Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Bryssel 31. maaliskuuta 2010

Uusi komissio esittää ensimmäisen arvion EU:n koheesiopolitiikan toteuttamisesta

Työpaikkojen ja kasvun luomiseen tehtäviä investointeja vauhdittaviin hankkeisiin on kolmen viime vuoden aikana osoitettu 93 miljardia euroa EU:n rahoitusta (määrärahojen kokonaismäärästä 27 %). Näin kertoo tänään hyväksytty raportti kaudella 2007–2013 toteutettavista EU:n koheesio-ohjelmista. Raporttia esitelleet komissaarit Johannes Hahn (aluepolitiikka) ja László Andor (työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus) kertovat, että raportissa arvioidaan nyt ensimmäistä kertaa, miten kukin jäsenmaa on edistynyt yhteisesti sovittujen EU-tavoitteiden toteuttamisessa. Raportissa osoitetaan, kuinka hyvin jäsenvaltiot ovat linjanneet ohjelmansa EU:n työllisyys- ja kasvutavoitteisiin. Sillä halutaan myös virittää avointa keskustelua koheesiopolitiikan ohjelmien saavutuksista ja haasteista. Lisäksi siinä kehotetaan jäsenvaltioita parantamaan ohjelmien toteuttamista ja optimoimaan koheesiovarojen käyttö esimerkiksi rautatiesektorilla, keskeisissä energia- ja ympäristöhankkeissa sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn kertoo, että raportti on koheesiopolitiikan alalla uusi ilmiö. ”Raportin avulla haluamme käytännössä saada aikaan tavoittelemamme vankan järjestelmän, jonka avulla rakennerahastoinvestoinneista saadaan ohjelmointikaudella tuloksia”, sanoo komissaari. Globaali talouskriisi on luonnollisestikin vaikuttanut toimien toteuttamiseen. Hahnin mukaan tilanne on kaiken kaikkiaan kuitenkin hyvä. ”Raportti osoittaa, että koheesiopolitiikka on onnistunut alueille suunnatuissa investoinneissa. Sovittuja strategioita pannaan täytäntöön hyvää vauhtia, ja erityisen rohkaisevaa edistymistä nähdään sellaisilla keskeisillä aloilla kuin tutkimus ja kehittämistoiminta ja innovointi. Nyt jäsenvaltioiden olisi vieläkin parannettava ohjelmien toteuttamista.”

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor kehuu Euroopan sosiaalirahaston toimia, joilla se tukee työnhakijoiden kouluttautumista ja taitojen kohentamista. ”Työ edistyy hyvin ja alkaa kantaa hedelmiä.” Komissaari kuitenkin muistuttaa, että taantuman pahiten koettelemien hyväksi olisi tehtävä vielä enemmän. ”Jäsenvaltioiden on lisättävä investointeja erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja instituutioiden toimintakapasiteetin hyväksi, jotta ohjelmat voidaan toteuttaa tehokkaasti,” komissaari tähdentää. Meneillään oleva kriisi on osoittanut Euroopan sosiaalirahaston merkityksen ja arvon. ” Kaikkein käytetyimpiä ovat näet olleet aktiiviset työvoimapoliittiset toimet, joilla ihmiset halutaan työhön,” Andor huomauttaa.

Koheesiopolitiikan ohjelmista hyötyvät miljoonat EU-kansalaiset ja sadattuhannet yritykset. Komission raportti perustuu EU:n 27 jäsenvaltion raportteihin, ja siinä esitetään tärkeitä ja ajoitukseltaan mietittyjä viestejä siitä, miten rakennerahastot voisivat nopeuttaa ulospääsyä talouskriisistä. Raportti seuraa tilanteen kehittymistä. Siinä yksilöidään lisätoimia kaipaavat osa-alueet, joilla olisi nopeutettava ohjelmakauden 2007–2013 hankkeiden valintaa ja toteuttamista.

Suurin osa koheesiopolitiikan varoista (noin 230 mrd. euroa) on varattu investointeihin keskeisille kasvu- ja työllisyyssuunnitelman osa-alueille. Raportti kertoo edistymisestä sellaisilla tärkeillä osa-alueilla kuin tutkimus ja kehittämistoiminta, innovointi, elinikäinen oppiminen ja aktiivinen työvoimapolitiikka. Hankkeitten toteuttamista olisi kuitenkin nopeutettava rautatiesektorilla, keskeisissä energia- ja ympäristöinvestoinneissa, digitaalisessa taloudessa ja sosiaalisen osallisuuden tukemisessa. Komissio kehottaa jäsenvaltioita kohdentamaan toimiaan näille ensisijaisille osa-alueille ja laatimaan tarvittaessa toimintasuunnitelmia, joilla viivästyksistä päästäisiin eroon.

Vaikka sosioekonominen tilanne heikkenikin selvästi vuosien 2007 ja 2009 välillä, ohjelmille alun alkaen asetettujen tavoitteitten toteuttamisesta ei raportin mukaan aiota tinkiä. Eri puolilla EU:ta toteutettaviin hankkeisiin on osoitettu keskimäärin jo yli 27 prosenttia kauden 2007–2013 rahoitusvaroista. Investointeja on tehty yli 93 miljardin euron arvosta (asiaan liittyvässä asiakirjassa MEMO/10/115 esitetään hankevalinnan tilanne jäsenvaltioittain).

Raportissa on myös suuntaa-antava luettelo, jossa esitellään 40 hanketta (ks. MEMO/10/115). Se antaa osviittaa investointiprioriteettien laajuudesta. Raportti osoittaa, että ohjelmien täytäntöönpanon ja EU 2020 ‑strategian tavoitteiden toteuttamisen välillä on selvä yhteys. Tavoitteena on tehostaa innovointia ja luoda talous, joka on älykäs, säästää ympäristöä ja edistää sosiaalista osallisuutta.

Globaali talouskriisi on luonnollisestikin vaikuttanut toimien toteuttamiseen. Kriisi mainitaan monien maiden raporteissa keskeisenä tekijänä, joka hankaloittaa tuloksekasta toteutusta. Sen vuoksi ohjelmiin on tehty erinäisiä muutoksia, jotta ne vastaisivat paremmin kriisin aiheuttamiin haasteisiin (IP/09/1175). Monet jäsenvaltiot ovat lisäksi hyödyntäneet ohjelmiensa tarjoamaa joustonvaraa ja tarvittaessa kohdentaneet prioriteetteja uudelleen niin, että ne vastaavat yritysten ja pitkäaikaistyöttömien ja vastikään työttömiksi jääneiden tarpeisiin. Koheesiopolitiikan tarjoamien resurssien käyttö on näin pysynyt kutakuinkin vakaana, kun jäsenvaltiot käyttävät EU-resurssien vakautta hyväkseen keskeisten investointien ylläpidossa ja suunnittelussa myös talouskriisin aikana.

Lisätietoa toimittajille

Kolmen rahastonsa (Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n, Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja koheesiorahaston) kautta EU investoi 27 jäsenvaltioon vuosina 2007–2013 kaikkiaan 347 miljardia euroa. Summa vastaa 35:tä prosenttia EU:n kokonaisbudjetista samalla jaksolla (975 mrd. euroa).

Lisätietoja strategiaraporteista ja linkit EU-maiden strategiaraportteihin: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Lisätietoja EU:n koheesiopolitiikasta:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto)

http://ec.europa.eu/esf (Euroopan sosiaalirahasto)

Av-materiaalia Euroopan sosiaalirahaston tukemista hankkeista ja ihmisistä:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar