Комисията, както и ще улесни сътрудничеството с другите институции. Работната програма е и по-гъвкава. За да се улеснят тристранните дискусии, да се осигури предвидимост и да се гарантира прозрачност, към тази работна програма е приложено следното:

  • списък с 34 стратегически инициативи, които Комисията се ангажира да изпълни през 2010 г. (приложение I);

  • важни предложения в процес на разглеждане през 2010 г. и след това, които представляват ориентир по отношение на работата през остатъка от мандата (приложение II);

  • списък с предложения за опростяване и оттегляния (приложения III и IV).

Комисията ще преразглежда работната си програма всяка година, като определя нови годишни стратегически инициативи и при необходимост адаптира многогодишната насока с оглед на новите обстоятелства, включително резултатите от подготвителната работа и прегледа на изпълнението.

Сега Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, както и със заинтересованите страни, за да гарантира всеобщата ангажираност към цялостния подход и към отделните инициативи. Настоящата Комисия би искала работната ѝ програма да играе ролята на централен градивен елемент за общото междуинституционално планиране, предложено по силата на член 17, параграф 1 от Договора от Лисабон.

Работната програма може да бъде намерена на адрес:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar