Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Brussel, 31 maart 2010

Nieuw Commissieverslag met eerste beoordeling van de uitvoering van het Europees cohesiebeleid

93 miljard euro ( 27% van het EU-budget) is de afgelopen drie jaar besteed aan investeringsprojecten voor banen en groei in Europa, aldus een verslag over de EU-Cohesieprogramma's in de periode 2007-2013, dat vandaag is goedgekeurd. In dit verslag, gepresenteerd door de commissarissen Johannes Hahn (Regionaal beleid) en László Andor (Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie), wordt voor het eerst beoordeeld hoeveel vooruitgang per land is geboekt bij het bereiken van de afgesproken EU-doelstellingen. Het verslag beschrijft in hoeverre de lidstaten hun programma's hebben afgestemd op de EU-doelstellingen van werkgelegenheid en groei, en draagt bij aan een open discussie over de resultaten en de problemen van de cohesiebeleidsprogramma's. Bovendien worden de lidstaten opgeroepen om de uitvoering van de programma's te verbeteren en het geld voor het cohesiebeleid optimaal te besteden, bijvoorbeeld voor de spoorwegsector, belangrijke energie- en milieuprojecten en sociale integratie.

Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal beleid, zei er het volgende over: "Dit verslag is een nieuw instrument voor het cohesiebeleid. Het geeft vorm aan ons streven om een degelijk systeem voor de uitvoering van structurele investeringen van het fonds op te zetten tijdens de programmaperiode. De wereldwijde economische crisis heeft natuurlijk gevolgen voor de uitvoering gehad. Het totale resultaat is echter positief. Het laat zien dat de investeringen in de regio's in het kader van het cohesiebeleid succes hebben. De afgesproken strategieën worden vlot uitgevoerd, waarbij de vooruitgang in belangrijke sectoren zoals onderzoek & ontwikkeling en innovatie bijzonder bemoedigend is. De lidstaten moeten nu vooruitgang boeken en de uitvoering van de programma's verbeteren."

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zei: "De opleidingen en bijscholing voor werkzoekenden die door het Europees Sociaal Fonds worden geboden, worden uitgebreid en boeken inmiddels resultaat. Maar er kan meer worden gedaan om degenen die het hardst door de recessie zijn getroffen te helpen. De lidstaten moeten hun investeringen verhogen, vooral op het gebied van sociale integratie en institutionele capaciteitsopbouw, zodat zij de programma's doeltreffend kunnen uitvoeren". Hij voegde daaraan toe: "De crisis heeft de relevantie en de waarde van het Europees Sociaal Fonds bewezen, wanneer we zien dat de meest toegepaste maatregelen bestonden uit actief arbeidsmarktbeleid om mensen aan werk te helpen".

Miljoenen Europeanen en honderdduizenden ondernemingen hebben voordeel van de cohesiebeleidsprogramma's. Het verslag van de Commissie is gebaseerd op de nationale verslagen van de 27 lidstaten en verschaft belangrijke en actuele informatie over het potentieel van de structuurfondsen om bij te dragen aan een snellere uitweg uit de economische crisis. Het dient als toezichtsinstrument, waarmee kan worden bepaald in welke investeringsgebieden maatregelen moeten worden genomen om de selectie en de uitvoering van gecofinancierde projecten in de programmaperiode 2007-2013 te versnellen.

Het grootste deel van de middelen voor het cohesiebeleid (ongeveer 230 miljard euro) is bestemd voor investeringen in de kerngebieden van de agenda voor groei en werkgelegenheid. Het verslag meldt dat er goede vooruitgang is geboekt op belangrijke gebieden zoals onderzoek en ontwikkeling (O&O), innovatie, een leven lang leren en actief arbeidsmarktbeleid, maar ook dat er meer moet worden gedaan voor een snellere uitvoering van projecten in de spoorwegsector, in belangrijke energie- en milieu-investeringen, in de digitale economie en in de ondersteuning van sociale integratie. De Commissie roept de lidstaten op om zich op deze prioriteitsgebieden te concentreren en zo nodig maatregelen te nemen om de achterstanden in te halen.

Ondanks de sterke verslechtering van de sociaaleconomische omstandigheden tussen 2007 en 2009 blijkt uit het rapport dat er een sterke wil is om de doelen die in het begin van het programma zijn gesteld, te bereiken. In de hele EU is gemiddeld meer dan 27% van de middelen voor de periode 2007-2013 uitgetrokken voor specifieke projecten – dit komt neer op een investering van meer dan 93 miljard euro (zie MEMO/10/115 in bijlage voor de percentages van de geselecteerde projecten per lidstaat).

Het verslag bevat ook een indicatieve selectie van 40 projectvoorbeelden (zie MEMO/10/115) voor een overzicht van de vele investeringsprioriteiten. Het legt een duidelijke link tussen de uitvoering van de programma's en de verwezenlijking van de doelstellingen van Europa 2020 om de innovatie te verbeteren en een intelligentere, milieuvriendelijkere en meer op sociale integratie gerichte economie te creëren.

De wereldwijde economische crisis heeft natuurlijk gevolgen voor de uitvoering van het programma gehad. In veel van de nationale verslagen wordt deze genoemd als een belangrijke factor die de verwezenlijking van de doelen heeft bemoeilijkt. In reactie hierop zijn enkele veranderingen doorgevoerd om de programma's meer af te stemmen op de uitdagingen van de crisis (IP/09/1175). Veel lidstaten hebben ook gebruikgemaakt van de speelruimte in hun programma's om zo nodig de prioriteiten af te stemmen op de nieuwe behoeften van het bedrijfsleven en van de langdurige en de nieuwe werklozen. Hierdoor is de stroom van de cohesiebeleidsmiddelen in grote lijnen constant gebleven, aangezien de lidstaten de stabiliteit van de EU-middelen gebruiken om de belangrijkste investeringen te handhaven en te plannen, zelfs tijdens de economische crisis.

Achtergrondinformatie voor de pers

Met haar drie fondsen ­– het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds – investeert de EU in de periode 2007-2013 in de 27 lidstaten 347 miljard euro. Dit komt neer op 35% van de totale EU-begroting voor dezelfde periode (975 miljard euro).

Meer informatie over strategische verslaggeving en links naar de 27 nationale strategische verslagen:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Meer informatie over het Europees cohesiebeleid:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Cohesiefonds)

http://ec.europa.eu/esf (Europees Sociaal Fonds)

Audiovisueel materiaal over projecten en mensen die door het Europees Sociaal Fonds zijn ondersteund:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar