Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Bryssel den 31 mars 2010

Ny rapport från kommissionen med en första bedömning av genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik

Under de tre senaste åren har 93 miljarder eller 27 % av EU-medlen avsatts till projekt för investering i sysselsättning och tillväxt i EU, enligt en rapport om EU:s sammanhållningsprogram för perioden 2007–2013 som kommissionen antar idag. Rapporten presenteras av EU-kommissionärerna Johannes Hahn (med ansvar för regionalpolitik) och László Andor (med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och social inkludering). I rapporten bedöms för första gången hur långt varje land har kommit när det gäller att uppnå de fastställda EU-målen. Den visar hur väl EU-länderna har anpassat sina program till EU-målen för sysselsättning och tillväxt och är tänkt att ligga till grund för en öppen debatt om framstegen och utmaningarna i de sammanhållningspolitiska programmen. I rapporten uppmanas EU-länderna dessutom att förbättra sitt genomförande av programmen, att på bästa sätt utnyttja de medel som ställs till förfogande genom sammanhållningspolitiken, till exempel för järnvägar, viktiga energi- och miljöprojekt och för social inkludering.

– Den här rapporten är något nytt inom sammanhållningspolitiken. Den är ett praktiskt uttryck för vår strävan att upprätta ett robust system för att genomföra investeringar via strukturfonderna under programperioden. Den globala ekonomiska krisen har självklart påverkat genomförandet. Men situationen ser i stort sett positiv ut. Den visar att sammanhållningspolitiken är framgångsrik när det gäller att investera i regionerna. De fastställda strategierna genomförs i en god takt och det är särskilt uppmuntrande att framsteg görs inom sådana viktiga sektorer som forskning, utveckling och innovation. EU-länderna måste nu gå vidare och förbättra genomförandet av programmen, säger EU-kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Johannes Hahn.

– Utbildningen och kompetenshöjningen för arbetssökande med stöd av Europeiska socialfonden går framåt och bär frukt. Men mer kan göras för att hjälpa dem som drabbats hårdast av konjunkturnedgången. EU-länderna måste öka sina investeringar, särskilt när det gäller social inkludering och uppbyggnad av förvaltningskapaciteten, så att de kan genomföra programmen effektivt, säger EU-kommissionären med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, László Andor. Krisen har visat att Europeiska socialfonden är av betydelse och är värdefull när vi ser att de flesta åtgärder har varit aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att sätta människor i arbete, tillade Andor.

Miljontals människor i EU och hundratusentals företag drar nytta av de sammanhållningspolitiska programmen. På grundval av rapporter från de 27 EU-länderna lyfter kommissionens rapport fram viktiga och aktuella budskap om strukturfondernas möjligheter att påskynda återhämtningen. Rapporten är ett övervakningsinstrument som kartlägger investeringsområden där åtgärder måste vidtas för att påskynda urvalet och genomförandet av de projekt som samfinansieras under programperioden 2007–2013.

Den största delen av medlen till sammanhållningspolitiken (ca 230 miljarder euro) har avsatts för investeringar på de viktiga områdena tillväxt och sysselsättning. I rapporten konstateras att goda framsteg har gjorts på viktiga områden, t.ex. forskning och utveckling, innovation, livslångt lärande och aktiv arbetsmarknadspolitik, men också att mer bör göras för att påskynda genomförandet av projekt som rör järnvägssektorn, viktiga energi- och miljöinvesteringar, den digitala ekonomin samt för att stärka stödet till social inkludering. Kommissionen uppmanar EU-länderna att inrikta sig på dessa prioriterade områden, om nödvändigt genom att upprätta handlingsplaner för att komma till rätta med förseningarna.

Trots de drastiska samhällsekonomiska förändringarna mellan 2007 och 2009 framhåller rapporten att det finns ett starkt stöd för att nå upp till de ursprungliga målen. I EU har i genomsnitt över 27 % av medlen för perioden 2007–2013 redan fördelats till specifika projekt, vilket motsvarar en investering på mer än 93 miljarder euro (se åtföljande MEMO/10/115 om EU-ländernas projekturval).

Rapporten innehåller också ett preliminärt urval av 40 exempel på projekt (se MEMO/10/115) som visar ett brett spektrum av investeringsprioriteringar. I rapporten framhävs det tydliga sambandet mellan genomförandet av programmen och förverkligandet av Europa 2020-målen om att öka innovationen och skapa en intelligentare, miljövänligare och mer inkluderande samhällsekonomi.

Men den globala ekonomiska krisen har uppenbarligen påverkat genomförandet av programmen. I många länders rapporter tas detta upp som en viktig faktor som har komplicerat genomförandet. För att komma till rätta med detta har ett antal ändringar gjorts för att programmen bättre ska kunna anpassas till de utmaningar som krisen fört med sig (IP/09/1175). Många EU-länder har också valt att utnyttja flexibiliteten i sina program och vid behov gjort omprioriteringar för att inrikta sig på nya behov för företag, långtidsarbetslösa och nyblivna arbetslösa. Till följd av detta har flödet av medel via sammanhållningspolitiken i stort sett varit konstant, eftersom EU-länderna utnyttjar de stabila EU-medlen för att upprätthålla och planera viktiga investeringar även under den ekonomiska krisen.

Bakgrund

Genom de tre fonderna – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och sammanhållningsfonden – kommer EU att investera 347 miljarder euro under perioden 2007–2013 i de 27 EU-länderna. Detta motsvarar 35 % av den sammanlagda EU-budgeten för samma period (975 miljarder euro).

Mer information om strategirapporterna med länkar till de 27 EU-ländernas egna rapporter: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Mer information om EU:s sammanhållningspolitik:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Europeiska regionala utvecklingsfonden och sammanhållningsfonden)

http://ec.europa.eu/esf (Europeiska socialfonden)

Audiovisuellt material om projekt och människor som fått stöd genom Europeiska socialfonden

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar