Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/397

V Bruseli 31. marca 2010

Európska občianska iniciatíva: nové možnosti pre občanov pri ovplyvňovaní politiky EÚ

Európski občania budú môcť prvýkrát priamo navrhnúť nové legislatívne opatrenia, a to vďaka Európskej občianskej iniciatíve, ktorú dnes podrobne predstavila Európska komisia. Na základe tejto inovácie, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy, môže najmenej milión občanov pochádzajúcich z aspoň jednej tretiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci. V návrhu sa ustanovuje, koľko podpisov sa musí zozbierať z každej krajiny, a navrhuje sa, že po zozbieraní 300 000 podpisov z troch členských štátov Komisia posúdi, či je táto iniciatíva prípustná. Podľa návrhu je lehota na zozbieranie podpisov jeden rok a Komisia má potom štyri mesiace na to, aby iniciatívu preskúmala a rozhodla o ďalšom postupe. Komisia vyjadrila nádej, že Rada a Parlament dosiahnu konečnú dohodu o Európskej občianskej iniciatíve do konca tohto roku, aby sa prvé iniciatívy mohli predložiť v roku 2011.

„Som veľmi nadšený touto občianskou iniciatívou, pretože sa ňou zavedie úplne nová forma participatívnej demokracie v EÚ,“ uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. „Je to skutočný krok vpred pre demokratický život v Únii, konkrétny príklad priblíženia Európy k jej občanom. A určite to podporí živú diskusiu o tom, čo robíme v Bruseli. Komisia sa bude musieť požiadavkami formulovanými v rámci občianskych iniciatív vážne zaoberať.“

Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za oblasť občianstva, vyhlásila: „Občianska iniciatíva predstavuje veľmi dôležitý prvok, ktorý dáva občanom možnosť vyjadriť ich názor. Vítam nástroj, ktorý ukáže, že EÚ naozaj počúva, čo trápi jej občanov. Zároveň máme k dispozícii záruky, ktorými sa zabezpečí, že každá navrhnutá iniciatíva bude rešpektovať naše hodnoty a bude v súlade s našimi základnými právami.“

Akú podobu bude mať občianska iniciatíva?

Iniciatívu musí podporiť najmenej jeden milión obyvateľov z aspoň jednej tretiny členských štátov. Minimálny počet požadovaných podpisov pre každý z týchto členských štátov sa vypočíta tak, že sa vynásobí počet poslancov daného štátu v Európskom parlamente koeficientom 750. Minimálna veková hranica pre signatárov je vek, od ktorého majú občania právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Navrhované iniciatívy sa musia zapísať do online registra, ktorý sprístupní Komisia – registráciu možno zamietnuť, ak iniciatíva očividne odporuje základným hodnotám EÚ. Aj keď neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa spôsobu získavania podpory, vnútroštátne orgány by mali overovať, či sú online systémy na zber podpisov v súlade s určitými bezpečnostnými a technickými požiadavkami – táto kontrola sa musí vykonať do troch mesiacov. Organizátori iniciatívy budú mať na získanie potrebných podpisov jeden rok.

Ako bude Komisia s iniciatívou nakladať?

Keď organizátor zozbiera 300 000 podpisov z troch členských štátov, musí Komisiu požiadať, aby overila prípustnosť iniciatívy. Komisia má potom dva mesiace na rozhodnutie, či iniciatíva patrí do jej právomocí a či sa týka oblasti, kde je vydávanie právnych predpisov na úrovni EÚ možné. Toto overenie prípustnosti nebude mať vplyv na rozhodnutie Komisie o predmete iniciatívy. Ak sa iniciatíva posúdi ako prípustná a keď sa podpisy overia, Komisia má k dispozícii štyri mesiace na preskúmanie samotnej iniciatívy. Potom rozhodne, či vypracuje legislatívny návrh alebo či sa bude otázke venovať napríklad prostredníctvom štúdie, alebo rozhodne, že nepodnikne žiadne ďalšie kroky. Potom musí vysvetliť dôvody svojho konania vo verejnom dokumente.

Ochranné opatrenia

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby postupy na začatie občianskej iniciatívy boli jednoduché, zrozumiteľné a prístupné pre všetkých používateľov a aby pritom nepredstavovali príliš veľkú záťaž pre vnútroštátne orgány. Je dôležité, aby tento nový prvok demokratického procesu bol dôveryhodný, aby úplne zaručoval ochranu údajov a aby ho nebolo možné zneužiť alebo sfalšovať. Aj keď občianska iniciatíva neovplyvňuje právo Európskej komisie na iniciatívu v legislatívnej oblasti, Komisia sa bude musieť požiadavkou pochádzajúcou od skupiny občanov vážne zaoberať.

So zreteľom na dôležitosť občianskej iniciatívy a na zložitosť niektorých otázok Komisia začala rozsiahlu verejnú konzultáciu v súvislosti s prijatím zelenej knihy z 11. novembra 2009. V rámci tejto konzultácie bolo získaných 330 odpovedí, ktoré sa použili pri príprave návrhu. Vo februári Komisia usporiadala verejné vypočutie a rovnako zohľadnila uznesenie Európskeho parlamentu v tejto otázke.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v MEMO/10/116.


Side Bar