Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/397

V Bruselu dne 31. března 2010

Evropská občanská iniciativa: nová možnost, jak mohou občané ovlivnit politiku EU

Evropská komise dnes představila návrh tzv. evropské občanské iniciativy, díky níž budou občané EU poprvé moci přímo navrhovat přijetí nových právních předpisů. Na základě této iniciativy, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, může nejméně milion občanů z alespoň jedné třetiny členských států EU Evropskou komisi vyzývat, aby předkládala legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí. Návrh upravuje, kolik podpisů z každé země musí být shromážděno, a rovněž stanoví, že po nasbírání 300 000 podpisů ze tří členských států Komise posoudí přípustnost iniciativy. Podle návrhu činí lhůta pro sběr podpisů jeden rok. Komise má pak čtyři měsíce na to, aby iniciativu posoudila a rozhodla o následných krocích. Komise vyjádřila naději, že Rada a Parlament dospějí ke konečné dohodě ohledně evropské občanské iniciativy do konce tohoto roku. V roce 2011 by tak bylo možné předkládat první iniciativy.

„Občanskou iniciativou jsem nadšen, jelikož s ní do EU přijde zcela nová forma participativní demokracie,“ uvedl místopředseda pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič a dodal: „Jde o skutečný pokrok v demokratickém životě Unie. Občanská iniciativa je konkrétním příkladem přiblížení Evropy občanům a bude jistě podnětem pro živou debatu o tom, co v Bruselu děláme. Komise se bude muset návrhy vzešlými z těchto iniciativ vážně zabývat.“

Místopředsedkyně pro občanství Viviane Redingová prohlásila: „Občanská iniciativa může být pro občany velmi důležitým způsobem, jak vyjádřit svůj názor. Zavedení tohoto nástroje, který ukáže, že EU vážně naslouchá starostem evropských občanů, mě velmi těší. Zároveň máme záruky, že každá navržená iniciativa bude respektovat naše hodnoty a bude v souladu s našimi základními právy.“

Jakou podobu bude občanská iniciativa mít?

Za každou iniciativou musí stát nejméně milion občanů z alespoň jedné třetiny členských států. V každém z těchto členských států bude požadovaný minimální počet podpisů vypočítán tak, že se vynásobí počet jeho poslanců Evropského parlamentu koeficientem 750. Minimální věková hranice podepsaných osob je věk, od kterého mají občané právo volit ve volbách do Evropského parlamentu. Navrhované iniciativy musí být registrovány v elektronickém registru, který zpřístupní Komise. Registraci lze zamítnout, pokud iniciativa zjevně odporuje základním hodnotám EU. Nejsou sice stanovena žádná omezení, jakým způsobem by prohlášení o podpoře iniciativy měla být shromažďována, avšak vnitrostátní orgány budou muset do tří měsíců zkontrolovat, zda elektronické systémy sběru splňují určité bezpečnostní a technické požadavky. Organizátoři budou mít na nasbírání nezbytného počtu podpisů jeden rok.

Jak Komise s iniciativou naloží?

Poté, co je nashromážděno 300 000 podpisů ze tří členských států, musí organizátor požádat Komisi o ověření přípustnosti iniciativy. Komise bude mít dva měsíce na rozhodnutí, zda iniciativa spadá do jejích pravomocí a zda se týká oblasti, v níž je přijetí legislativy možné. Tento test přípustnosti nebude mít vliv na rozhodnutí Komise o předmětu iniciativy. Je-li iniciativa shledána přípustnou a jakmile jsou podpisy ověřeny, bude mít Komise čtyři měsíce na posouzení jí samotné. Poté rozhodne, zda vypracuje legislativní návrh, zda dalším krokem v dané záležitosti bude například nějaká studie, nebo rozhodne, že nepřijme žádné další opatření. Pak bude muset zveřejnit důvody pro příslušné rozhodnutí.

Ochranná opatření

Cílem návrhu je zajistit, aby postupy pro zahájení občanské iniciativy byly jednoduché, uživatelsky přívětivé, dostupné všem a aby nepředstavovaly přílišnou zátěž pro orgány členských států. Je důležité, aby tento nový prvek demokratického procesu byl důvěryhodný, plně zajišťoval ochranu údajů a byl odolný vůči zneužití či podvodům. I když právo Komise na legislativní iniciativu není dotčeno, bude se muset Komise na základě občanské iniciativy žádostí učiněnou skupinou občanů vážně zabývat.

Vzhledem k důležitosti občanské iniciativy a komplexnosti některých otázek zahájila Komise dne 11. listopadu 2009 spolu s přijetím zelené knihy rozsáhlou veřejnou konzultaci. Obdržela v ní 330 odpovědí, jež byly při přípravě návrhu vzaty v úvahu. V únoru pak Komise uspořádala příslušné veřejné slyšení a přihlédla rovněž k usnesení Evropského parlamentu k této otázce.

Další informace viz MEMO/10/116.


Side Bar