Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

V Bruseli 31. marca 2010

Nová správa Komisie prináša prvé hodnotenie súčasných programov európskej politiky súdržnosti

Spolu až 93 miliárd EUR alebo 27 % zdrojov EÚ bolo počas posledných troch rokov pridelených na investičné projekty v oblasti zamestnanosti a rastu v Európe, uvádza sa v správe o kohéznych programoch EÚ na obdobie 2007–2013, ktorá bola dnes prijatá. V správe, ktorú predniesli komisári Johannes Hahn (regionálna politika) a László Andor (zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie), sa po prvý raz hodnotí miera pokroku každej krajiny v dosahovaní dohodnutých cieľov EÚ. V správe, ktorá prispieva k otvorenej diskusii o dosiahnutých výsledkoch a výzvach programov politiky súdržnosti sa uvádza, do akej miery členské štáty zosúladili svoje programy s cieľmi EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu. Ďalej sa v nej vyzývajú členské štáty, aby zlepšili vykonávanie programov, optimálne využívali finančné prostriedky určené na politiku súdržnosti, napríklad v odvetví železničnej dopravy, kľúčových energetických projektov, projektov v oblasti životného prostredia a v oblasti sociálneho začlenenia.

Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, uviedol: „Táto správa je novým prvkom v politike súdržnosti. Zavádza do praxe našu ambíciu vytvoriť účinný systém pre realizáciu investícií zo štrukturálnych fondov počas programového obdobia. Celosvetová hospodárska kríza mala, samozrejme, vplyv na vykonávanie programov. Celkové výsledky sú však pozitívne. Ukazujú, že investície do regiónov v rámci politiky súdržnosti sú úspešné.VýsledkyR Realizácia dohodnutých stratégií prebieha dobrým tempom a pokrok dosiahnutý v kľúčových odvetviach ako napríklad výskum a vývoj a inovácie je obzvlášť povzbudzujúci. Členské štáty teraz musia ďalej pokročiť a zlepšiť vykonávanie programov.“

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Odborná príprava a zvyšovanie kvalifikácie ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, ponúkané z Európskeho sociálneho fondu sa zlepšujú a prinášajú pozitívne výsledky. Ale pre tých, ktorí boli najťažšie zasiahnutí hospodárskym poklesom, možno urobiť viac. Členské štáty musia zvýšiť investície, najmä v oblastiach sociálneho začlenenia a budovania inštitucionálnych kapacít, aby mohli účinne vykonávať programy.“ Zároveň dodal: Kríza potvrdila opodstatnenie a význam Európskeho sociálneho fondu, ak prihliadneme na to, že opatrenia, ktoré sa najviac využívali, boli aktívne politiky trhu práce zamerané na pomoc ľuďom, aby si našli zamestnanie.

Z programov politiky súdržnosti boli poskytnuté prostriedky miliónom Európanom a státisícom podnikov. V správe Komisie, ktorá je založená na národných správach z 27 členských štátov, sa zdôrazňuje význam a správne načasovanie odkazu o potenciáli štrukturálnych fondov zrýchliť proces prekonania hospodárskej krízy. Slúži ako monitorovací nástroj, pričom sa identifikujú investičné oblasti, v ktorých sa musí zrýchliť výber a realizácia spolufinancovaných projektov v programovom období 2007–2013.

Balík zdrojov politiky súdržnosti (okolo 230 miliárd EUR) bol vyčlenený na investície v kľúčových oblastiach agendy rastu a zamestnanosti. Hoci sa v správe konštatuje, že pozitívny pokrok sa dosiahol v dôležitých oblastiach, ako sú výskum a vývoj (R&D), inovácie, celoživotné vzdelávanie a aktívne politiky trhu práce, na druhej strane takisto naznačuje, že viac by sa malo vykonať na zrýchlenie vykonávania projektov v odvetví železničnej dopravy a kľúčových investícií v oblasti energetiky a životného prostredia, v digitálnom hospodárstve a v podpore sociálneho začlenenia. Komisia vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na tieto prioritné oblasti, a ak je to potrebné, zaviedli akčné plány s cieľom vyhnúť sa oneskoreniam.

Napriek výraznému zhoršeniu v sociálno-hospodárskej oblasti v období medzi od roku 2007 do roku 2009 sa v správe naznačuje silné odhodlanie vykonávať programové ciele stanovené na začiatku. V priemere za celú EÚ bolo už viac ako 27 % zdrojov na obdobie 2007–2013 pridelených na špecifické projekty, čo znamená investície vo výške viac ako 93 miliárd EUR (pozri kvótu výberu projektov podľa členských štátov v priloženej správe MEMO/10/115 ).

Správa takisto obsahuje orientačný výber príkladov 40 projektov (pozri MEMO/10/115) s cieľom upozorniť na široký rozsah investičných priorít. Poukazuje na jasnú súvislosť medzi vykonávaním programov a dosiahnutím cieľov programu Európa 2020 na zlepšenie úspešnosti inovácií a vytvorenie inteligentnejšieho, ekologickejšieho a solidárnejšieho hospodárstva.

Celosvetová hospodárska kríza však mala očividne vplyv na vykonávanie programov. Veľa národných správ ju uvádzalo ako najdôležitejší faktor, ktorý komplikoval dosiahnutie výsledkov. Preto sa prijali viaceré zmeny, aby sa programy viac zamerali na výzvy, ktoré vznikli v dôsledku krízy (IP/09/1175). Veľa členských štátov si tiež zvolilo využitie flexibility vo svojich programoch, aby v prípade potreby vyvážili priority, čím reagovali na nové potreby medzi podnikateľmi a dlhodobo alebo čerstvo nezamestnanými. Výsledkom bolo, že tok zdrojov politiky súdržnosti zostal zhruba konštantný, pretože členské štáty využívali stabilitu zdrojov EÚ na zachovanie a plánovanie kľúčových investícií aj počas hospodárskej krízy.

Poznámka pre redaktorov

Prostredníctvom svojich troch fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu – investuje EÚ v rokoch 2007–2013 347 miliárd EUR v 27 členských štátoch. Predstavuje to 35 % celkového rozpočtu EÚ na to isté obdobie (975 miliárd EUR).

Viac informácií o strategických správach a odkazy na 27 národných strategických správ:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Viac informácií o európskej politike súdržnosti:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond)

http://ec.europa.eu/esf (Európsky sociálny fond)

Audiovizuálny materiál o projektoch a ľuďoch, ktoré sa podporujú z Európskeho sociálneho fondu:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar