Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/397

Brüssel, 31. märts 2010

Euroopa kodanikualgatus: kodanikele antakse uus võimalus mõjutada Euroopa Liidu poliitikat

Euroopa Komisjon esitas täna üksikasjaliku ettepaneku, mille kohaselt Euroopa kodanikele tuleks anda Euroopa kodanikualgatuse kaudu võimalus algatada ise õigusaktide ettepanekuid. Selline uuendus sisaldub Lissaboni lepingus. Euroopa kodanikualgatuse kaudu on kavas anda kodanikele – juhul kui neid on vähemalt üks miljon ja nad esindavad vähemalt ühte kolmandikku Euroopa Liidu liikmesriikidest – võimalus nõuda Euroopa Komisjonilt õigusaktide ettepanekute tegemist sellistes valdkondades, milles komisjonil on õigus ettepanekuid esitada. Ettepanekus on sätestatud, kui palju allkirju igas riigis tuleb koguda, ning selles nähakse ette, et juhul kui kolmes liikmesriigis on kogutud 300 000 allkirja, peaks komisjon kontrollima algatuse vastuvõetavust. Allkirjade kogumiseks nähakse ette üks aasta ning algatuse kontrollimiseks ja edasiste sammude üle otsustamiseks antakse komisjonile aega neli kuud. Komisjon loodab, et Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament teevad Euroopa kodanikualgatuse kohta lõpliku otsuse enne käesoleva aasta lõppu – sellisel juhul oleks võimalik esimesed algatused esitada 2011. aastal.

„Kodanikualgatus on minu jaoks äärmiselt huvitav, kuna sellega luuakse Euroopa Liidus täiesti uus osalusdemokraatia vorm,” märkis institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik ning komisjoni asepresident Maroš Šefčovič. „See on reaalne edusamm Euroopa Liidu demokraatliku elu korraldamises ja konkreetne näide sellest, kuidas Euroopa tuuakse kodanikele lähemale. Kodanikualgatuse kaudu peaks elavnema arutelu Brüsselis toimuva üle. Komisjon peab kodanike algatusi väga tõsiselt kaaluma.”

Sõna võttis ka Euroopa Liidu kodakondsusvolinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding: „Kodanikualgatus võib anda kodanikele olulise võimaluse teha ennast kuuldavaks. Tervitan rõõmuga vahendit, mille kaudu Euroopa Liit saab näidata, et talle lähevad kodanike mured korda. Samal ajal peame tagama, et iga algatus, mille kodanikud teevad, oleks kooskõlas Euroopa Liidu väärtuste ja põhiõigustega.”

Kodanikualgatuse tegemise tingimused

Algatust peab toetama vähemalt üks miljon kodanikku vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest. Iga kõnealuse liikmesriigi puhul saadakse nõutavate allkirjade miinimumarv sellest riigist pärit Euroopa Parlamendi liikmete arvu korrutamisel 750-ga. Allakirjutanud peavad olema vähemalt nii vanad, et neil oleks koduriigis õigus osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Kavandatud algatused tuleb registreerida komisjoni loodud veebipõhises registris. Algatuse registreerimisest võidakse aga keelduda, kui see on ilmses vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega. Toetusavalduste kogumise viisi ei piirata, aga liikmesriikide ametiasutused peaksid kolme kuu jooksul kindlaks tegema, kas veebipõhised allkirjade kogumissüsteemid vastavad teatavatele tehnilistele ja turvanõuetele. Korraldajatele antakse vajalike allkirjade kogumiseks üks aasta.

Algatuse menetlemine komisjonis

Algatuse esitaja peab paluma komisjonil algatuse vastuvõetavust kontrollida, kui ta on kogunud kolmest liikmesriigist kokku 300 000 allkirja. Komisjonil on kaks kuud, et otsustada, kas algatus kuulub tema pädevusse ja kas see on tehtud valdkonnas, kus saab vastu võtta õigusakte. Vastuvõetavuse kontrollimine ei tähenda, et komisjon teeks otsuse algatuse sisu kohta. Kui algatus tunnistatakse vastuvõetavaks ja kui allkirjade ehtsust on kontrollitud, on komisjonil neli kuud aega uurida algatuse sisu. Selle aja jooksul otsustab komisjon, kas teha õigusakti ettepanek, uurida täiendavalt algatuse asjaolusid (nt korraldada uuring) või loobuda edasiste meetmete võtmisest. Seejärel selgitab komisjon oma otsuse põhjuseid dokumendis, mis tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Kaitsemeetmed

Ettepanekuga püütakse tagada, et kodanikualgatuse tegemine oleks lihtne, sellega seotud menetlused kasutajasõbralikud ja kõigile kättesaadavad ning et algatuse tegemisega ei koormataks üleliia liikmesriikide ametiasutusi. On oluline, et kodanikualgatus kui demokraatliku protsessi uus osa oleks usaldusväärne, et selle tegemisel tagataks täielikult andmekaitse ja et seda ei kuritarvitataks ega kasutataks pettuse eesmärgil. Kodanikualgatusega kohustatakse komisjoni tõsiselt kaaluma konkreetse kodanikerühma taotlust, ilma et see mõjutaks komisjoni seadusandlikku algatusõigust.

Kuna kodanikualgatus on oluline teema ja sellega seotud küsimused kohati üsna keerulised, algatas komisjon selle üle laiaulatusliku avaliku arutelu, mille tulemusena võeti 11. novembril 2009 vastu roheline raamat. Ettepaneku koostamisel võeti arvesse 330 saadud vastust. Veebruaris korraldas komisjon kodanikualgatuse teemal avaliku kuulamise, samuti võttis ta arvesse Euroopa Parlamendi resolutsioonis esitatud arvamusi.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/10/116.


Side Bar